(ဓာတ္ပုံ - AFP)

DMG ၊ ဇြန္ ၃၀
ေမမိုးဘာသာျပန္ဆိုသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလအတြင္း ဆႏၵျပမႈမ်ား တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ အားေကာင္းေနစဥ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဂ်ပန္သံ႐ုံးအျပင္ဘက္တြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆႏၵျပသူမ်ား စုေဝးခဲ့ၾကရာ သံအမတ္ႀကီး Mr Ichiro Maruyama ကိုယ္တိုင္ သံ႐ုံးေရွ႕သို႔ ထြက္ၿပီး ထိန္းသိမ္းခံအရပ္သားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို “ခ်က္ခ်င္း” လႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာစစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေလးေလးနက္နက္ သတိေပးခဲ့သည္။

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အမွာပါးခဲ့သည့္ အဆိုပါေျပာၾကားခ်က္သည္ ဒီမိုကေရစီ ေထာက္ခံဆႏၵျပသူမ်ား၏ တခဲနက္ၾသဘာေပးမႈ ရရွိခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ဟု သိၾကသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ဖိအားေပးရာတြင္ ျပတ္သားစြာ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္မူ ဂ်ပန္သည္ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ စီမံကိန္းမ်ားရပ္ဆိုင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ား ခ်မွတ္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အတိုက္အခံျပဳခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္အေနျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားမွလြဲ၍ အျခား ပူးေပါင္းမႈအသစ္မ်ားအား ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ ေရွာင္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။

ထို႔ထက္ပိုသည္မွာ  ၾသဇာရွိဂ်ပန္လူမ်ိဳး အခ်ိဳ႕က ျမန္မာစစ္တပ္၏ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္မႈကို လက္သင့္ခံရန္ ေလသံပစ္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိပ္တန္းဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ၾသဇာရွိ ဂ်ပန္-ျမန္မာ အသင္း၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ Mr Yusuke Watanabe သည္ ဂ်ပန္အစိုးရအေနျဖင့္ “အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေနာက္ႏိုင္ငံ၏ မူဝါဒကို ဇြတ္မွိတ္ေထာက္ခံ ေနမည့္အစား တပ္မေတာ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေပါင္းကူးသဖြယ္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း” ၿပီးခဲ့သည့္ လက အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါး တစ္ခုတြင္ ေရးသားခဲ့သည္။

Mr. Watanabe သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦး၏ သားျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ “ပုံမွန္အဆက္အသြယ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားအနည္းငယ္”တြင္ အပါအဝင္ျဖစ္သည္ဟု ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယူဆထားသည္။

စစ္တပ္ကို ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ဖိအားေပးရန္ ဂ်ပန္၏ တုံ႔ဆိုင္းမႈသည္ အေမရိကန္ သမၼတ ဂ်ိဳးဘိုင္ဒန္၏ ဒီမိုကေရစီကို ကာကြယ္ႏိုင္ေရး အာရွရွိ အေမရိကန္မဟာမိတ္မ်ားကို တိုက္တြန္းေနမႈအေပၚ အခက္အခဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ယခုအေၾကာင္းအရာသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ဥေရာပ တစ္လႊားတြင္ G7 ထိပ္သီးအစည္းအေဝးႏွင့္ အျခားေတြ႕ဆုံမႈမ်ားတြင္ သမၼတဘိုင္ဒန္ အဓိက ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုခဲ့သည့္ အေၾကာင္း အရာတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ Quad အဖြဲ႕တြင္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ပါဝင္သည့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ အိႏၵိယ ႏွစ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို တင္းမာစြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ တ႐ုတ္၏ ေဒသတြင္း လႊမ္းမိုးမႈကို ပိုမိုဆိုးဝါးေစမည့္ အႏၲရာယ္သာျဖစ္ေစမည္ဟု လက္ခံၾကသည္။

ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ ရွန္က်င္းအေရးအေပၚ  တ႐ုတ္အရာရွိမ်ားကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူေရး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အတူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းလည္း မရွိခဲ့ေပ။

