(ဓာတ္ပံု - AA)

အာရကန္အာမီကုိ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၁၀)ေန႔တြင္ လက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ တည္ေထာင္ခဲ႔သည္။ ၎၏ ဌာနခ်ဳပ္ကုိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ လုိင္ဇာၿမိဳ႕တြင္ထားရွိၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အထိ KIA ၏ ကူအညီျဖင္႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တုိ႔တြင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးအားျဖင့္ အာရကန္အာမီ သည္ ဖယ္ဒရယ္ႏုိင္ငံေရး ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ အတုိင္ပင္ခံေကာ္မတီ အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းတြင္ရွိေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ (၇) ဖြဲ႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ စစ္ေရးအားျဖင့္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္ ေလးဖြဲ႕မွာလည္း အဖြဲ႔ဝင္ျဖစ္သည္၊။ ၎အျပင္ ညီေနာင္သံုးဖြဲ႕မွာလည္း အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သည္။ ယခုေဆာင္းပါးသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း အာရကန္အာမီ အင္အားႀကီးထြားလာပုံကုိ မီးေမာင္းထုိးျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

အာရကန္အာမီသည္ ၎၏ (၁၁) ႏွစ္ေျမာက္ကုိ ၂၀၂၀၊ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ႔သည္။ ၎ႏွင့္ ၎၏ ႏိုိင္ငံေရးပါတီ ULA အား ျမန္မာအစုိးရက ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂၃) ရက္ေန႔တြင္ မတရားအသင္းအျဖစ္ ေၾကျငာကတည္းက ျမန္မာ့ပ႗ိပကၡျဖစ္စဥ္တြင္ စာမ်က္ႏွာအသစ္တစ္ခု ဖြင့္လွစ္လုိက္သည္။ အာရကန္အာမီ (၁၁)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္ႏိုင္ ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ အာရကန္အာမီ၏ စိတ္ဆႏၵျပင္းျပမႈႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ထပ္ေလာင္းေျပာခဲ႔ၿပီး ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားအား လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ဳိးျဖစ္လာေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ ရကၡိတလမ္းစဥ္ကုိ က်င့္သံုးၾကရန္ ထပ္ေလာင္းမွာၾကားသြားခဲ့သည္။

ရကၡိတလမ္းစဥ္ ဆုိတာက အတိတ္တစ္ခ်ိန္က ဘုန္းမင္းေနလ ထြန္းေတာက္ခဲ႔ေသာ၊ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္မွာ ဗမာကုန္းေဘာက္မင္းဆက္၏ သိမ္းပုိက္ျခင္းကုိ ခံလုိက္ရေသာ ရခုိင့္ႏိုင္ငံကုိ ျပန္လည္အမွတ္ရလာေစရန္ ႏိႈးဆြျခင္းျဖစ္ၿပီး ရခုိင္လူထုႏွင့္ အာရကန္အာမီစစ္သားမ်ားကုိ စိတ္ဓာတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ တက္ၾကြလာေစရန္လည္း ျဖစ္သည္။ သူ၏မိန္႔ခြန္းတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္ႏိုင္က “ငါတုိ႔ ေျမျပင္တုိက္ပြဲတစ္ခုတည္းသာ တုိက္ခုိက္ေနရတာ မဟုတ္ဘဲ တျခားေရွ႕တန္းစစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သတင္းလက္ဦးရယူမႈ၊ စိတ္ဓာတ္ စစ္ဆင္ေရးစစ္ပြဲ၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကုိ စုစည္းမႈ၊ တရားဝင္ အသိမွတ္ျပဳခံရမႈ၊ ႏုိင္ငံတကာဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာက အာရကန္ အာမီကုိ ေထာက္ပံ႔ေပးၿပီး အသိအမွတ္ျပဳလာေအာင္လည္း သံခင္းတမန္ခင္း စစ္ပြဲေတြကုိပါ ဆင္ႏႊဲေနၾကရတယ္။” ဟု ဆိုသည္။

