ယူဂန္ဒါနိုင္ငံ၏အဓိကေလဆိပ္ႏွင့္ ကင္ညာနိုင္ငံ၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေသာ မြန္ဘာဆာဆိပ္ကမ္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း တ႐ုတ္သည္ အလားတူေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ ကင္ညာမီးရထားလမ္းမ်ားတြင္ ၎၏ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈျပန္လည္ရရွိရန္ ေသခ်ာေစေရး နည္းလမ္းအျဖစ္  မြန္ဘာဆာဆိပ္ကမ္းကို အလဲအထပ္တစ္ခုသဖြယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

RCSS-SSA သည္လည္း တေအာင္းအမ်ိဳးသမီးငယ္တစ္ဦးအား အဓမၼက်ဴးလြန္ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံထားရၿပီး အဆိုပါအမႈကို ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေပ။ ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္မဲတြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရသူ ၅၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အေရးေပၚ အကူအညီမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ကိုရိုနာကပ္ေရာဂါ ရွိေနသျဖင့္ ၎တို႔သည္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာရန္လည္း အခက္အခဲ ႀကံဳေနရသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအား တ႐ုတ္က အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳမႈအေပၚ ျမန္မာအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈရွိေၾကာင္း မၾကာေသးခင္က ႐ုရွားနိုင္ငံပိုင္မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၎မွာ အိႏၵိယနိုင္ငံအတြက္လည္း အလြန္စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ ကုန္ကူးမႈလုပ္ငန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည့္စြမ္းရည္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ တိရစၧာန္မွ လူသို႔ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားနိုင္ေျခႏွင့္ ထိုမွတစ္ဆင့္ “ေနာက္ထပ္ ကိုဗစ္-၁၉” ကဲ့သို႔ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားလာမည္ကို ပညာရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အခ်င္းခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔ၾကားတြင္ မဲကြဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွာ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ NLD ပါတီႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်င္းခ်င္း ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိလာေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ NLD ပါတီအေနျဖင့္ ယခုတစ္ေခါက္တြင္လည္း ယခင္ကဲ့သို႔ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အနိုင္ရဦးမည္ေလာ ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။ လူအမ်ားစုကမူ NLD အေနျဖင့္ အမတ္ေနရာအမ်ားစုကို ထိန္းထားနိုင္ဦးမည္ ဟု ယုံၾကည္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။