စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈ တစ္ႏွစ္ၾကာျမင့္လာခ်ိန္၌ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေပၚ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ားက အေရးယူဒဏ္ခတ္မႈအသစ္မ်ား ထပ္တိုးခ်မွတ္မည္ဟု ႐ိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကပ္ေဘးႀကီးႏွင့္အတူ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈကိုပါ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း စက္႐ုံမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္ ဆုံးရႈံးမႈစုစုေပါင္း ၁.၆ သန္းခန႔္ ရွိခဲ့ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈ ပိုမ်ားခဲ့ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ (ILO) က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အဓိကပါဝင္လႈပ္ရွားေနၾကသူမ်ား၏ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ားက လူမ်ားစုဗမာႀကီးစိုး သည့္ေဒသမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသႏွစ္မ်ိဳးစလုံးမွ ထင္ရွားစြာ ထြက္ေပၚလာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၂၂ ခု ႏွစ္က မည္သည့္ဘက္မွ အႏိုင္ရမည္နည္းဆို သည့္ေမးခြန္းကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ေဆာင္က်ဥ္း လာမည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဘက္အေျခအေနကလည္း ေလ်ာ့ပါးသြားႏိုင္ဖြယ္မရွိပါ။

ဥပေဒပ်က္ယြင္းမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိလွ်င္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား ႀကဳံရႏိုင္ေျခရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္မည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အထူးသတိထားၾကရန္ အေမရိကန္အစိုးရက ကုမၸဏီမ်ားအား သတိေပးလိုက္ေၾကာင္း

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ သေဘာတူခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုးတက္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက အာဆီယံအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာစစ္အုပ္စုအႀကီးအကဲအား ဖိတ္ေခၚခဲ့ေၾကာင္း ကေမာၻဒီးယားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။