အဆိုပါ စိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ကို္င္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္ႏုိင္က လုပ္ငန္းစဥ္ သံုးရပ္ကုိ ခ်မွတ္လုိက္သည္။ ထုိလုပ္ငန္းစဥ္သုံးရပ္မွာ (၁) အာရကန္အာမီကုိ အင္အားေတာင္႔တင္းလာေအာင္ လုပ္ၿပီး “စုဖြဲ႕ရင္းတုိက္၊ တုိက္ရင္းစုဖြဲ႕။ တုိက္ရင္း ေလ့က်င့္၊ ေလ့က်င့္ရင္းတုိက္” ဆုိသည္ႏွင့္အညီ ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအား တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ (၂) ဗမာ့လူမ်ဳိႀကီးဝါဒ ႏွင့္ သူတုိ႔၏ နယ္ခ်ဲ႕က်ဴးေက်ာ္ထားမႈကုိ စိန္ေခၚတုိက္ထုတ္ရမည္။ ေနာက္လာမည့္ ရခိုင္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ရခုိင္ျပည္ျဖစ္လာရန္ အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရး စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေဆာ္ဩခဲ႔သည္။ (၃) ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးသည္ ေရရွည္တုိက္ပြဲအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ေရးကုိ အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ႔သည္။ အာရကန္အာမီ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားကုိလည္း ျပည္သူလူထုကုိ အေလးနက္ဆက္ဆံရန္ ႏွင့္ တပ္ေတာ္မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကုိလည္း လုိက္နာၾကရန္ ညြန္ၾကားထားသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ အာရကန္အာမီအေပၚ ေထာက္ခံအားေပးမႈကို တန္ဖုိးထားေလးစားေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “အာရကန္အာမီ မားမားမတ္မတ္ရပ္တည္ႏုိင္ျခင္း၊ ရန္သူ႔ရဲ႕ အစြမ္းကုန္ ထုိးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္မႈကုိ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏုိင္ျခင္းတုိ႔၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း တစ္ခုကေတာ႔ ရခုိင္လူထုတစ္ရပ္လုံးက က်ေနာ္တုိ႔ကုိ ေထာက္ခံအားေပးလုိ႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ ျပည္သူလူထုဟာ ေတာ္လွန္ေရး၏အုတ္ျမစ္ျဖစ္တယ္။” သူအခုိင္အမာ ေျပာတာကေတာ့ ျမန္မာအစုိးရက အာရကန္အာမီကုိ မတရားအသင္းအဖြဲ႔အျဖစ္ ေၾကျငာထားရင္ေတာင္မွ ရခုိင္လူထုေပးေသာ တရားဝင္မႈေၾကာင့္ အာရကန္အာမီကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ အသိအမွတ္ျပဳေစသည္။ ထုိေၾကာင့္ လူထုႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အာရကန္အာမီအတြက္ အဓိကလုပ္ငန္းထဲက တစ္ခုျဖစ္သည္။

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္အား ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔က ‘ဝ’ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ ပန္ဆန္း၌ ေတြ႔ရစဥ္။ (ဓာတ္ပံု - AFP)

အာရကန္အာမီ၏ တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ထဲက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ “ အဖ ရခုိင္ျပည္ ႏွင္႔ ရခုိင္ျပည္တြင္ ေနထုိင္ၾကေသာ လူမ်ဳိးအားလုံးကုိ ကာကြယ္ရန္၊ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ တည္ရွိမႈသည္ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ လူမ်ဳိး၊ ဘာသာ ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအယူအဆေတြ မခြဲျခားဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ တည္ၿငိမ္မႈ၊ လုံၿခံမႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔ကုိ ေပးစြမ္းႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ၎သည္ပင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ခ်မွတ္ထားသည့္အေလ်ာက္ ရာစုေပါင္းမ်ားစြာ ခြဲျခားျခင္းႏွင္႔ ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းခံထားရေသာ ရခုိင္လူထုအတြက္ ကုိယ္ပုိယ္ျပဌာန္းခြင့္၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ရရွိခံစားခြင့္ရရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းက သက္ေသျပလွ်က္ရွိသည္။ ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေနာက္လာမည့္အခန္းတြင္ ခ်ဲ႕ကားေရးပါအုံးမည္။

ေနာက္ခံသမုိင္းေၾကာင္း
ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖယ္ၾကည္ခံထားရျခင္း

The “Greater Arakan’’ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာ ရခုိင့္ႏုိင္ငံသည္ ယခုလက္ရွိ ရခုိင္ျပည္ ဧရိယာထက္ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပုိက်ယ္၍ ရခုိင့္ေတာင္တန္းေဒသသည္လည္း လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ထိ ပါဝင္ေနၿပီး ၎ထက္မ်ားစြာေသာ နယ္ေျမမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့သည္။ ရခုိင္ဘုရင့္ႏုိင္ငံသည္ ၁၅ ရာစု မွ ၁၇ ရာစုအတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ေျမာက္ဦးအျဖစ္ရွိစဥ္ ထိပ္ဆုံးေရာက္ခဲ့ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၁၈ ရာစုတြင္ ဗမာဘုရင္ ကုန္းေဘာင္မင္း ဘုိးေတာ္ဘုရားက ရခုိ္င္ဘုရင္ သမၼတမင္းကုိ နန္းခ်လုိက္ေသာ အခ်ိန္မွစ၍ အႏွိမ္ခံဘဝကုိ ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ကုန္းေဘာင္ဘုရင္သည္ ၁၇၈၄ ခုႏွစ္မွ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္အထိ ရခုိင္ႏုိင္ငံအား က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္ၿပီး ရခုိင္လူမ်ဳိးအမ်ားအျပားကုိ သတ္ၿပီး ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားကုိ အႏွိမ္ခံဘဝသုိ႔ ေရာက္ေစခဲ့သည္။ ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ၁၉၄၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၅ အထိ၊ အဂၤလိပ္တုိ႔သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ထိ ရခုိင္ႏုိင္ငံအား က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္ခဲ့ၾကသည္။ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးအလြန္ အစုိးရအဆက္အဆက္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ရွိေနသည္။ ထိုအခ်ိန္ကစၿပီး ရခုိင္ျပည္တြင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အမ်ဳိးမ်ဳိး လႈပ္ရွားေနခဲ့ၾကသည္။

