စစ္ေကာင္စီကိုေဝဖန္ခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးထားေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ ဦးေက်ာ္ေဇာ္မင္းကို လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံဝန္ထမ္းမ်ားက သံ႐ုံးတြင္း ဝင္ေရာက္ခြင့္မျပဳေတာ့ပဲ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလကတည္းက ေသာ့ခတ္ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ စစ္ေကာင္စီက ထပ္ခါတလဲလဲ ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေဇာ္မင္းကေတာ့ လန္ဒန္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ သံအမတ္ႀကီးေနအိမ္မွ ထြက္ခြာေပးရန္ ျငင္းဆိုထားသည္။

ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အေမရိကန္ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ား အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တရားဝင္လူသိရွင္ၾကား ဆက္ဆံသင့္သည္။ ေရွးဦးစြာ ေပၚလစီမိတ္ကာမ်ားက ျမန္မာ့အနာဂတ္ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနေသာ NUG ၏လက္ရွိ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ေထာက္ခံသင့္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၀ နီးပါး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရလည္း အေရးပါေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သလို မိမိတို႔နယ္ေျမကို စိုးမိုးထားႏိုင္ကာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အျခားလူမႈေရးဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ႐ုရွား၏ ယူကရိန္းက်ဴးေက်ာ္မႈအေပၚ မယုံၾကည္ႏိုင္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ္လည္း အေရွ႕ဥေရာပတြင္ ေမာ္စကို၏စစ္ေရးက်ဴးေက်ာ္မႈေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္အတြက္ အစိုးရိမ္ရဆုံးေသာအခ်က္မွာ ႐ုရွားစစ္တပ္က ႏိုင္ငံတကာ လက္နက္တင္ပို႔မႈကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈျဖစ္သည္။

“ပဋိပကၡ” မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဖိအားမ်ားႏွင့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈပုံစံ ျဖစ္လာသည္။ ယင္းကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ဆန႔္က်င္ေရးႏွင့္ တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာၿပီး အေမရိကန္ဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားမႈကို တားဆီးရန္ျဖစ္သည္။