ပံုံစာ တ႐ုတ္ဇီဝမ်ိဳးကြဲ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ အစိမ္းေရာင္ဖြံံ႔ၿဖိဳးမႈ ေဖာင္ေဒးရွင္း အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးမွ သင္းေခြခ်ပ္ တစ္ေကာင္အား ေတာထဲသို႔ ျပန္မလႊတ္မီ ပိုက္ခ်ီထားသည္ကို က်ဲက်ီယန္ျပည္နယ္ရွိ က်င္းဟြာတိရစၧာန္ ကယ္ဆယ္ေရးစင္တာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္း ေတြ႕ရစဥ္။ သင္းေခြခ်ပ္မ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ကုန္ကူး ခံရမႈအမ်ားဆုံးတြင္ ပါဝင္သည္။ (ဓာတ္ပုံ - AP)

ေမမိုး ဘာသာျပန္ဆိုသည္

က်ားမ်ား၊ သင္းေခြခ်ပ္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာမ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ စီးပြားျဖစ္ေမြးျမဴခြင့္ျပဳရန္ ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ဥပေဒေၾကာင့္ တ႐ုတ္ရွိ ရွားပါးေတာရိုင္းတိရစၧာန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ား ဝယ္လိုအား တစ္ရွိန္ထိုးျမင့္တက္လာမည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနေၾကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားက သတိေပးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈ၏ ဆုံခ်က္ေနရာျဖစ္ေနၿပီး အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္နိုင္ငံမွ ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေရာင္းပန္းလွလာသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္လာေနသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္း တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း၏ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀ ခန႔္ရွိသည္ဟု ခန႔္မွန္း ရသည္။

ဇြန္လအတြင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ပုဂၢလိကတိရစၧာန္႐ုံမ်ားကို မ်ိဳးစိတ္ ၉၀ ေမြးျမဴခြင့္လိုင္စင္ ေလၽွာက္ထားရန္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ထိုမ်ိဳးစိတ္မ်ားထဲတြင္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္နိုင္သည့္ သို႔မဟုတ္ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္ အႏၲရာယ္ၾကဳံေနရသည့္ မ်ိဳးစိတ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အထိ ပါဝင္ေနသည္။

အဆိုပါလုပ္ရပ္ကို မထင္မွတ္ထားဘဲ လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား ကို အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ သစ္ေတာဦးစီးဌာနကမူ ယင္းကဲ့သို႔ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းသည္ ေတာရိုင္းမ်ိဳးစိတ္မ်ားကို တရားမဝင္ ဖမ္းဆီးေမြးျမဴျခင္းကို ေလၽွာ့ခ်နိုင္ရန္ ကူညီနိုင္မည့္နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

က်ားမ်ား (ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၂ ေကာင္ခန႔္သာ ရွိေတာ့သည္) ၊ သင္းေခြခ်ပ္မ်ား၊ ဆင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာငွက္မ်ိဳး စိတ္မ်ားအလားတူ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္ၾကဳံေနရသည့္ ဧရာဝတီလင္းပိုင္မ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ က်က္စားေသာမိေက်ာင္းမ်ားအားလည္း ၎တို႔၏အသားႏွင့္အေရတို႔ကို ရရွိရန္အတြက္ ယခုအခါ ေမြးျမဴနိုင္ၾကၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားက ထိုသို႔စီးပြားျဖစ္ ေမြးခြင့္ျပဳျခင္းသည္ မ်ိဳးသုဥ္းမႈ အႏၲရာယ္ရွိေနသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားေရာင္းဝယ္ခြင့္ကို ေရရွည္တြင္ တရားဝင္အသိမွတ္ျပဳရာေရာက္ၿပီး  ေစ်းကြက္ ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္ရန္ အားေပးရာေရာက္ေနေၾကာင္းဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ ကုန္ကူးမႈလုပ္ငန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္သည့္စြမ္းရည္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ တိရစၧာန္မွ လူသို႔ ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားနိုင္ေျခႏွင့္ ထိုမွတစ္ဆင့္ “ေနာက္ထပ္ ကိုဗစ္-၁၉” ကဲ့သို႔ ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားလာမည္ကို ပညာရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ကမၻာ့ေတာရိုင္းေၾကာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ဂၽြန္ဂြတ္ရ္ရွစ္က ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသည္ “ေတာရိုင္း တိရစၧာန္ဆန္းမ်ား မလိမ့္တပတ္ေမြးျမဴေရးအတြက္ နည္းလမ္းတစ္သြယ္” ျဖစ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္လည္း ေတာရိုင္း တိရစၧာန္ေရာင္းဝယ္သည့္လုပ္ငန္းကို ကိုင္တြယ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

မ်ိဳးသုဥ္းရန္အႏၲရာယ္ရွိသည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ အခ်ိဳ႕ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားအား အကန႔္အသတ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးေမြးျမဴရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း တင္းၾကပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေတာရိုင္းေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသည့္ လုပ္ငန္းအေပၚ ထိန္းသိမ္းၾကပ္မတ္နိုင္မႈ စြမ္းရည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ေနၿပီး ထိုင္း၊ လာအိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သကဲ့သို႔ ေတာရိုင္း တိရစၧာန္အမ်ားအျပား ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည့္ အႏၲရာယ္ၾကဳံေတြ႕နိုင္မႈအေပၚ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ မ်ားက ပူပန္လ်က္ရွိၾကသည္။

သစ္ေတာဦးစီးဌာနကမူ အဆိုပါစာရင္းအသစ္ကို “ဥပေဒကိုအျပည့္အဝလိုက္နာ” ေရးဆြဲထားေၾကာင္းႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း ၿပီးမွသာ ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးသမားမ်ားက အစိုးရစည္းမ်ဥ္းေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ား အဆုံးသတ္ရန္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ တိုးတက္မႈအားလုံး ထိခိုက္သြားႏိုင္မည့္အႏၱရာယ္ကို စိုးရိမ္လ်က္ရွိၾကသည္။


ေမမိုး
(AFP သတင္းေဆာင္းပါး Farming of rare animals in Myanmar decried ကို ထုတ္ႏုတ္ျပန္ဆိုပါသည္။)

Author: Admin