ရခုိင္ျပည္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖန္႔ေ၀မႈ၊ ႐ုပ္သံအစီစဥ္ တင္ဆက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ဘက္ေပါင္းစုံ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမ်ားအတြက္ (သတင္း) မီဒီယာအခန္းက႑ကုိ ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ အသုံးခ်ႏုုိင္ရန္ (သတင္း) မီဒီယာကုိ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ၀ါသနာ႐ွင္မ်ားျဖင့္  ရခုိင္ျပည္၏ လက္႐ွိလုိအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၉) ရက္ေန႔တြင္ Development Media Group (DMG) ကုိ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၌  ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ “ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသတင္းလႊာ” (Development News Bulletin) ကုိ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွ မတ္လထိ၊ “ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသတင္းစာေစာင္” (Development Newsletter) ကုိ ဧၿပီလမွ ဇြန္လထိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕မွေန၍ တစ္လ(၁)ႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီး ယင္းႏွစ္ဇူလုိင္လတြင္ “ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသတင္းဂ်ာနယ္”(Development News Journal) အျဖစ္ ေျပာင္းလဲကာ  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလထိ တစ္လ (၁) ႀကိမ္ျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆက္လက္ထုတ္ေ၀ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ဂ်ာနယ္ကုိ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ခဲ့ၿပီး တစ္လ(၂) ႀကိမ္ (သုိ႔) ႏွစ္ပတ္ (၁) ႀကိမ္ျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလထိ ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ွမ်ားမွေန၍ ျပည္တြင္းျပည္ပ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလတြင္ ေငြေၾကးအခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ထုတ္ေ၀မႈ ေခတၱရပ္တန္႔ထားခဲ့ၿပီး DTV News ႐ုပ္သံအစီစဥ္ကုိ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွစ၍  ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထုတ္ေ၀မႈတစ္ႏွစ္ခန္႔ ရပ္တန္႔ထားခဲ့ေသာ “ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးသတင္းဂ်ာနယ္” ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လတြင္ ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ႏုိင္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္  ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနခြဲမွ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ခြင့္လုိင္စင္ကုိထုတ္ေပးရန္ ၾကန္႔ၾကာေနမႈႏွင့္ တျခားအေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္  ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိမႈကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွစၿပီး ယာယီရပ္နားထားလုိက္ရသည္။ 

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ (Editorial Policy)

မိမိတုိ႔သတင္းဌာအေနျဖင့္ သတင္း၊ ဓာတ္ပုံ၊ အခ်က္အလက္ႏွင့္ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားရယူရာတြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႐ုိးရာဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊  သမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း ပုဂၢဳိလ္ေရး၊ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးအရ ထိခုိက္နစ္နာေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အဓိက ေ႐ွာင္႐ွားရမည္ျဖစ္ၿပီး မီဒီယာက်င့္၀တ္ႏွင့္အညီ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔သည့္ အမူအရာႏွင့္ အျပဳအမႈမ်ားျဖင့္သာ သတင္းႏွင့္ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းမ်ားကုိ ရယူရမည္ျဖစ္သည္။   မိမိတုိ႔သတင္းဌာန ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းမႈႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမွ အယုံအၾကည္ကင္းမဲ့ေစမည့္ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ျပဳမူဆက္ဆံေျပာဆုိ ေရးသားမႈမ်ားကုိ လုံး၀ေ႐ွာင္႐ွားရမည္ျဖစ္သည္။  ဤသုိ႔ျပဳမႈလုပ္ေဆာင္မွသာ မိမိတုိ႔ သတင္းဌာနတစ္ခုလုံးအား အစုိးရဌာနမ်ားအပါအ၀င္ ျပည္သူလူထုက ယုံၾကည္မႈမ်ားလာမည္ျဖစ္ၿပီး အားေပးေထာက္ခံမႈႏွင့္ ပံ့ပုိ႔ကူညီမႈမ်ား ျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအ၀ုိင္းမွလည္း အားေပးေထာက္ခံပံ့ပုိးမႈႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ခံလာရမည္ျဖစ္သည္။

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (Vision)

ရခုိင္ျပည္ေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ေ၀မႈ၊ ႐ုပ္သံအစီစဥ္တင္ဆက္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ဘက္ေပါင္းစုံ ဖံြ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးမ်ားအတြက္ အမွီအခုိႏွင့္ ဘက္လုိက္မႈကင္းၿပီး သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ ဦးေဆာင္မီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ျဖစ္သည္။

ယံုၾကည္ခ်က္/ ခံယူခ်က္ (Mission)