အာရကန္ အာမီသည္ ဗမာလူမ်ဳိးလက္ေအာက္၌ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ၾကဥ္ဖယ္ျခင္းခံေနရေသာ ရခုိင္စစ္သားမ်ားႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အတိတ္ကာလ ဘုန္းမီးေနလ ထြန္းကားခဲ့ေသာအခ်ိန္ကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္းရန္ ရည္ရြယ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ဘ႑ာေရးအရ အားနည္းသည္။ ၎အျပင္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ၾကား ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းသည္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ်သာ ရွိသည္။ အလားတူအခ်ိန္ကာလတြင္ ျမန္မာျပည္မ၌ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈဳန္းမွာ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တုိ႔သည္ အဆင္းရဲဆုံးေဒသမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြမ်ားမွာ ၁၇၁ ေဒၚလာ ႏွင့္ ၃၁ ေဒၚလာစီ အသီးသီး ရွိၾကသည္။ “၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈအစီရင္ခံစာ - ျမန္မာႏုိင္ငံ လူေနမႈအဆင့္အတန္းအေျခအေနျပ စစ္တမ္း” မွ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၎ျပည္နယ္ႏွစ္ခုမွာ အဆင္းရဲဆုံးျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လူ (၁၀) ေယာက္တြင္ (၆) ေယာက္မွာ ဆင္းရဲသားမ်ားျဖစ္၍ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လူ (၁၀) ေယာက္တြင္ (၄) ေယာက္မွာ ဆင္းရဲသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ နည္းတူ တျခားျပည္နယ္၊ တုိင္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏႈန္း ေနာက္က်က်န္ခဲ့သည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

လက္ရွိ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ျပႆနာသည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး NLD အစုိးရ အာဏာရလာခ်ိန္မွစ၍ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစုိးရအေနႏွင့္ လက္ရွိရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ျပန္လည္သင့္ျမတ္လာေစရန္ႏွင့္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမႈႏုိင္ငံေရးလကၡဏာမ်ား အသိအမွတ္ျပဳလာမႈမ်ားကုိ ေထာက္ပံ့လုပ္ေဆာင္ေပးလိမ့္မည္ဟု ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားၾကား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားခဲ႔ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားသည္ သဲထဲေရသြန္သလုိ ဘာမွအရာမထင္ခဲ့သည့္အျပင္ လူမႈ၊ ႏုိင္ငံေရး ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈလည္း ပံုေပၚမလာခဲ့ေပ။ ၎အျပင္ ဗမာအမ်ားစုလႊမ္းမုိးထားေသာ NLD အစုိးရအား စိတ္္အခ်ဥ္ေပါက္ေနရသည့္ၾကားထဲ မဲ(၃၅)ထဲမွ (၂၂)မဲႏုိင္ (ရခုိ္င္ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ထဲ ၄၇ ေယာက္ရွိၿပီး ၁၂ ခုံဟာ စစ္တပ္အတြက္ သီးသန္႔ဖယ္ထားရျခင္းျဖစ္သည္)ေသာ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ရခုိင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မခန္႔အပ္ဘဲ (၉) မဲသာရေသာ NLD ပါတီမွ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္လုိက္ျခင္းသည္ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ဆုိသလုိ ရွိေနၿပီးသားျပႆနာကုိ ပုိမို ဆုိးဝါးေစခဲ့သည္။ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္အား ဖမ္းဆီးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈႏွင့္ ေထာင္အႏွစ္ (၂၀) ခ်မွတ္လုိက္ျခင္းသည္လည္း တင္းမာမႈကုိ ႀကီးထြားေစခဲ့သည္။ ဒီလုိအေျခအေနမ်ဳိးေတြေၾကာင့္ ရခုိင္လူထု၏အသံကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရးေအဂ်င္စီေတြ မရွိတာေၾကာင္႕ ေအေအ ေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းျမတ္ႏုိင္ က ေအေအ ၏ ႏုိင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ကုိ “ဝ” လုိ ကြန္ဖယ္ဒရိတ္ျပည္နယ္အျဖစ္ ရယူခ်င္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာရကန္အာမီ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ား

