အေမရိကန္-တရုတ္ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီမႈအဆင့္တစ္အရ ယခုကဲ့သို႔ဆုိင္းငံ့လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - Reuters)

တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္သြင္းကုန္အခ်ိဳ႕အေပၚ ထပ္တိုးအခြန္စည္းၾကပ္ေနမႈမ်ားအား ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၅ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ဆုိင္းငံ့လုိက္ေၾကာင္း Reuters သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆံုး ႏုိင္ငံႏွစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏွင့္အေမရိကန္တို႔ၾကား ၿပီးခဲ့ေသာ ေသာၾကာေန႔ (ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္)က ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီမႈအဆင့္တစ္အတြက္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ယခုကဲ့သို႔ တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ အေမရိကန္သြင္းကုန္အခ်ိဳ႕အေပၚ ထပ္တုိးအခြန္စည္းၾကပ္ေနမႈမ်ားအား ဆုိင္းငံ့လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္အရာရွိမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရဆိုလွ်င္ တရုတ္ႏိုင္ငံက အေမရိကန္သြင္းကုန္အခ်ိဳ႕အေပၚ စည္းၾကပ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံက အေမရိကန္ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္ အျခားကုန္စည္မ်ား ဝယ္ယူမႈမ်ားစြာတုိးလာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ ယခင္က အေမရိကန္ထြက္ ေျပာင္းႏွင့္ ဂ်ံဳမွသည္ ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အစိတ္အပိုင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးထိကိုပစ္မွတ္ထားကာ သြင္းကုန္စည္းၾကပ္ခြန္မ်ားထပ္တိုး သတ္မွတ္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေသာၾကာေန႔က အေမရိကန္ႏွင့္ ပထမအဆင့္သေဘာတူညီမႈအရ အခ်ိဳ႕အေမရိကန္ကုန္စည္မ်ား တင္သြင္းမႈအေပၚ ထပ္တိုးစည္းၾကပ္ေနမႈကို ဒီဇင္ဘာ၊ ၁၅ ရက္ေန႔မွစကာ ဆုိင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အျခားအေမရိကန္ကုန္စည္မ်ား အေပၚေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္ သြင္းကုန္ထပ္တုိးစည္ၾကပ္မႈမ်ားမွာမူ ဆက္လက္ရွိေနဦးမည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနအပါအဝင္ အျခားအစိုးရဌာနမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ အရသိရသည္။

" တရုတ္ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အေမရိကန္-တရုတ္ စီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး ဆက္ဆံမႈမ်ားတြင္ တည္ၿငိမ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္ဘံုစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခခံသာတူညီမွ်မႈႏွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ ရရွိလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္ " ဟုလည္း ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ၎တုိ႔ဝယ္ယူခဲ့သည္ ပမာဏထက္ အနည္းဆံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံ ၂၀၀ ခန္႔ ထပ္တုိးဝယ္ယူရန္လည္း သေဘာတူညီထားသည္ဟု အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးညႇိႏိႈင္းေဆြးမႈ ထိပ္တန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေနႏွင့္မူ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၅၀ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိတရုတ္ကုန္စည္မ်ားအေပၚ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သြင္းကုန္စည္းၾကပ္အခြန္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ကုန္သြယ္ေရးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

Author: Admin