(ဓာတ္ပုံ - Reuters)

ကမၻာ့သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦ က႑တြင္  ေရွ႕တန္းကဦးေဆာင္သည့္ နိုင္ငံျဖစ္ရန္ႏွင့္ ၂၀၅၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ကာဗြန္ထုတ္လုပ္မႈမရွိေသာနိုင္ငံအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံသည္ ၂၀၂၉ ခုႏွစ္တြင္ ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရး ဒီဇယ္ရထားစက္ေခါင္းအားလုံးကို ကာဗြန္ ထုတ္လႊတ္မႈနည္းပါးေသာ က်ည္ဆံရထားမ်ားႏွင့္ အစားထိုးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံသည္  New Deal အစီအစဥ္အရ လုံျခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ ေခတ္မီ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးစနစ္တြင္ တီထြင္ဆန္းသစ္သည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ ေမြးဖြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟု ဂန္ဝန္ ျပည္နယ္၊ ဝန္းဂ်ဴမွ ေျမာက္ပိုင္း ခ်န္ခၽြန္း ျပည္နယ္၊ အင္ခၽြန္းသို႔ ထြက္ခြာမည့္ လၽွပ္စစ္ရထားတြဲ KTX-Eum (Electric Multiple Unit) ေပၚ မလိုက္ပါခင္ သမၼတမြန္း၏ တနလၤာေန႔က ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ ေတာင္ကိုရီးယား မီဒီယာ Pulse ကေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၏ ပထမဆုံး လၽွပ္စစ္ရထားျဖစ္သည့္ KTX-Eum တြင္ တစ္တြဲခ်င္း ေမာင္းႏွင္နိုင္သည့္ လူစီးရထားတြဲမ်ား ပါဝင္ၿပီး ေမာင္းႏွင္ေနစဥ္ အခ်ိဳ႕စက္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းသြားလၽွင္ပင္ တည္ၿငိမ္စြာ လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။ က်ည္ဆံရထားသည္ ဒီဇယ္ေလာင္စာသုံး ရထား မ်ား၏ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ထုတ္လႊတ္မည္ျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံသည္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္မတိုင္မီ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားလမ္း၊ ရထားလမ္း ကြန္ရက္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ရထားလမ္းစီမံကိန္းမ်ားကို တိုးျမင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္ ကိုရီးယားဝမ္ ၇၀ ထရီလီယံ(အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလီယံေက်ာ္အထိ ) ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သမၼတမြန္းက ဆိုသည္။

Author: DMG