DMG ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃

(ေဆာင္းပါး)

NCA ႏွင့္ လတ္တေလာႏိုင္ငံေရးအေျခအေန

ယမ္းေငြ႕သန္းေနသည့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ၊ ေသေၾကပ်က္စီးမႈ၊ ဒုကၡမ်ားသည္ဟုဆိုကာ ႏိုင္ငံေရးကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမည္ဟူေသာ လမ္းေၾကာင္းသစ္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ကာလက အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားၾကား အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈတစ္ခုကို ရယူခဲ့ၾကသည္။

ယင္းလမ္းေၾကာင္းမွာ စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ျပည္နယ္အဆင့္၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ Nationwide Ceasefire Agreement(NCA)လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း (သို႔မဟုတ္) NCA တရားဝင္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးေရးလမ္းစဥ္ ျဖစ္လာသည္ဟုဆိုရမည္။

သို႔ေသာ္လည္း စစ္တပ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား၌ ဂုဏ္သိကၡာအရွိဆုံးဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ NCA လမ္းေၾကာင္းမွာ လက္ရွိတြင္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈေၾကာင့္ ေရွ႕ဆက္ရန္မလြယ္ကူေတာ့ပဲ ေဝဝါးေနေတာ့သည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အႀကီးဆုံးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ KNU အပါဝင္ CNF တို႔ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔ၾကား တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား၊ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္ကိုေတြ႕ေနရသည္။

NCA စာခ်ဳပ္ အခန္း(၃) ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဓိကအေရးႀကီးဆုံးမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တိုက္ပြဲမျဖစ္ပြားေရးအတြက္ အေလးအနက္ထားကာ စာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း လိုက္နာက်င့္သုံးရမည္ျဖစ္ဟု ပါရွိသည္။

ထို႔အျပင္ NCA လမ္းစဥ္ပါ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လႊတ္ေတာ္မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳရန္ေနရာမရွိေတာ့ေပ။

NCA (၆)ႏွစ္တာကာလကို လည္ျပန္ၾကည့္ျခင္း

ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႔သည္ စစ္တပ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း (၆)ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္သည္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (၈)ဖြဲ႕ျဖစ္ၾကေသာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ(RCSS)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး(KNU)၊ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳးျပဳကရင္တပ္မေတာ္(DKBA)၊ ကရင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ(KNU/KNLA-PC)၊ ပအို႔အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNLO)၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာေက်ာင္းသားဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး(ABSDF)၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP)ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး(CNF)တို႔က NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ေနာက္ပိုင္း NLD အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ(NMSP)ႏွင့္ လားဟူးဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး(LDU)တို႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသျဖင့္ လက္ရွိတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (၁၀)ဖြဲ႕ရွိေနသည္။

၎တို႔မွာ ယခုႏွစ္ (၆)ႏွစ္တာကာလအတြင္း NCA စာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာအာမခံခ်က္ႏွင့္အညီေဆာင္႐ြက္လာခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (သို႔မဟုတ္) ၂၁ ရာစုပင္လုံ (၄)ႀကိမ္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္အစိတ္အပိုင္း(၃)ကို ခ်ဳပ္ဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္တို႔ကိုအေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားကို အခ်ိန္ (၆)ႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ တိုင္းျပည္အတြက္အေရးႀကီးသည့္ အာဏာခြဲေဝမႈ၊ တပ္ေနရာခ်ထားေရး စသည့္အစိတ္အပိုင္းက႑မ်ားမွာ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ရလာဒ္မ်ားမရရွိေသးေပ။ ယင္းအျပင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးကိုပင္ မစတင္ရေသးေပ။

NCA လမ္းေၾကာင္းမွ တြန္းခ်ခံခဲ့ရသည့္ AA

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရေခတ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွစတင္ကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာပါဝင္လာဖို႔ စတင္ဖိတ္ေခၚၿပီး NCA အတြက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္က်င္းပခဲ့ၿပီး ၄ ႏွစ္နီးပါးေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ထိုသို႔ NCA စာခ်ဳပ္ျဖစ္လာေရး စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္က KIA ၊ TNLA ႏွင့္ MNDAA အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ AA တို႔လည္း ပါဝင္ခဲ့သည္။