ပထမဆုံးအႀကိမ္ အာရကန္အာမီ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကုိ တုိက္ခုိက္တာကေတာ့ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားေသာ တုိက္ပြဲတြင္ျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းဆုိသလုိ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထိုတုိက္ခုိက္မႈအၿပီးမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဖက္မွ ဗုိလ္ႀကီးတစ္ေယာက္ႏွင့္ တျခားအဆင့္စစ္သည္ႏွစ္ေယာက္ က်ဆုံးခဲ့ၿပီး စစ္သား (၄) ဦး စစ္သုံးပန္းအျဖစ္ အဖမ္းခံခဲ့ရသည္။ ျမန္မာအစုိးရဖက္မွ ေအေအ အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စဲသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိးရန္ တုိင္းရင္းလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင္႔ အသိအမွတ္မျပဳခဲ႔ပါ။ အဲဒီကတည္းက ႏွစ္ဖက္ထိပ္တုိက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဘက္ အျပင္းစားဒဏ္ရာရသူမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။

ေအေအ၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ဘူသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရဲစခန္း(၄)ခုအား တစ္ၿပိဳင္နက္ ဝင္တုိက္ခုိက္ျခင္းသည္ ပဋိပကၡျမင့္တက္လာေသာ ျပယုဂ္ျဖစ္သည္။ ၎တုိက္ခုိက္မႈအၿပီး ျမန္မာအစုိးရမွ ျမန္မာစစ္တပ္အား ေသာင္းက်န္းမႈ ႏွိမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရး လုပ္ေဆာင္ရန္ ၂၀၁၉၊ ဇန္နဝါရီလ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္လာခဲ႔သည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ တပ္မႀကီးမ်ားျဖန္႔ခ်ၿပီး ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္အား ေလေၾကာင္းႏွင့္ အေျမႇာက္ႀကီးမ်ားသုံးၿပီး တုိက္ခုိက္ေတာ့သည္။ ယင္းပုံစံမ်ဳိးက ေအေအ ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ဖ်က္ဆီးဖို႔ ေရွးပေဝသဏီက သုံးခဲ႔ေသာ ျဖတ္ေလးျဖတ္အယူဝါဒအား ျပန္လည္သုံးမႈကုိ ေဖာ္ျပေနသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က စစ္အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ ဗုိ္္လ္ခ်ဳပ္ ေနဝင္း ဂ်ပန္မ်ား သုံးခဲ့ေသာ “three all” ပုံစံ “kill all, burn all, destroy all) “အားလုံးကုိ သတ္၊ အားလုံးကုိ မီး႐ိႈ႕၊ အားလုံးကုိ ဖ်က္ဆီးပစ္” နည္းဗ်ဴဟာကုိ အားက်ၿပီး ျဖတ္ေလးျဖတ္ ပုံစံကုိ အႀကံအဖန္လုပ္ တီထြင္ခဲ့သည္။ ထိုဝါဒသုံးသည့္ပုံစံက ေသာင္းက်န္းသူမ်ား၏ အဓိက ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ေသာ ေငြေၾကး၊ အစားအေသာက္၊ ေထာက္လွမ္းေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ လူသစ္စုေဆာင္းေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ပိတ္ဆုိ႔ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ဒီမဟာဗ်ဳဟာကုိ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားက ကရင္သူပုန္ေတြႏွင့္ တုိက္တုန္္းက သုံးခဲ့ဖူးသည္။ ၿပီးလွ်င္ မၾကာေသးခင္ကာလႏွစ္မ်ားက KIA ႏွင့္ တုိက္တုန္းကလည္း သုံးခဲ့ေသးသည္။

ယင္းသို႔ တုိက္ခုိက္ျခင္း၏ ျပႆနာက ျပည္သူလူထုႏွင့္ တကယ့္ ပစ္မွတ္ထားေသာအုပ္စုၾကား ခြဲျခားထားမႈမရွိဘဲ မဲမဲျမင္ရာ လွမ္းပစ္သည့္ ပုံစံမ်ဳိးျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုလို အလြန္ျပင္းထန္ေသာ စစ္နည္းဗ်ဴဟာကုိ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳေနျခင္းကို လူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီမစ္ရွင္အဖြဲ႕က မွတ္တမ္းတင္ျပဳစုထားမႈ ရွိသည္။ လူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီမစ္ရွင္အဖြဲ႕၏ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ အင္အားအလြန္အကြ်ံသုံးေသာေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အသက္ဆုံး႐ံႈးရျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ စည္းစိမ္၊ ဥစၥာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ားစြာ ဆုံး႐ံႈးၾကရသည္။ ျမန္မာတပ္မေတာ္က ယင္းသို႔ အင္အားအလြန္အကြ်ံအသုံးျပဳ တုိက္ခုိက္ျခင္းသည္ ေအေအကို ျပည္သူေတြ ပုိ၍ေထာက္ခံရန္ သြယ္ဝုိက္ၿပီး ကူညီေပးေနသလုိ ျဖစ္ေနသည္။ အေၾကာင္းမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္၊ စည္းစိမ္၊ အုိးအိမ္ေတြ မ်ားစြာဆုံး႐ံႈးသြား၍ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာအစုိးရ၏ ရန္လုိေသာတုန္႔ျပန္မႈက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ ျပႆနာ ျဖစ္လာသည္။ ၎လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္ၾကေသာ လူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီမစ္ရွင္အဖြဲ႕၊ ႏုိင္ငံတကာလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အဖြဲ႕ အျပင္ လက္ရွိေခတ္စားေနေသာ မီဒီယာႏွင့္ တျခားလူမႈမီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေရးသားထုတ္ေဖာ္ေနၾကသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလကစၿပီး ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင္႔ ခ်င္းျပည္နယ္ေတြမွာ အင္တာနက္လုိင္းျဖတ္ေတာက္ခံရသည္။

