ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံသည္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိလွေပ။ အာဏာရ NLD ပါတီ၏ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ မေရာက္ႏိုင္ေသးေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအေရးကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားထဲတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္(AA) လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

အာရကန္လူမ်ိဳးတို႔ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္လာျခင္းသည္ တပ္မေတာ္အတြက္လည္း ေခါင္းခဲစရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္အတြက္ ပို၍သတိထားစရာ ျဖစ္လာသည္မွာ ေအေအႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔ မဟာမိတ္အျဖစ္ တည္ရွိေနမႈျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၄ သန္းတန္ဖိုးရွိ ကုလားတန္းစီမံကိန္း ၿပီးေျမာက္ေရးႏွင့္ စတင္လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပင္းျပေနသည့္ အိႏၵိယအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရခိုင္အေရးအရႈပ္အေထြးမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အေရးကိစၥမ်ားတြင္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပါဝင္ပတ္သက္လာဖြယ္ရွိေနရာ ထိုအေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား၏ ေဝဖန္အၾကံျပဳမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ေပၚထြက္...

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဆက္ဆံေရးအေပၚ အိႏၵိယဘက္က အေလးထားမႈျပသခဲ့သလို လက္နက္ကိုင္မ်ားအား တိုက္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲရာတြင္လည္း တပ္မေတာ္အား လက္နက္ခဲ့ယမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ကလည္း အိႏၵိယ၏ “အေရွ႕ေမွ်ာ္” ေပၚလစီအား အားေပးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ အိႏၵိယသည္ ၎၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္ေပၚလစီျဖင့္ အိႏၵိယမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းအထိ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တရုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈအား တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာအစိုးရဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕တုိးႏုိင္ဖို႔ ရုန္းကန္ေနရခ်ိန္မွာပဲ ကိုယ္ပိုင္အာဏာတစ္ရပ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာလည္း တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းရခက္တဲ့ ေခတ္ေပၚလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြေၾကာင့္ ေခါင္းခဲေနရပါတယ္။ ဒီေခတ္ေပၚလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ယခင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေဟာင္းေတြလို ေနရာတစ္ခုမွာ အခိုင္အမာတပ္စြဲျပီး နယ္ေျမရယူထားတာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ ခ်ံဳခိုတုိက္ခိုက္တာနဲ႔ တုိက္ျပီးေျပးတဲ့နည္းဗ်ဴဟာေတြကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိတာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနက် အင္အားသံုးထိုးစစ္ဆင္တဲ့ဗ်ဴဟာနဲ႔ ေခ်မႈန္းအႏုိင္ယူဖို႔ ခက္ခဲေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။