(ဓာတ္ပံု - Reuters)

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ခရီးသြားလာခြင့္ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္မ်ားစြာ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းတို႔ ေနာက္္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဆုံခ်က္မွ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ား ထြက္ခြာျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ၿပီး ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတည္းက စင္ကာပူလူဦးေရသည္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ က်ဳံ႕လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ 

စင္ကာပူလူဦးေရ၏ ၁၈,၀၀၀ ခန္႔ သို႔မဟုတ္ ၀.၃ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိက်ဆင္းခဲ့ကာ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၅.၆၉ သန္းက်န္ရွိေၾကာင္း ႏွစ္စဥ္ လူဦးေရစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။ 

ျပည္ပနိုင္ငံသားဦးေရ သိသိသာသာက်ဆင္းလာမႈကို ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း  (၁.၆၄ သန္းအထိ) ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး အျမဲတမ္း ေနထိုင္ခြင့္ရရွိထားသူ အေရအတြက္မွာလည္း က်ဆင္းေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ ႏိုင္ငံသားဦးေရမွာလည္း ျပည္ပနိုင္ငံသား က်ဆင္းလာသည့္ ကိန္းဂဏန္းႏွင့္ယွဥ္လၽွင္ သိသာစြာမ်ားျပားလာျခင္း မရွိသည့္အျပင္ အခ်ိဳ႕မွာ ကမၻာအရပ္ရပ္တြင္ ကပ္ေရာဂါပ်ံ႕ႏွံ႕ လာသည့္ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ပမွျပန္ဝင္လာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ 

ဝယ္လိုအားက်ဆင္းလာမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၾကဳံေတြ႕ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ ျဖစ္ရပ္အေပၚ ႀကီးမားစြာ သက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း လစာနည္းပါးသည့္ ျပည္ပ အလုပ္သမားမ်ားအေပၚမ်ားစြာ အမွီျပဳေနရသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေလ်ာ့ပါးေပ်ာက္ကြယ္ လာျခင္းအေပၚ ကိုးကားလ်က္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။ 

ႏိုင္ငံစီးပြားေရးသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း  ၅%မွ ၇% အတြင္းက်ဆင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တရားဝင္ခန္႔မွန္းခ်က္အရ သမိုင္းတြင္ စီးပြားေရးအက်ဆင္းဆုံးအေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ ဆက္လက္ တည္ျမဲေရးအတြက္ ျပည္ပနိုင္ငံသားမ်ားအား ငွားရမ္းရာတြင္ ကန္႔သတ္မႈမ်ားကို ပိုမိုတိုးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နိုင္ငံစုံေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ား၏ အာရွတိုက္ဆိုင္ရာ႐ုံးခ်ဳပ္မ်ားအေျခစိုက္ရာ အခြန္အေကာက္နည္းသည့္ ေကာ္ပိုရိတ္မ်ား၏ ဆုံခ်က္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း လူဦးေရအလွည့္အေျပာင္းသည္ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္နိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေျပာၾကား လိုက္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံသားေတြကို ဝင္ခြင့္ပိတ္ပင္လိုက္ၿပီ မႀကိဳဆိုေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အျမင္မွားမ်ိဳး မေပးမိဖို႔ သတိျပဳရမယ္” ဟု စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက ယခုလအေစာပိုင္းက မိန္႔ခြန္းတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အစိုးရ၏ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူဝါဒ ေလ်ာ့ရဲလြန္းသည္ဟု အတိုက္အခံပါတီမ်ားက ေဝဖန္သံ ညံခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ လီရွန္လြန္းက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

စင္ကာပူတြင္ အျမဲတမ္းေနထိုင္သူမဟုတ္သည့္ လူဦးေရသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္အတြင္း ႏွစ္ဆေက်ာ္ တိုးလာခဲ့ၿပီး ကမၻာ့ကေလးေမြးဖြားႏႈန္း အနိမ့္ဆုံးနိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လူဦးေရႀကီးထြားမႈႏႈန္းကို ထိုလူဦးေရျဖင့္ အားျပဳေနရသည္။

အတိုက္အခံအား စံခ်ိန္တင္ ထိုင္ခုံအေရအတြက္ျဖင့္ အာဏာရ People's Action Party က ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရရွိသြားသည့္ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ နိုင္ငံ့အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားအေပၚ အစိုးရက ႏိုင္နင္းစြာစီမံႏိုင္စြမ္းမရွိမည္ကို စိုးရိမ္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္အတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမႈတို႔အေပၚ ပူပန္မႈမ်ား ထပ္ဖန္တလဲလဲျဖစ္ပြားေနရမႈမွာ ပိုၿပီး ထင္သာျမင္သာရွိလာရသည္။

 “ဒီအတ္ိုင္း ဆက္လုပ္ေနရင္ေတာ့ ေရွ႕ဆက္မယ့္အနာဂတ္မွာ လုပ္သားျပတ္လပ္မႈ ထပ္ၾကဳံေတြ႕ရနိုင္ပါတယ္။” ဟု စင္ကာပူ အိုစီဘီစီဘဏ္ (OCBC Bank) ဘ႑ာေရးသုေတသနႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဌာနမႉး ဆယ္လီနာလင္းက ေျပာၾကားသည္။

Author: Admin