(ဘာသာျပန္သူ စကားခ်ပ္ - ေဆာင္းပါးရွင္ ေရးသားသည့္ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္ခံရသည့္ ေန႔စြဲမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖတ္ေတာက္သည့္ ေန႔စြဲျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေျမပံု၊ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ ေျမာက္ဦး၊ မင္းျပားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အင္တာနက္လိုင္းမ်ား ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္တင္ဘာလ (၁)ရက္ေန႔တြင္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေျမပံုႏွင့္ ပလက္ဝ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို အင္တာနက္ျပန္ဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၃)ရက္ေန႔တြင္ ယင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ထပ္မံျဖတ္ေတာက္လိုက္သည္။ လက္ရွိမွာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ကို ျပန္လည္ဖြင့္ေပးထားသည္။)

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္ေရးကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ျမန္မာအစိုးရ လုပ္ရပ္အေပၚ စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုလုပ္ရပ္မ်ဳိးဟာ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ သတင္းယူခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ဝယ္ယူစားေသာက္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ၾကားခြင့္တို႔ကို ထိခိုက္ေစသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လက္နက္ႀကီးမ်ားအသံုးျပဳ၍ ရခိုင္ရြာမ်ားႏွင့္ မြတ္ဆလင္ရြာမ်ားအနီးတြင္ တိုက္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တင္ျပၿပီး ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အစီရင္ခံစာျဖင့္လည္း အစီရင္ခံၿပီး ျဖစ္သည္။

ေအေအ၏ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေပၚ၊ ခ်င္းျပည္နယ္၌၊ တျခားျပည္သူလူထုအေပၚ မတရားေဆာက္ရြက္မႈမ်ားကုိလည္း အစီရင္ခံၿပီး ျဖစ္သည္။ အတင္းအဓမၼ ခုိင္းေစမွဳျပဳမူမွဳမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ ပစၥည္းမ်ားကုိ ခုိးယူမွဳ ႏွင္႔ တစ္ ခ်ဳိ႕ ဆုိးရြားေသာ စစ္ရာဇဝတ္မွဳမ်ားကုိ အစီရင္ခံၿပီးျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔ မိန္႔ခြန္းမွာ ေအေအ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ က လူတစ္ခ်ဳိ႕က ကုိယ္က်ဳိးအတြက္ မိမိ၏ အာဏာကုိ တစ္လြဲသုံးေၾကာင္း ႏွင္႔ စမ္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္ေသာ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီးသူ စုိးရိမ္မိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ႔သည္။ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က သူ၏ ေကဒါမ်ားအား အနာဂါတ္တြင္ ဒီလုိ အေလ႔အက်င္႔မ်ားကုိ မျပဳလုပ္ၾကရန္ သတိေပးေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ျမန္မာနုိင္ငံ သမၼတက ေအေအ ႏွင့္ ယူအက္(လ္)ေအ(ULA) ကုိ မတရားအသင္းေၾကျငာၿပီး ေအေအ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားသည္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစၿပီး ႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအျပင္ ႏုိင္ငံသာမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိပါ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ဟု အေလးအနက္ထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလားတူပင္ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဗဟုိေကာ္မတီကလည္း ေအေအကုိ ေက်းရြာဥကၠ႒မ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားမ်ားအား ႏွိပ္စက္ညဥ္းပမ္းၿပီး သတ္္ပစ္သည္ဟု စြပ္စြဲၿပီး အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကျငာလုိက္သည္။

ႏုိင္ငံ၏ Covid-19 ကပ္ေရာဂါကုိင္တြယ္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္စိတ္ေတြရွိေနခ်ိန္၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္ကလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္မ်ားျဖစ္ေသာ မီဒီယာ၊ အင္တာနက္လုိင္း၊ ေဆးဝါးႏွင့္ စားကုန္ ပုိ႔လမ္းမ်ားကုိ ပိတ္လုိက္ၿပီး စစ္ရွိန္ျမႇင့္ တုိက္ခုိက္လာေနတာကုိ ေတြ႕ရသည္။ အဓိက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကုိ ေတာင္းဆုိထားေသာ္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အခုလုိ ေတာင္းဆုိမႈမ်ိဳးမွာ လက္ေတြ႕မဆန္ဘူး ဆုိၿပီး ျငင္းဆုိထားသည္။ ယခုလုိ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ တုိက္ခို္က္မႈမ်ားသည္ အာဏာႏွင့္ အင္အားေတြကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္ဟု ေဒသတြင္းမွာေရာ၊ ႏုိင္ငံတကာကပါ ျပစ္တင္ေဝဖန္ထားၾကသည္။

