မာန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲကၽြန္းအုပ္စု၊ ရဲကၽြန္းေက်းရြာက ေဒၚမသန္းခ်စ္ ပုိင္ဆုိင္တ့ဲ လယ္ေျမဧကကုိ ၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဦးစီးက ပုံစံ (၇) ထုတ္ေပးတ့ဲအခါ ဧကအျပည့္အတုိင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ ညႊန္ၾကားထားေပမ့ဲ ေျမတုိင္းစာေရးနဲ႔ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ဧကအျပည့္မေပးဘဲ ေရာင္းစားထားတယ္လုိ႔ ေတာင္သူ ေဒၚမသန္းခ်စ္က ေျပာပါတယ္။

သတင္း - ေအာင္ေကာင္းေဇာ္