ရခုိင္ျပည္အႏွံ႔ လူ႔အခြင့္အေရး၊ တန္းတူေရးႏွင့္ တရားမွ်တမႈျပည့္၀ေသာ လူ႔ေဘာင္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို သတင္းမီဒီယာအခန္းက႑ျဖင့္ ျမႇင့္တင္ ေဖာ္ထုတ္ေပးရမည့္အျပင္  ေဒသတစ္ခုလံုး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲေသာ ဘက္ေပါင္းစုံ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ႐ုပ္သံအစီစဥ္မ်ားအား ထုတ္လႊင့္ ေရးသားတင္ဆက္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ အစဥ္တစုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု အေလးအနက္ ယုံၾကည္သည္။ 

ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား (Objectives)

 • ျပည္မမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အစုိးရအဆက္ဆက္မွ လွ်စ္လွ်ဴျပဳထားသည့္ ရခုိင္ျပည္ေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူသိ႐ွိေအာင္ ျပဳလုပ္သြားရန္
 • သတင္းမီဒီယာ အခန္းက႑ကုိ ျပည္မအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္း အလုပ္လုပ္လာႏုိင္ေစရန္
 • ရခုိင္ျပည္သူမ်ား နိစၥဓူ၀ခံစားေနရေသာ လူမႈဘ၀အခက္အခဲမ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ႐ွိ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအပါအ၀င္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ဗဟုိအစုုိးရမွနားလည္သိ႐ွိၿပီး အကူအညီမ်ား ပုိမုိေပးလာေစရန္
 • ရခုိင္ျပည္႐ွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအမည္ခံ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ရခုုိင္ျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈမ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားကုုိ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သိ႐ွိလာေစရန္
 • ရခုိင္ျပည္ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ဗဟုိအစုိးရတုိ႔မွ စီမံလုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကုိ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၿပီး လုိအပ္သည့္အေျခအေနမ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူ သိ႐ွိေအာင္ ျပဳလုပ္သြားရန္
 • အဘက္ဘက္တြင္ ခြ်တ္ၿခဳံက်ေနသည့္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈဘ၀အေျခအေနမ်ားကုိ ျမွင့္တင္ေပးရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔ေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေျခအေနႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေရးသားတင္ဆက္ေပးႏုိင္ရန္
 • မြတ္ဆလင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရခုိင္ျပည္သူမ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအ၀ုိင္းမွ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အျမင္ဘက္သုုိ႔ ဦးတည္ေျပာင္းလဲလာေစရန္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာသည့္ အကူအညီမ်ား ပုိမုိေပးလာေစရန္
 • ထိလြယ္ရွလြယ္ေသာ မြတ္ဆလင္အေရးႏွင့္ ရခုိင့္အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးကုိ (သတင္း) မီဒီယာအခန္းက႑ျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္ေပးရန္
 • ရခုိင္မီဒီယာဖြံၿဖိဳးတုိးတက္ေရးတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တုုိးျမွင့္ပါ၀င္လာႏိုင္ေစရန္

လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား (Action Plans)

 • အမ်ိဳးသားအဆင့္ သတင္းမီဒီယာအခန္းက႑ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလာေအာင္ အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေရး
 • သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ ႐ုပ္သံမွတ္တမ္းႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိျခင္းျဖင့္ ျပည္သူလူထုအား အသိပညာေပးေရး
 • သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ တိမ္ေကာေပ်ာက္ကြယ္ေနသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္ေရး
 • သတင္းမီဒီယာအခန္းက႑ အေရးပါမႈအား အမ်ားျပည္သူသိ႐ွိလာေအာင္ အစဥ္တစုိက္ လုပ္ေဆာင္ေရး
 • မိမိတုိ႔ သတင္းဌာနမွ ရ႐ွိလာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခခံ၍ သတင္းမီဒီယာ႐ႈေထာင့္မွ ပညာေပးအစီစဥ္မ်ားကုိ စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးေရး
 • ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လက္႐ွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ား (ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အလႊာအသီးသီး (ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အစုိးရဌာနမ်ား စသည္) နယ္ပယ္မ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား စုဆုံေစၿပီး စကား၀ုိင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဦးေဆာင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေရး
 • လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးအသြင္ ပဋိပကၡမ်ားမျဖစ္ေပၚေစေရး၊ ရခုိင္ျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ ေရ႐ွည္တည္တံ့သည့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားျဖစ္လာေစရန္ အားႀကိဳးမာန္တက္ ေဆာင္႐ြက္ေရး
 • ရခုိင္ျပည္ေရးရာမ်ား (ဥပမာ - လူမႈစီးပြား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတုိးတက္ေရး စသည္)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ Database တစ္ခုလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရြက္ေရး
Author: DMG