ေနရာအမ်ားအျပား ျဖန္႔က်က္ျခင္းႏွင္႔ စစ္ဆင္ေရးမ်ား တုိးျမႇင္႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း

စစ္ဆင္ေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေအေအသည္ ပုံမွန္လက္နက္မ်ားကိုသုံးသလုိ ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိရိယာမ်ားကုိလည္း သုံးသည္။ ေအေအသည္ ေခတ္မီ လက္နက္မ်ားကုိ KIA ႏွင့္ Wa တပ္မေတာ္တုိ႔ထံမွ ရရွိသည္။ ရရွိေသာ တစ္ခ်ဳိ႕လက္နက္မ်ားမွာ ၎ေဒသလုပ္ လက္နက္မ်ားျဖစ္၍၊ တစ္ခ်ဳိ႕မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံလုပ္ လက္နက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အစီရင္ခံစာေတြအရ ေအေအ သည္ တစ္ခ်ဳိ႕လက္နက္မ်ားကုိ ေမွာင္ခုိေစ်းကြက္မွ ဝယ္ယူရရွိသည္။ ဥပမာအားျဖင္႔ ေအေအ ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၉) ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ျပသထားေသာ ဗီဒီယုိဖုိင္ပါ လက္နက္မ်ားျဖစ္ေသာ အေမရိကန္လုပ္ M60 စက္အမ်ဳိးအစား ႏွင့္ Barrett MRAD စႏုိက္ဖာရုိင္ဖယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

မၾကားေသးခင္ကထုတ္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားတာက ေအေအ တပ္ေတာ္သည္ လက္နက္၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ပုိ႔ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ တုိက္ခုိက္ေရး ရုိက္ဖယ္ အလက္ (၅၀၀)၊ ယူနီဗာဆယ္(လ္) စက္ေသနက္ အလက္(၃၀)၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ (၇၀၀၀၀) ႏွင့္ ဗံုးသီး ေျမာက္မ်ားစြာကုိ ဘဂၤလားေဒ႔(ခ်္) ႏုိင္ငံ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသမွတစ္ဆင္႔ ပလက္ဝသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၎ပုိ႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဝုိင္က်န္း( Whaikyang) အနီး မုိနခါလီ (Monakhali) ပင္လယ္ကမ္ေျခသုိ႔ ၂၀၂၀၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၁) ရက္ေန႔၌ ဆုိက္ေရာက္ၿပီး ဘဂၤလာေဒ့(ခ်္)ႏုိင္ငံ၊ သန္ခ်ိ(Thanchi) အနီး ေအေအ စခန္းရွိေသာ ဆန္ဒက္(Sandak)(Mro-ၿမိဳ) သုိ႔ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၂) ေန႔တြင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထုိေနာက္ ပလက္ဝသုိ႔ အိႏၵိယႏုိင္ငံ ပါဝ(Parva) ၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ ေရာက္ရွိခဲ့ပုံေပၚသည္။

ယင္းေလာက္ မ်ားျပားေသာ လက္နက္ပစၥည္းပုိ႔ကုန္ကုိ ေထာက္လွ်င္ ေအေအက သူတုိ႔၏စစ္ဆင္ေရးကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

(ဓာတ္ပံု - AA)

