ဓာတ္ပုံ - AFP

DMG ၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၁

"မလိုလားအပ္ေသာ လူမႈေရးအျပဳအမူ"  လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရွိပါက အခ်က္ေပးသံျမည္ေသာ ကင္းလွည့္စက္႐ုပ္မ်ားကို စင္ကာပူႏိုင္ငံက စမ္းသပ္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း AFP သတင္းတစ္ရပ္အရ သိရသည္။

ထိုစက္႐ုပ္သစ္မ်ားတြင္ လူမ်ားႏွင့္ ေနရာမ်ားကို အနီးကပ္ၾကည့္ရႈ ေစာင့္ၾကပ္သည့္ နည္းပညာမ်ား ထည့္သြင္းပါရွိၿပီး  ၎မွာ စည္းကမ္းတက် တင္းက်ပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ထားေသာ စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ  လူမ်ား၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈမ်ား ထိခိုက္လာမည္ကို  စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကေနမႈမ်ား ပိုမိုျမင့္မားလာေစေၾကာင္း AFP သတင္းတစ္ရပ္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ CCTV ကင္မရာမ်ားမွသည္ မ်က္ႏွာမွတ္သားမႈ နည္းပညာ တပ္ဆင္ထားေသာ မီးတိုင္မ်ား စစ္ေဆးစမ္းသပ္ျခင္းတို႔အျပင္  ႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားကို ေျခရာခံသည့္  စက္ကိရိယာမ်ားကိုပါ စကၤာပူတြင္ တဟုန္ထိုးတိုးပြား တပ္ဆင္လာသည္ ဟု AFP သတင္းတြင္ ေရးသားထားသည္။

ပိုမိုသာလြန္ ခရီးေရာက္ေသာ၊ နည္းပညာလႊမ္းမိုးေသာ၊ "ေခတ္မီ Smart ႏိုင္ငံ"  ျဖစ္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို အာဏာပိုင္မ်ားက အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ တြန္းအားေပး ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။

တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကမူ  ျပည္သူမ်ားမွာ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ လုံၿခဳံမႈမ်ား ဆုံးရႈံးေနၿပီး ၎တို႔၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္  ပတ္သက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈနည္းပါးေသးေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုျပဳမူ ေနထိုင္ခြင့္မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ ကန႔္သတ္ျခင္းအတြက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ မၾကာခဏ ေျပာဆိုေဝဖန္ခံေနရၿပီး ျပည္သူမ်ားမွာ တင္းက်ပ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားႏွင့္ ေနသားတက်ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ဖြယ္ နည္းပညာ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူမ်ား၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္မားလ်က္ရွိေၾကာင္း AFP သတင္းတြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

စင္ကာပူအစိုးရ၏ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆုံးေပၚ ပစၥည္းမ်ားမွာ ကင္မရာ ရ လုံးပါ ဘီးတပ္စက္႐ုပ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ၎စက္႐ုပ္သည္  " မလိုလားအပ္ေသာ လူမႈေရး အျပဳအမူ "  ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္သည္ဟု စင္ကာပူအစိုးရက  ျပည္သူမ်ားကို သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထိုမလိုလားအပ္ေသာ လူမႈေရး အျပဳအမူမ်ားတြင္ တားျမစ္ေနရာမ်ားတြင္ စက္ဘီးမ်ားကို ဗရမ္းပတာ ရပ္နားထားျခင္းႏွင့္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္မႈထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ ခပ္ခြာခြာ ေနထိုင္ရမည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတို႔ပါ ပါဝင္ေၾကာင္း AFP သတင္းအရ သိရသည္။

Author: DMG