ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၂၀ နီးပါး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရလည္း အေရးပါေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္သလို မိမိတို႔နယ္ေျမကို စိုးမိုးထားႏိုင္ကာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အျခားလူမႈေရးဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ႐ုရွား၏ ယူကရိန္းက်ဴးေက်ာ္မႈအေပၚ မယုံၾကည္ႏိုင္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေက်ာ ေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ္လည္း အေရွ႕ဥေရာပတြင္ ေမာ္စကို၏စစ္ေရးက်ဴးေက်ာ္မႈေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္အတြက္ အစိုးရိမ္ရဆုံးေသာအခ်က္မွာ ႐ုရွားစစ္တပ္က ႏိုင္ငံတကာ လက္နက္တင္ပို႔မႈကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္ျခင္း၏ သက္ေရာက္မႈျဖစ္သည္။

“ပဋိပကၡ” မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဖိအားမ်ားႏွင့္ၿခိမ္းေျခာက္မႈပုံစံ ျဖစ္လာသည္။ ယင္းကလည္း ကြန္ျမဴနစ္ဆန႔္က်င္ေရးႏွင့္ တ႐ုတ္ဆန႔္က်င္ေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာၿပီး အေမရိကန္ဘက္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားမႈကို တားဆီးရန္ျဖစ္သည္။

အျခားထင္ရွားေသာ EAO မ်ား ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းသို႔ သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္း မရွိေသးပါ။ ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး AA ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား အလြတ္သေဘာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားေသာ္လည္း အရပ္သားမ်ားသတ္ျဖတ္ေနျခင္းကို ျမန္မာစစ္တပ္က ဆက္ၿပီးက်ဴးလြန္ေနပါက အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ျဖတ္ေတာက္မည္ဟု AA ကေျပာၾကားခဲ့သည္။ UWSA ကေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ႏွစ္ဘက္အပစ္ရပ္ေရးကို ဆက္ၿပီးလိုက္နာဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD က အမတ္ေနရာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါးျဖင့္ အနိုင္ယူနိုင္ခဲ့ ေသာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ USDP ကံၾကမၼာကို ေျပာင္းျပန္လွန္နိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရလဒ္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေလ့လာၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားၾကားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ NLD ကိုေထာက္ခံမႈက လူတိုင္းအတြက္ အလွမ္းေဝးေနေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားသည္ NLD ေအာင္ပြဲႏွင့္ ညႊန္ျပခ်က္ ႏွစ္ခုလုံးတြင္ အဓိကအခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္။