(အေမရိကန္အတြက္ အက်ိဳးမရွိသည့္ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကိုမဆို မိမိအေနျဖင့္ ျပန္လည္ညွိႏိႈင္းျခင္း ႏုတ္ထြက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သမၼတထရမ့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု - Reuters)

ပါရီရာသီဥတုသေဘာတူညီခ်က္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ လိုအပ္သည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တနလၤာေန႔တြင္  ထရမ့္အစိုးရက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ယခုလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္အတြက္ အေမရိကန္၏ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္၏ ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ တျခားႏိုင္ငံမ်ားက စိတ္ပ်က္မႈမ်ား ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး သမားမ်ားကလည္း ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ သမၼတထရမ့္အား ျဖဳတ္ခ်ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကသည့္ ၿပိဳင္ဘက္ ဒီမိုကရက္တစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မိမိတို႔အႏိုင္ရလွ်င္ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ကို ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိျပဳထားသည္။

အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မိုက္ပြမ္ပီယိုကမူ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအား စီးပြားေရး ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုးသာ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ တရုတ္ကဲ့သို႔ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ႀကီးမားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထံတြင္ အျမတ္ထုတ္ခံေနရေၾကာင္း သမၼတထရမ့္က ေျပာသည္။

သမၼတထရမ့္အာဏာရလာသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လတည္းက ႏုတ္ထြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္အရ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး သံုးႏွစ္အတြက္ ႏုတ္ထြက္ခြင့္မရွိသျဖင့္ ၂၀၁၉ ေရာက္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စတင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုတ္ထြက္ရန္ ေၾကညာခ်ိန္ကလည္း အေမရိကန္အတြက္ အက်ိဳးမရွိသည့္ မည္သည့္သေဘာတူညီခ်က္မဆို မိမိအေနျဖင့္ ျပန္လည္ညွိႏိုင္းျခင္း ႏုတ္ထြက္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု သမၼတထရမ့္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀၀ နီးပါး လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္အရ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႔ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈမ်ား အဓိက ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

Author: Admin