ဓာတ္ပံု - Twitter / @ ThuZarM95645629

ဘိုင္ဒန္အစိုးရက တနလၤာေန႔တြင္ ဆက္လက္အတည္ျပဳ ျပဌာန္းလိုက္သည့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာ၌ ျမန္မာ၊ အီသီယိုပီးယား၊ ေတာင္ဆူဒန္ႏွင့္ အီရီထရီးယားႏိုင္ငံတို႔သည္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသျဖင့္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ အေမရိကန္က ဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ား ထပ္တိုး ခ်မွတ္ႏိုင္ေျခ ရွိေနသည္ဟု သတိေပးေဖာ္ျပထားသည္။

အေမရိကန္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ကြန္ဂရက္သို႔ ႏွစ္စဥ္ေပးပို႔သည့္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ ကာကြယ္ေရး အစီရင္ခံစာ၌ ယခုကဲ့သို႔ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာ၌ တရုတ္ျပည္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ရွင္က်န္းေဒသ၌ တရုတ္အစိုးရ၏ အူဂါမူဆလင္အေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈေျမာက္ေၾကာင္း အဓိကဦးစားေပး ေဖာ္ျပထားသည္။

“မိမိတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔သည္ ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ ကာကြယ္တြန္းလွန္သြားမည္ ျဖစ္ကာ ရက္စက္ယုတ္မာမႈမ်ားကို တားဆီး ကာကြယ္ေရးသည္ အဓိကက်ေသာ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္သလို က်င့္ဝတ္သိကၡာပိုင္းအရလည္း အေရးအႀကီးဆံုး တာဝန္တစ္ရပ္” ျဖစ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဤအစီရင္ခံစာကို သမၼတေဟာင္း ေဒၚနယ္ထရမ့္လက္ထက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္၌ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ “လူမ်ိဳးေရးရွင္းလင္းမႈ” က်ဴးလြန္ျခင္းအတြက္ ျမန္မာအစိုးရတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း အေမရိကန္အစိုးရက သတ္မွတ္ထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူမ်ိဳးတံုးသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ႏိုင္ေျခ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္းၿပီး အေမရိကန္အစိုးရသည္ ျမန္မာစစ္တပ္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာထားကြဲလြဲသူမ်ားအေပၚ ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ား၊ မြတ္လဆင္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား အပါအဝင္ ႏွိပ္ကြပ္မႈမ်ားကို တားျမစ္ႏိုင္ေအာင္ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

Author: Admin