အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈၄ သန္းတန္ဖိုးရွိ ကုလားတန္းစီမံကိန္း ၿပီးေျမာက္ေရးႏွင့္ စတင္လည္ပတ္ႏုိင္ေရးအတြက္ ဆႏၵျပင္းျပေနသည့္ အိႏၵိယအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရခိုင္အေရးအရႈပ္အေထြးမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အေရးကိစၥမ်ားတြင္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပါဝင္ပတ္သက္လာဖြယ္ရွိေနရာ ထိုအေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား၏ ေဝဖန္အၾကံျပဳမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ေပၚထြက္...

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဆက္ဆံေရးအေပၚ အိႏၵိယဘက္က အေလးထားမႈျပသခဲ့သလို လက္နက္ကိုင္မ်ားအား တိုက္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲရာတြင္လည္း တပ္မေတာ္အား လက္နက္ခဲ့ယမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္ကလည္း အိႏၵိယ၏ “အေရွ႕ေမွ်ာ္” ေပၚလစီအား အားေပးကူညီမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ အိႏၵိယသည္ ၎၏ အေရွ႕ေမွ်ာ္ေပၚလစီျဖင့္ အိႏၵိယမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဒသတြင္းအထိ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း တရုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈအား တန္ျပန္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာအစိုးရဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေရွ႕တုိးႏုိင္ဖို႔ ရုန္းကန္ေနရခ်ိန္မွာပဲ ကိုယ္ပိုင္အာဏာတစ္ရပ္နဲ႔ ရပ္တည္ေနတဲ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာလည္း တိုက္ခိုက္ႏွိမ္နင္းရခက္တဲ့ ေခတ္ေပၚလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႕ေတြေၾကာင့္ ေခါင္းခဲေနရပါတယ္။ ဒီေခတ္ေပၚလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ေတြဟာ ယခင္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေဟာင္းေတြလို ေနရာတစ္ခုမွာ အခိုင္အမာတပ္စြဲျပီး နယ္ေျမရယူထားတာမ်ိဳးမလုပ္ဘဲ ခ်ံဳခိုတုိက္ခိုက္တာနဲ႔ တုိက္ျပီးေျပးတဲ့နည္းဗ်ဴဟာေတြကို အသံုးျပဳလ်က္ရွိတာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနက် အင္အားသံုးထိုးစစ္ဆင္တဲ့ဗ်ဴဟာနဲ႔ ေခ်မႈန္းအႏုိင္ယူဖို႔ ခက္ခဲေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္းစီမံကိန္းအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့စဥ္က ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ နိမိတ္ဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းႀကီးတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ပတ္သက္လွ်က္ရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅ ထရီလီယံအထိ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကမၻာႀကီးအားခ်ိတ္ဆက္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာသည္ အျခားတစ္ဘက္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ဇီဝမ်ိဳးစိတ္မ်ားအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ 

တရုတ္-အေမရိကန္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲက တစ္ကမၻာလံုး၏အာရံုစူးစိုက္မႈကို ဖမ္းစားထားလ်က္ရွိခ်ိန္တြင္ ယင္းကမၻာ့ဆူပါ ပါဝါႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ ပိတ္ကားေနာက္ကြယ္၌ ကမၻာ့အစြန္အဖ်ား ေဒသေလးတစ္ခုတြင္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏုိင္ရန္လည္း အျပိဳင္အဆိုင္ ႀကိဳးစားလ်က္ ရွိေလသည္။