ယင္းအခ်ိန္က NCA မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အင္အားစု EAOs ဘက္မွ အဖြဲ႕အားလုံးပါဝင္ေစေရးမူကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး AA ၊ TNLA၊ MNDAA ၊

“ဝ”အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လားဟူးဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံးႏွင့္ ANC ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီတို႔လည္း စာခ်ဳပ္မွာပါဝင္ဖို႔ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားက လိုလားခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ AA အပါအဝင္ ကိုးကန႔္တပ္(MNDAA)၊ တေအဲန္းပေလာင္(TNLA)တို႔ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ထဲပါဝင္ေရးအတြက္ အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ဟု ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ေျပာဆိုခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။
အလားတူ NCA ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရႏွင့္ က်န္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အေျခခံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိၿပီး သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခတ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္

ေနာက္ဆုံးညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကရာတြင္ သမၼတႏွင့္ စစ္တပ္ဘက္မွ AA ၊ TNLA ၊ MNDAA တို႔အား လက္နက္စြန႔္လႊတ္ေရးကိုသာ ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ လက္မခံခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ AA မွာ ပထမအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့သလို NCA လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ရေတာ့သည္။

အင္အားႀကီးမွ လူရာဝင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေလာကထိုအခ်ိန္က AA အေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးအစပိုင္းကာလ အင္အားတည္ေဆာက္ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး KIA လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သည္ဟုဆိုကာ စစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရဘက္မွ အထင္ေသးအျမင္ေသးျခင္းေၾကာင့္ NCA လမ္းေၾကာင္းမွ တြန္းခ်ခဲ့ရျခင္းဟု ဆိုရေပမည္။

သို႔ေသာ္လည္း AA သည္ သူ၏မူလရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ရကၡိတလမ္းစဥ္ကို လႈိ႕ဝွက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနခဲ့သည္ကို မည္သူမွမသိလိုက္ၾကေပ။ ၂၀၁၈ ႏွစ္ကုန္ကာလမွစတင္ကာ ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝေဒသတို႔တြင္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာစစ္တပ္ကို ေခတ္မီလက္နက္ခဲယမ္းမ်ားျဖင့္ ရင္ေဘာင္တန္း တိုက္ခိုက္လာႏိုင္မႈေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာ အံ့ၾသသင့္ေစခဲ့ရသည္။

တိုက္ပြဲႀကီးငယ္ဖန္တီးၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အလိုက္အငိုက္ကိုေခ်ာင္းကာ ေျပာက္က်ားဗ်ဴဟာျဖင့္ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ အက်အရႈံးမ်ားႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည္။ ေက်ာက္ေတာ္၊ ပလက္ဝနယ္စပ္တြင္ မီးဝတိုက္ပြဲဟုေခၚသည့္ (၄၅)ရက္ေက်ာ္ထိၾကာျမင့္သည့္ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား၊ ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္မွ ဗုေဒၶါတိုက္ပြဲ၊ မင္းျပားမွ ဖားၿပိဳတိုက္ပြဲ၊ ရေသ့ေတာင္မွ ေအာင္သာစည္တိုက္ပြဲ စသည့္တိုက္ပြဲႀကီးမ်ားကို အန္တုရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

မီးဝတိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏တပ္ရင္းတခ်ိဳ႕ကိုလည္း စစ္နည္းဗ်ဴဟာေကာင္းေကာင္းျဖင့္ AA က ပိတ္ဝိုင္းကာ အရွင္ဖမ္းဆီးျပႏိုင္ခဲ့သည္။ အစိုးရႏွင့္ စစ္တပ္က AA ကို ၃ လျဖင့္အျပဳတ္တိုက္မည္ဟုေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း ၃ ႏွစ္ၾကာသည့္တိုင္ မျပဳတ္ႏိုင္ပဲ AA အင္အားမွာ တျဖည္းျဖည္းတိုးလာေနသည္ကိုသာ ျမင္ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သက္တမ္းအႏုဆုံးႏွင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚေပါက္လာၿပီး လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အား၊ ဘ႑ာေရးအပါအဝင္ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း အလ်င္အျမန္အင္အားေတာင့္တင္းလာခဲ့ေသာ AA မွာ ယေန႔တြင္ ရခိုင္လူထုပါဝင္မႈ၊ ေထာက္ခံအားေပးမႈတို႔ကို ေကာင္းေကာင္းရရွိေနသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ AA တို႔မွာ ႏွစ္ဘက္သီးသန႔္နားလည္မႈျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားႏိုင္သည္မွာ ၁ ႏွစ္အခ်ိန္သို႔ေရာက္ရွိေနသလို AA အေနျဖင့္ ေဒသအတြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ အေကာက္အခြန္၊ လူမႈစီးပြားေရး စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ထိန္းခ်ဳပ္လာႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အင္အားရွိမွ၊ တိုက္နိျင္ခိုက္ႏိုင္မွ လူရာဝင္သည္ အဖက္လုပ္မည္ဟူေသာ လက္နက္ကိုင္ႏိုင္ငံေရးဟု နားလည္ရေပမည္။

အခြင့္ေကာင္းကို အသုံးခ်ႏိုင္ခဲ့

ယင္းသို႔ AA အေနျဖင့္ NCA လမ္းေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္ခြင့္မရခဲ့ျခင္းမွာ သူ႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေနသည္ဟုဆိုရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ AA အေနျဖင့္ ယခင္က NCA လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါက ယခုကဲ့သို႔ မိမိတို႔ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္တို႔ကို အျပည့္အဝေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ဟု ရႈျမင္ႏိုင္သည္။

အကယ္၍ ယင္းကာလက AA အေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါက ရခိုင္လူထုေထာက္ခံမႈႏွင့္ကင္းကြာကာ လုံးပါးပါးၿပီး အင္အားေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္သလို ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမအတြင္း မလူးသာမလြန႔္သာအေျခအေနတြင္ ရွိေနႏိုင္သည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီႏွင့္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(ALP/ALA)ကို လက္ညိဳးထိုးျပရေပမည္။

ထို႔အျပင္ AA မွာ တျခားတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားကာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္ေဈးေအာက္ေဈး၊ အေလွ်ာ့အတင္းမရွိဟု ေျပာဆိုထားသည္။

၎တို႔၏ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မွာ “ဝ”ထက္မညံ့ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈစနစ္ (သို႔မဟုတ္) ကြန္ဖယ္ဒရိတ္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည့္အတြက္ AA မွာ NCA လမ္းေၾကာင္းထက္ တစ္ဆင့္ျမင့္ေသာ သီးျခားၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားပုံေပၚသည္။

ေရွ႕အလားအလာ

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ လက္ရွိလက္နက္ကိုင္ေတာ္ေရးအင္အားစုမ်ားထဲတြင္ AA အပါအဝင္ NCA မထိုးရေသးေသာအဖြဲ႕မ်ားမွာ “ဝ”အဖြဲ႕(UWSA)၊ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္(KIA)၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္/ေတာင္ပိုင္း(RCSS/SSA)၊ မိုင္းလား(NDAA)၊ တအဲန္းပေလာင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္(TNLA)၊ ကိုးကန႔္တပ္မေတာ္(MNDAA)ဟူ၍ (၈)ဖြဲ႕ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ EAO တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ AA မွာ လတ္တေလာ အပစ္အခတ္ရပ္ထားသည္ႏွင့္အညီ လာမည့္ကာလအတြင္း တျခားေသာလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တေပါင္းတည္းေပါင္းစည္းၿပီး စစ္တပ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုလာႏိုင္သလား။

မဟုတ္ေသာ္ျငား သီးသန႔္တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီလမ္းေၾကာင္းမွေန၍ စစ္ေကာင္စီႏွင့္ ခိုင္မာသည့္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး (သို႔မဟုတ္) AA လိုလားသည့္ NCA မဟုတ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းလမ္းေၾကာင္းသစ္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္မည္ေလာဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရအုံးမည္ျဖစ္သည္။

ေဂါင္ - ေရးသားသည္။

Author: DMG