ေစာသႏၱာေအး ဘာသာျပန္သည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ကိုရိုနာကပ္ေဘးႀကီး အံုလိုက္က်င္းလိုက္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္အတြက္ လူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္မွာ ျငင္းစရာမလိုေပ။ သို႔ေသာ္လည္း အေမရိကန္အတြက္မူ ဤကပ္ေဘးသည္ တရုတ္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲတြင္ အသာရေစမည့္အခ်က္အျဖစ္ အသံုးခ်ခံေနရသည္။

ဤကပ္ေဘးႀကီး ေနာက္ကြယ္၌ ေနာက္ထပ္ မရိုးသားမႈတစ္ခု ရွိေနေသးသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ ၎၏ အေပါင္းအပါအခ်ိဳ႕သည္ ၎တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးညံ့ဖ်င္းမႈအား ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါျဖင့္ ဖံုးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားေနၾကဟန္ရွိသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ကိုဗစ္-၁၉ အႏၱရာယ္အား တညီတညြတ္တည္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အခ်ိန္၌ ဤကပ္ေဘးအား  တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေရးသည္ ယခုအခ်ိန္ကပင္ လမ္းစေပ်ာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ပိုဆိုးသည္မွာ တစ္ကမၻာလံုးရွိ လူငယ္ပညာရွင္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားသည္ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တိုင္ေအာင္ ေခ်ာင္ထိုးခံရမည့္ အေနအထားမ်ိဳး ႀကံဳေနရျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သည္ ၎အားႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေစသည့္ ထက္ျမက္မႈ အကဲသာမႈမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ၾကာ ပ်က္ကြက္ခဲ့သည္။ ထို႔အစား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားသူမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ားသည္  ၎တို႔၏ လိမ္ဖယ္ဖယ္ လူ႔မလိုင္အထက္တန္းလႊာဝါဒႏွင့္ သေဘာတရားေရးရာ ယံုၾကည္မႈမ်ားကိုသာ ေမြ႔ေလ်ာ္ ခံတြင္းေတြ႔ေနခဲ့ၾကသည္။ ဤအခ်က္သည္ပင္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ အဖ်က္သေဘာေပၚလစီမ်ားကို အစဥ္အဆက္ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏ ျပင္းထန္မႈအား အေရွ႕အလယ္ပိုင္းမွသည္ အာဖရိကအထိ အလြန္အက်ဴး ပံုႀကီးခ်ဲ႕ခဲ့ၾကသလို ဤအခ်က္ကို အကာအကြယ္ယူ၍ အစၥလာမ္မစ္ စီးပြားေရးႀကီးတစ္ခုလံုးအား  ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ ျဖစ္ေစၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ဧရာမ လူအုပ္စုအား ေနရာေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မႈ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ကံေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ဧရာမ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္မႈမ်ား၊ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း အေမရိကန္သည္ မည္သည့္ တိုက္ပြဲကိုမဆို ျပတ္ျပတ္သားသား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စြာျဖင့္ ေအာင္ႏိုင္ေျခ မရွိေတာ့သည္ကို ကမၻာႀကီးက သတိျပဳမိလာခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သည္ ၎၏ စနစ္တက်တရားမဲ့မႈႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈ တို႔ေၾကာင့္သာ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနသည္ မဟုတ္ေပ။ သမၼတထရမ့္ အစိုးရသည္လည္း ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ လူမႈေရးျဖစ္စဥ္မ်ားအား မလိုမုန္းထားစိတ္ျဖင့္ ႀကိဳးကိုင္ထိန္းေက်ာင္းရန္အတြက္ ၎၏ အေပါင္းအပါမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဝါဒျဖန္႔မႈမ်ား ရွိေနျပန္သည္။ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ “Black Lives Matter” ဆႏၵျပပြဲမ်ားႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ဒီမိုကေရစီအေရး ဆႏၵျပပြဲမ်ားသည္ ႀကီးထြားလာေနေသာ ဤအႏၱရာယ္အား ထင္ဟပ္ေနသည့္ အေသးစားျဖစ္စဥ္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ေအာ္စတင္၊ ဟြာေဝးႏွင့္ TikTok ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံစံုအေျခစိုက္ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအား အေမရိကန္က အတင္းအဓမၼ အေရးယူပိတ္ဆို႔ေနျခင္းမ်ားသည္ အက်ိဳးမရွိေပ။ ကမၻာလံုးခ်ီစီးပြားေရးအား အႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်ေနသူအျဖစ္သာ အေမရိကန္အား ရႈျမင္ၾကသည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

