အခ်ိဳ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအား တ႐ုတ္က အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳမႈအေပၚ ျမန္မာအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိေၾကာင္း မၾကာေသးခင္က ႐ုရွားနိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎မွာ အိႏၵိယနိုင္ငံအတြက္လည္း အလြန္စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ ကုန္ကူးမႈလုပ္ငန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည့္စြမ္းရည္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ တိရစၧာန္မွ လူသို႔ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားနိုင္ေျခႏွင့္ ထိုမွတစ္ဆင့္ “ေနာက္ထပ္ ကိုဗစ္-၁၉” ကဲ့သို႔ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားလာမည္ကို ပညာရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အခ်င္းခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔ၾကားတြင္ မဲကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွာ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ NLD ပါတီႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိလာေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ယခုတစ္ေခါက္တြင္လည္း ယခင္ကဲ့သို႔ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အနိုင္ရဦးမည္ေလာ ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။ လူအမ်ားစုကမူ NLD အေနျဖင့္ အမတ္ေနရာအမ်ားစုကို ထိန္းထားနိုင္ဦးမည္ ဟု ယုံၾကည္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

အစိုးရညႊန္ၾကားခ်က္၏ တရားဝင္မႈအေပၚ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရ ေမးခြန္းထုတ္ႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ အမ်ားအျပားကိုလည္း အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ (Human Rights Watch) နဲ႔ ႏိုင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာ အဖြဲ႔ကေတာ့ ခုလို အင္တာနက္ပိတ္ဆို႔ထားတာဟာ ျပည္သူလူထုအတြက္ အႏၱရာယ္ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေတြကို သတင္းေပး တိုင္ၾကားျခင္း မျပဳႏိုင္ရံုသာမက အခုဆိုရင္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူထုက်န္းမာေရး ပညာေပး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြနဲ႔ပါ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေတာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။