“ဂ်ပန္အေနနဲ႔ကေတာ့ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈေတြကို မယုံၾကည္ၾကဘူး၊ ဂ်ပန္ေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဟာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းေတြကို လက္မခံဘူးဆိုရင္ စီးပြားေရးလည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အျမင္ရွိၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈမရွိဘူးဆိုရင္ အစိုးရ ဟာလည္း အာဏာတည္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ လက္ခံထားၾကတယ္” ဟု Kyushu တကၠသိုလ္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဘာသာရပ္ အထူးျပဳတြဲဖက္ပါေမာကၡ Mr Nobuhiro Aizawa က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ ျပည္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈရပ္တန႔္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းထားသူမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပး ရန္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပန္လည္ေပးရန္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ဂ်ပန္ေအာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အာဏာသိမ္းမႈကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ေရးအဆိုကို ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းလိုပဲ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္အပါအဝင္ ျမန္မာနဲ႔ ဆက္ဆံေရးလမ္း ေၾကာင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတင္မဟုတ္ဘဲ ႏိုင္ငံမ်ားစြာဟာလည္း အေျခအေနေပၚ မူတည္ၿပီး ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖို႔ အေကာင္းဆုံးနည္းကို စဥ္းစားေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နားလည္ထားပါတယ္”ဟု ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အရာရွိတစ္ဦးက စာျဖင့္ေပးပို႔ထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ဖုန္းျဖင့္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

ယေန႔အခ်ိန္ထိ ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ သမိုင္းေၾကာင္း ရွိေနဆဲျဖစ္ သည္။ ၂၀၁၉ခုႏွစ္က အေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မူဆလင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈ မ်ားအတြက္ International Court of Justice (ICJ) တြင္ စြဲခ်က္တင္ခံရမႈတစ္ခုတြင္ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမရွိေၾကာင္း” သံအမတ္ႀကီး Maruyama က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သူ မည္သူကိုမဆို အျပစ္ေပးမည္ဆိုသည့္ “ျမန္မာစစ္တပ္ ကတိတည္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျပည့္အဝ ယုံၾကည္ထားပါတယ္” ဟု သံအမတ္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဧရာဝတီသတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဂ်ပန္အေနျဖင့္ ယခုအေရးတြင္ ျပင္းထန္စြာအေရးယူရန္ ေရွာင္ရွားေနရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္း ရင္းတစ္ခုမွာ တ႐ုတ္၏ လႊမ္းမိုးမႈ ပိုမိုဆိုးဝါးလာမည္ကို ပူပန္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရး ေကာင္စီတြင္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ တညီတၫြတ္တည္း ပိတ္ဆို႔မည့္အစီအစဥ္ကို ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ျမန္မာအေပၚ ၎တို႔၏ မူဝါဒ သက္ေရာက္မႈမရွိဟုဆိုကာ ကမာၻ႔စင္ျမင့္တြင္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈတရားဝင္ေရး လက္ခံေၾကာင္း ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

“၎တို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားတဲ့ ေငြေၾကးမ်ားေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဂ်ပန္အတြက္ ျမန္မာအေရးဟာ တ႐ုတ္ ႏွင့္ ပထဝီစီးပြားေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈဟု ရႈျမင္သည့္ အေၾကာင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ယခု စစ္အာဏာရွင္ကို ဖိအားေပး သည့္လုပ္ေဆာင္မႈထဲမွာ ပါဝင္လာဖို႔ တြန႔္ဆုတ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ စကၤာပူ ႏိုင္ငံတကာေရးရာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ Mr Simon Tay က သုံးသပ္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္ကပင္ ရွည္လ်ားသည့္ ဆက္ဆံေရးသမိုင္းေၾကာင္း ရွိခဲ့ၿပီး ထိန္းသိမ္းခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဖခင္ျဖစ္သူ ေခတ္သစ္ ျမန္မာျပည္လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထိုအခ်ိန္က ဂ်ပန္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းက ကူညီခဲ့ၿပီး လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲဝင္ရန္ တပ္မေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းေပးရာတြင္လည္း ကူညီေပးခဲ့သည့္ အစဥ္အလာရွိခဲ့သည္။

၁၉၄၅ ခုႏွစ္အထိ ဂ်ပန္က ျမန္မာကို ဆက္လက္သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျပန္လည္ဆန႔္က်င္ခဲ့သည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ပင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးသည္ ရင္းႏွီးသည့္ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။