ဒီမိုကရက္ သမၼတေလာင္း ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္ႏွင့္ ကာမာလာဟဲရစ္တို႔က “ယိုယြင္းေနေသာႏိုင္ငံအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္” ဆိုသည့္ အသံုအႏႈန္းျဖင့္ သမၼတထရမ့္ႏွင့္ ရီပါပလစ္ကန္တို႔အားျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္ေနျခင္းသည္ မမွားေပ။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဒီမိုကရက္မ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္သူတို႔သည္ တစ္ေန႔တစ္ျခား ပိုမိုယိုယြင္းလာေနေသာ ၎တို႔၏ႏိုင္ငံေတာ္အား ကယ္တင္ႏိုင္ဦးမည္လား။

ထရမ့္ႏွင့္ သူ၏အေပါင္းအပါမ်ားသည္ ကိုရိုနာကပ္ေရာဂါႀကီးအား ကုန္သြယ္ေရးလက္နက္အျဖစ္ အသံုးခ်ကာ ေျခသြက္လက္သြက္ပင္ “တရုတ္ဗိုင္းရပ္စ္” သို႔မဟုတ္ “ဝူဟန္ဗိုင္းရပ္စ္” ဆိုသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားျဖင့္  တရုတ္ကိုဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္။ အျခားေသာ ငွက္ဖ်ားေရာဂါမ်ားကဲ့သို႔ပင္ မၾကာမီေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟု ယူဆကာ ကပ္ေဘးႀကီး၏ အႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့တြက္ခဲ့ၾကသည္မွာ သိသာေနသည္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သည္ တရုတ္က တမင္ႀကံစည္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေတာက္ေလွ်ာက္စြပ္စြဲလာသူမ်ားအေနျဖင့္ သေဘာေပါက္ရမည့္အခ်က္မွာ ၎တို႔၏အျမင္သာ မွန္ခဲ့မည္ဆိုပါက အေမရိကန္သည္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီး တရုတ္အား ေျမျမွဳပ္လိုက္သည္မွာ ၾကာၿပီ ဆိုေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

စြပ္စြဲသူမ်ားအေနျဖင့္ အစိုးရအခ်ိဳ႕သည္ အခ်က္အလက္အလြဲမ်ားအား တမင္တကာထုတ္ျပန္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ထိန္ခ်န္ထားကာ လိုအပ္သလိုဖြင့္ခ်ျခင္းမ်ားအား အဘယ္ေၾကာင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသနည္းဆိုသည္ကို အေလ့ထားေစာင့္ၾကည့္ျခင္းက ပို၍ အဓိပၸာယ္ရွိေသာ လုပ္ရပ္ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူက ၎၏ႏိုင္ငံအတြင္း ကူးစက္မႈ အလြန္မ်ားေသာ္လည္း ေသဆံုးမႈႏႈန္းမွာ အလြန္နည္းပါးေၾကာင္း ေျပာၾကားသည့္အခ်က္အား မည္သည့္ႏိုင္ငံကမွ အေရးတယူမလုပ္ခဲ့ျခင္း၌ သိသာေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိသည္။ ကိုရိုနာကပ္ေဘးအေရး၌ ေသဆံုးမႈအခ်ိဳးအစားအား တြက္ခ်က္ကာ တစ္ကမၻာလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ မွန္ကန္သည့္ ပံုေသကားက် ညီမွ်ျခင္းခ်ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏွင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အသစ္ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ဗိုင္းရပ္အား ေအးခဲအစားအစာမ်ားတြင္ပါ ေတြ႔ရွိရသလို ထပ္မံကူးစက္မႈမ်ားလည္း ေတြ႔ရသည္။ ဤအတိုင္းသာဆိုပါက ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္အား ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုက္ဖ်က္ေရးသည္ ရွည္လ်ားေထြျပားဦးမည့္သေဘာ ရွိသည္။

