ပံုစာ - OPEC ထိပ္သီးအစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္မွစတင္ၿပီး ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံ၊ ဗီယင္နာၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိသည္။ (ဓာတ္ပံု - AP)

ေရနံထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေသာႏုိင္ငံမ်ားအဖြဲ႕အစည္း OPEC အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔၏မဟာမိတ္ ရုရွားႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ကမၻာတဝမ္း ေလာင္စာႏွင့္စြမ္းအင္ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ေရနံတင္ပို႔မႈကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ေသာၾကာေန႔(ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္)က တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိၾကေၾကာင္း AP သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

၎တုိ႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ ႏွစ္ကသေဘာတူညီခဲ့ေသာ တစ္ရက္လွ်င္ ေရနံစည္ ၁.၂ သန္းအထိေလွ်ာ့ခ်ရန္ သေဘာတူညီမႈကို ဆက္လက္ထားရွိႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္ရက္လွ်င္ ေရနံစည္ ၅၀၀၀၀၀ ေလွ်ာ့ခ်တင္ပို႔သြားရန္လည္း ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိေၾကာင္း ရုရွားစြမ္းအင္ဝန္ႀကီး အလက္ဇႏၵားႏုိဗက္ ကေျပာၾကားသည္။

OPEC အဖြဲ႕ဝင္မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေရနံထြက္ရွိမႈျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္းသည္ ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ က်ဆင္းလ်က္ရွိသည္။

ယခုေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ေရနံေလွ်ာ့ခ်တင္ပို႔မႈကို OPEC အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ ၁၄ ႏုိင္ငံႏွင့္ ရုရွားႏုိင္ငံတုိ႔ၾကား မည္ကဲ့သို ႔ခြဲေဝေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆုိသည္ကို အဓိကထားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လက္တေလာတြင္ ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္ရမႈဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး၏ ေဝစုအမ်ားစုကို ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏုိင္ငံက ေခါင္းခံတာဝန္ယူကာ ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္ေပးေနရသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာႏုိင္ငံမ်ားမွာ ၎တို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမိုထုတ္လုပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

အကယ္၍ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားက လက္ရွိသေဘာတူညီမႈအတုိင္း လိုက္နာေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္ျခင္းမရွိလွ်င္ ပိုမိုေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္ရန္ေဆြးေႏြးျခင္းမွာ အဓိပၸာယ္ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အီရတ္၊ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားႏွင့္ ရုရွားတုိ႔သည္ အေၾကာင္းျပခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၎တုိ႔၏ထုတ္လုပ္မႈအကန္႔အသတ္ကို တိုင္းတာထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ယခုေဆြးေႏြးပြဲမွထြက္ေပၚလာမည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္ သေဘာတူညီမႈ အေပၚတြင္ ပိုမို၍လိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈရွိေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဆုိသည္ႏွင့္သက္ဆိုင္လိမ့္မည္ဟု ေလ့လာသံုးသပ္တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ၾကာသာပေတးေန႔က ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္စည္လွ်င္ ၆၃ ေဒၚလာဝန္းက်င္တဝိုက္တြင္ ရွိခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္းမွာ တက္လိုက္၊က်လိုက္ရွိခဲ့ၿပီး အေမရိကန္က အီရန္ႏွင့္ ဗင္နီဇြဲလားတို႔အေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဧျပီလအတြင္းတြင္ တစ္စည္လွ်င္ ၇၅ ေဒၚလာအထိေရွာက္ရွိခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အေမရိကန္ ႏွင့္ တရုတ္တုိ႔ၾကား ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ စီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ေလ်ာ့က်ၿပီး ေရနံစိမ္းေစ်းႏႈန္းမွာလည္း ျပန္လည္က်ဆင္းခဲ့သည္။

OPEC အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ရုရွားႏုိင္ငံတုိ႔က ေရနံထုတ္လုပ္တင္ပို႔မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ခဲ့လွ်င္ပင္ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ဘရာဇီး၊ ေနာ္ေဝႏွင့္ ဂူယန္နာ တို႔အပါအဝင္ OPEC အဖြဲ႕ဝင္ မဟုတ္ေသာႏုိင္ငံမ်ားမွ ေရနံမ်ားမွာ ေစ်းကြက္အတြင္း ပိုမို၍ ဝင္ေရာက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနေၾကာင့္ ရုရွားႏွင့္ OPEC အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားကလည္းအလြန္အမင္း ေလွ်ာ့ခ်ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ျခင္းေၾကာင့္ ၎တုိ႔၏ ေစ်းကြက္ေဝစုဆံုးရံႈးရျခင္း မျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳၾကလိမ့္မည္ဟု  ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းလ်က္ရွိသည္။

Author: Admin