ျမန္မာသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္က ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္စဥ္က ဂ်ပန္ကို အဆင့္ျမင့္စီမံကိန္းမ်ားစြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာ့ တစ္ခုတည္းေသာ ေဆာင္႐ြက္ဆဲျဖစ္သည့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း စတင္ တည္ေထာင္ခြင့္တို႔အတြက္ အစိုးရပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။

ဂ်ပန္သည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစၿပီး စကၤာပူႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔ေနာက္တြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ တတိယအမ်ားဆုံး ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူအျဖစ္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအထိ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၄ ဘီလီယံ ျဖင့္ရပ္တည္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၏ စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ စစ္အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္း လုံၿခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆႏၵျပသူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္တပ္ႏွင့္ အက်ိဳးတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းရန္ ျပင္းထန္ေသာ ဖိအားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ Kirin Holdings သည္ စစ္တပ္ပိုင္ ျမန္မာ့ စီးပြား ေရးဦးပိုင္ လီမိတက္ႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းမႈ ရပ္ဆိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္အာဏာသိမ္းမႈအၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာ့အႀကီးဆုံး အေဖ်ာ္ယမကာ ထုတ္လုပ္သည့္ စီးပြားေရးဦးပိုင္ထံမွ လြန္ခဲ့ ေသာေျခာက္ႏွစ္က အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၆၀ သန္း တန္ဖိုးရွိ အစု ရွယ္ယာအမ်ားဆုံး ဝယ္ယူခဲ့သည္။ ေၾကညာခ်က္ တစ္ခုတြင္ ကုမၸဏီက ရပ္ဆိုင္းရန္ “အလ်င္အျမန္ ေဆာင္႐ြက္မည္”ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ကာလ အပိုင္းအျခားမရွိေပ။

မစ္ဆူဘီရွီ၏ UFJ Financial Group သည္လည္း Justice for Myanmar အဖြဲ႕၏ ဒီဇင္ဘာလက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာတစ္ခုတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ကုမၸဏီဟု အေမရိကန္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာဆိုထားသည့္ Mytel ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာကုမၸဏီမ်ားစာရင္းတြင္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။ မစ္ဆူဘီရွီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရသူက ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္ခ်က္ မေပးလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

Mytel ၏ အႀကီးဆုံးရွယ္ယာရွင္ျဖစ္သည့္ Viettel အုပ္စုသည္ ဗီယက္နမ္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ပိုင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့စစ္အာဏာရွင္မ်ား၏ စစ္ေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ဖုန္းသုံးစြဲသူ မ်ား၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွာေဖြေပးေၾကာင္း Justice for Myanmar အဖြဲ႕က စြပ္စြဲထားသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွိမ္နင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာမ်ားအား မိုဘိုင္းအင္တာနက္မ်ားကို ပိတ္ရန္လည္း ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Mytel ကို မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ အီးေမးလ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ဖုန္းျဖင့္ လည္း ေကာင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္း ျပန္ၾကားျခင္းမရွိပါ။ Viettel ေျပာေရးဆိုခြင့္ရသူကမူ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ယခုကိစၥကို မွတ္ခ်က္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

ဂ်ပန္အစိုးရသည္ စစ္တပ္ကို ဖိအားေပးသည့္နည္းျဖင့္ အျပစ္ေပးရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းထက္ ျမန္မာျပည္သူ မ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးကို ပိုမိုစိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း စကၤာပူရွိ ISEAS – Yusof Ishak Institute အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚမိုးသူဇာက ဆိုသည္။

စစ္တပ္ကို ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမရွိသည့္ မတင္မက်ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားသည္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ ရလဒ္တစ္ခုကို ဦးတည္သည့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ျခင္း ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သူကေျပာသည္။

ထိုေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေၾကာင့္ပင္ စစ္အုပ္စုအေနျဖင့္ ရသမွ် အေနအထားအေပၚ အခြင့္အေရးယူၿပီး ဆက္လက္လွည့္ျဖားျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း ‘မိတ္ေဆြ အနည္းငယ္ျဖင့္ ေရွ႕ဆက္ရန္’ ဆုံးျဖတ္ျခင္း ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္လာႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္လည္း ရွိေနေၾကာင္း ေဒၚမိုးသူဇာက သုံးသပ္သည္။

ေမမိုး
Straits Times တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ‘Japan's refusal to sanction Myanmar undermines Biden's strategy’ ကို ျမန္မာျပန္ဆိုပါသည္။

Author: Admin