ေရွ႕အနာဂတ္တြင္ ကိုဗစ္ကုသေဆး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ေတာင္မွ ထိုေဆးသည္ လူသားအတြက္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမရွိဟု မေျပာႏိုင္ေပ။ ကိုဗစ္ကုသေဆးမ်ားသည္ လူထုအား လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီဆိုသည့္ တစ္လြဲအာရံုပင္ ေပးေကာင္းေပးႏိုင္ေသးသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ အေပါင္းပါမ်ားသည္ ကမၻာႀကီးအား စိတ္ဓာတ္တက္ၾကြေအာင္ လံႈ႕ေဆာ္ေပးရမည့္အစား လူသတ္ကြင္းအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔၏ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးယိုယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သလို လူ႔အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ မေရအတြက္ႏိုင္ေအာင္ ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဤဆင္းရဲဒုကၡမ်ားအား ယခုအခါ အေမရိကန္လူထုကိုယ္တိုင္ ရင္ဆိုင္လာေနရၿပီျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ယိုယြင္းၿပိဳလဲေနၿပီဟု ဘိုင္ဒန္ႏွင့္ဟဲရစ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ ညႊန္းဆိုခ်သည္ မွန္ကန္သည္။ ကိုရိုနာကပ္ေဘးကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ အေမရိကန္အေနျဖင့္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အား အကူအညီမ်ား ျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္သလို ၎၏ ကိုယ္ပိုင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေအဂ်င္စီ လက္ေအာက္ရွိ ကပ္ေရာဂါႀကိဳတင္သတိေပးေရး စီမံခ်က္ကိုလည္း အားသစ္ေလာင္းရန္ လိုအပ္သည္။

ကပ္ေဘးႀကီးအား မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသးမီအထိ အေမရိကန္သာမက တစ္ကမၻာလံုးရွိ အျပစ္မဲ့ျပည္သူ အမ်ားအျပား ေသေၾကဖ်ားနာမႈမ်ား ခံစားၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ၌ပင္ ဤကဲ့သို႔ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳး မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ကပ္ေဘးႀကီးအား တြန္းလွန္ေရးအတြက္ ကမၻာလံုးေခါင္းေဆာင္မ်ား ညီညြတ္ေရးဆိုသည္မွာ စိတ္ကူးယဥ္ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ထက္ ပိုလာမည္မဟုတ္ေပ။

ကမၻာေက်ာ္သိပၸံပညာရွင္ အဲလဘတ္အိုင္စတိုင္း ေျပာခဲ့ဖူးသည့္ “ကမၻာႀကီးသည္ ဆိုးသြမ္းသူမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးမည္မဟုတ္၊ ဆိုးသြမ္းမႈကို လက္ပိုက္ၾကည့္ေနၾကသူမ်ားေၾကာင့္သာ ပ်က္စီးလိမ့္မည္။” ဟူသည့္ စကားကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္လူထုအေနျဖင့္ အေမရိကန္၏ အင္အားႀကီးမားမႈကို တစ္ေက်ာ့ျပန္ အဖတ္ဆယ္ႏိုင္ေသးသည္ဟု ယံုၾကည္ပါက ၎တို႔၏ သမၼတေလာင္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီး မွန္ကန္ေအာင္ တည့္မတ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္၏ အေပါင္းပါႏိုင္ငံမ်ားရွိ ထိန္းေက်ာင္းရခက္ေသာ အစိုးရမ်ား အေပၚတြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံသားမ်ားက ထို႔နည္းတူစြာ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ေစာသႏၱာေအး
(ရည္ညႊန္း - Can the US restore its global supremacy? By Joseph Nathan, Asia Times | သရုပ္ေဖာ္ပံု - WorldAtlas)

Author: Admin