သာလီစြပါ (Daily News 7.6.2018)

DTV News ရုပ္သံရဲ႕ ညေနခင္းသတင္းအစီအစဥ္

- ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ေဆးရံုေတြမွာ ဆရာဝန္္လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနဆဲ

- အခု ဘ႑ႏွစ္အတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္သစ္ခြဲစက္ေတြက အခြန္ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္ခံရရွိမႈ ျမင့္တက္

- ရခိုင္ျပည္အတြက္ဘတ္ဂ်က္ေငြေတြျပန္မအပ္ရေအာင္ အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ ကိုယ္စီကိုင္စြဲထားတဲ့မာနေတြ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔လိုတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာ

- ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးမွာ ကၽြဲႏြားေတြနည္းပါးလာၿပီး လုပ္သားရွားလာတဲ့အတြက္ ထြန္စက္ဝယ္ယူအသံုးျပဳမႈ မ်ားလာေနတ့ဲ သတင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

Author: DMG