ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိမိတို႔ အကူအညီေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ (အင္တာပို) က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အင္တာပိုဘက္က ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပိဳက်လုနီးပါးျဖစ္ေနသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ လူဦးေရထက္ဝက္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံျခင္း မရွိေတာ့သလို ျပည္တြင္းသုံး က်ပ္ေငြတန္ဖိုးကလည္း ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားၾကသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က အရပ္သားမ်ားကို လမ္းမႀကီးေတြေပၚမွာပင္ ပစ္သတ္ေနသလို စစ္တပ္ဆန႔္က်င္သူ အုပ္စုမ်ားကလည္း ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံဆိုတာ လူဦးေရ၊ နယ္ေျမ၊ အစိုးရနဲ႔ အျခားေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဆက္ဆံႏိုင္တဲ့ စြမ္းပကား ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ နစကဟာ ဒီေလးခ်က္စလုံးမွာ က်ပ္မျပည့္ပါဘူး။

စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ တစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္လာခ်ိန္၌ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ားက အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈအသစ္မ်ား ထပ္တိုးခ်မွတ္မည္ဟု ႐ိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကပ္ေဘးႀကီးႏွင့္အတူ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈကိုပါ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း စက္႐ုံမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္ ဆုံးရႈံးမႈစုစုေပါင္း ၁.၆ သန္းခန႔္ ရွိခဲ့ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈ ပိုမ်ားခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO) က ေျပာၾကားလိုက္သည္။