ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုး (UNHCR) မွ အာရွပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) မွ ဌာေနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဖြဲ႕တုိ႔သည္ ဇူလုိင္လ ၃ ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး ေမာင္ေတာခရုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီက ေတြ႕ဆုံခ့ဲၿပီးေနာက္ ေ႐ႊရင္ေအးေက်း႐ြာမွ ေဒသခံတုိ္င္းရင္းသားမ်ားျဖင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ေမးျမန္း/ ႐ိုက္ကူး - ဝံသ(ေမာင္ေတာ)

Author: ဝံသ(ေမာင္ေတာ)
Development Media Group