၎အျပင္ ေအေအသည္ ကုလားတန္ျမစ္ႏွင့္ ေမယုျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလ်ွာက္ အသာစီးယူၿပီး ကုန္တင္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ လူတင္သေဘၤာမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ အပုိင္စီးျခင္းမ်ား လုပ္သည္။ ထိုနည္းဗ်ဴဟာမ်ဳိးကုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းသည္ ျမစ္ေၾကာင္းစစ္ပြဲမ်ားတြင္ ကၽြမ္းက်င္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေနသည္။ ယင္းနည္းဗ်ဴဟာမ်ဳိးသည္ ေဒသတြင္း ေရေၾကာင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အဖ်က္အေမွာက္လုပ္ေနေသာ ေရယာဥ္မ်ားအား တားဆီးဟန္႔တားရန္ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔ (ေအေအ) ကေတာ့ အခုလုိ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ဖြံ႔ၿဖိဳးမွဳဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာေသာ ေရယာဥ္မ်ားကုိ ေႏွာက္ယွက္ျခင္းႏွင့္ ၎ေလွေပၚပါ ခရီးသည္မ်ားကုိ ဓားစာခံအျဖစ္ေခၚယူသြားျခင္း စတာေတြကို မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုအေနႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔(ေအေအ) လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေမယုျမစ္၌ ကင္းလွည့္ေနေသာ ျမန္မာေရတပ္သေဘၤာမ်ားကုိ တုိက္ခိုက္ျခင္း (သုိ႔) ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏုိင္ဝင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔က ခ်င္းအမ်ဳိးသားလြတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေဝွ႔တင္ လုိက္ပါလာေသာ အျမန္ယာဥ္အား ျပန္ေပးဆြဲျခင္းတုိ႔သည္ သူတုိ႔၏ အဲဒီဧရိယာထဲကေန ျမန္မာေရတပ္ကုိ တုိက္ထုတ္ၿပီး ျမစ္ေၾကာင္းအသာစီးရယူလုိမႈ မဟာဗ်ဴဟာကုိ မီးေမာင္းထုိးျပလ်ွက္ရွိသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ သာလြန္တုိက္အားႏွင့္ လြန္ကဲစြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိေသာ္ျငားလည္း ခ်ဳံခုိတုိက္ခုိက္ခံရျခင္း၊ ေျမျမဳပ္မႈိင္းခြဲခံရျခင္း၊ အရာရွိစစ္သည္္ေတြ က်ဆုံးမႈမ်ားျခင္း၊ စစ္သုံးပန္းအျဖစ္ဖမ္းဆီးခံရျခင္း၊ လက္နက္မ်ားႏွင့္ တျခားစစ္အသုံးအေဆာင္မ်ား ဖမ္းဆီးသိမ္းဆည္းခံရျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကတည္းက ေတြ႔ႀကဳံခံစားလာခဲ့ရသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ မတ္လကျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ စစ္ပြဲတြင္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္ဖက္က တပ္ရင္းတစ္ခုလုံး စီးနင္းတုိက္ခိုက္ခံလုိက္ရၿပီး တပ္ရင္းမွဴးႏွင့္တကြ တျခားအၾကပ္စစ္သည္ (၃၀)ေက်ာ္တုိ႔ ေအေအ၏ ဖမ္းဆီးမႈကို ခံလုိက္ရသည္။ ၎လုပ္ရပ္သည္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္ အဓိက စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္စရာ ျဖစ္ေနသည္။

ေအေအသည္ သူတုိ႔၏တရားဝင္ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္၊ လူမႈမီဒီယာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ တြတ္တာစာမ်က္ႏွင့္ တစ္ျခားနည္းတူ မီဒီယာမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဂုဏ္သိကၡာက်ေစေသာပို႔စ္မ်ား တင္ေလ႔ရွိသည္။ ေအေအ၏ ရကၡိတလမ္းစဥ္ကုိ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ အဓိကစည္းရုံးလႈံ႕ေဆာ္ေရး လက္နက္တစ္မ်ဳိးကေတာ့ ရခုိင္လူမ်ဳိး၏ သမုိင္းအစဥ္လာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ ရကၡိတလမ္းစဥ္ တစ္နည္းအားျဖင္႔ ၂၀၂၀ မတုိင္မီ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရလွ်င္ သူတို႔၏လူ႔အဖြဲ႔ရွိ က႑ေပါင္းစုံမွ ေထာက္ခံမႈရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအက်ပ္အတည္းကာလ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အခန္းက႑

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ခ်င္း အလ်ား (၁၆၄၃) ကီလုိမိတာ ထိစပ္ေနေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံေရးအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ မ်ားစြာရွိေနသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကုန္းလမ္းနယ္စပ္ထိစပ္မႈ မရွိေသာ္လည္း လက္ရွိပဋိပကၡျဖစ္ေနေသာ ခ်င္းျပည္နယ္သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္၏ အေနာက္ဖက္ျခမ္းႏွင့္ မဏိပူျပည္နယ္၏ ေျမာက္ဖက္ျခမ္းတုိ႔ႏွင့္ ကုန္းေျမနယ္စပ္ခ်င္း ထိစပ္ေနသည္။

အိႏၵိယအစုိးရသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျပျပစ္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ေအေအ၏ လမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္း ေအေအ ကြန္းခုိရာမ်ားအား ပိတ္ဆုိ႔ရန္္ အိႏၵိယစစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိသည္။ အိႏၵိယစစ္တပ္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တုိ႔ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးတစ္ခုကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ အိႏၵိယစစ္တပ္က မီဇုိရမ္နယ္စပ္နားရွိ ေအေအ တပ္စခန္းမ်ားအား အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ စစ္ဆင္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္က အိႏၵိယအစုိးရအား တုိက္ခုိက္ေနေသာ စစ္ကုိင္းတုိင္း အထက္ပုိင္းရွိ နာဂသူပုန္ စခန္းမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ေပးမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အေနာက္ဖက္ျခမ္းသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ စီးပြားေရး အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အလြန္အေရးပါေသာေဒသ ျဖစ္သည္။ ပလက္ဝတြင္ျဖစ္ေနေသာ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ျမန္မာနုိင္ငံ၊ ပလက္ဝေဒသႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္၊ ဇုိရိန္ပူရိ ေဒသၾကား ေဖာက္လုပ္ေနေသာ (၁၀၉)ကီလုိမီတာ ရွည္လ်ားေသာ အေဝးေျပးလမ္းမအား ရပ္ဆုိင္းထားရသည္။ ၎အေဝးေျပးလမ္းေဖာက္လုပ္မွဳကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္အုတ္ျမစ္ခ်ခဲ့ၿပီး၊ ၎သည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ အလြန္ႀကီးက်ယ္ေသာ ကုလားတန္ဘက္စုံသုံး ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း၏ အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအေျခအေနကို အခြင့္ေကာင္းယူလွ်က္ ေအေအခြဲထြက္ေရးအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ အဆိုပါအေဝးေျပးလမ္းမအျပင္ ေအေအတုိ႔ စုိးမုိးထားေသာ ပလက္ဝမွ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလ်ွာက္ စီးပြားျဖစ္ ကူးသန္းသြားလာေနေသာ သေဘၤာေရယာဥ္မ်ားမွလည္း အခြန္ေကာက္မည္ဟု ညြန္ၾကားခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။

ကုလားတန္ဘက္စုံသုံး ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရးစီမံကိန္း ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရခုိင္ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈမွာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားျဖစ္သည္။ ရခုိင္ေဒသတြင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ဩဇာလြမ္းမုိးမႈ အေတာ္အသင့္ရွိသည္ကုိ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ နုိဝင္ဘာလ (၃) ရက္ေန႔ စပိဘုတ္ႏွစ္စီးျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕သုိ႔သြားေသာ ခရီးသြားမ်ားကုိ ေအေအက ျပန္ေပးဆြဲသည့္ေနာက္ပုိင္း သိလုိက္ရသည္။ ၎ခရီးသြားမ်ားထဲတြင္ အိႏၵိယႏုိင္ငံသား (၅) ေယာက္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ေယာက္ အပါအဝင္ (၅)ေယာက္ပါဝင္သည္။ အိႏၵိယအစုိးရ၏ ခ်က္ခ်င္းၾကားဝင္ေပးမႈေၾကာင့္ (၂၄)နာရီအတြင္း ၎ႏုိင္ငံသား (၅) ေယာက္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကသည္။ (အိႏၵိယႏုိင္ငံသားတစ္ေယာက္ကေတာ႔ ေအေအက ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ ႏွလုံးေရာဂါျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားခဲ႔သည္)။ ဒါေပမဲ့ ပါလီမန္အမတ္ႏွင့္ တျခားလူေတြေတာ့ လြတ္မလာခဲ့ေပ။ NLD လြတ္ေတာ္အမတ္ကေတာ့ (၇၉)ရက္အၾကာမွာ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ သူ႔ျပည္နယ္ မီဇူရမ္အတြက္ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ကတည္းက ဆက္ဆံေရးရွိခဲ့ေသာ၊ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈရွိေသာ လက္ရွိမီဇူရမ္ျပည္နယ္၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဇုိရမ္သန္ဂ (Zoramthanga) အကူအညီျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာခဲ့သည္။ ဒီလိုၾကားဝင္ေစ့စပ္ေပးႏုိင္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအၾကပ္အတည္းကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ေျခရွိေသာ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ အခြင့္အလမ္းျဖစ္လာႏုိင္သည္။ အိႏိၵယႏုိင္ငံအေနႏွင့္လည္း ရခုိင္ျပည္တြင္း ပဋိပကၡတုိးပြားလာေနျခင္းေၾကာင့္ အိႏိၵယနုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္းသုိ႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ဝင္လာမည့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား တားဆီးကာကြယ္ရန္လည္း လုိအပ္သည္။

သုိ႔အတြက္ အႏိၵယအစုိးရအေနႏွင့္ အိမ္နီးနားခ်င္း ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္လုပ္ရမည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး လုပ္မွသာလွ်င္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္အတြင္း ေအေအ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္သည္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ အခြင့္အေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ရခုိင္တုိ႔၏ ဘဝေနထုိင္ပုံမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္သြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ားအတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ေနျခင္းဟု ရႈျမင္ခံယူၿပီး၊ ခရီးလည္း အေတာ္ေရာက္ေနၿပီဟု ေျပာ၍ရသည္။

ျမန္မာအစုိးရ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ကုိ စားပြဲေပၚေရာက္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ လူမူေရး၊ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးရမည္။ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ပူပန္စုိးရိမ္စိတ္ ေျပေပ်ာက္သြားေအာင္လုပ္ႏုိင္ေသာ အဓိကအခ်က္တစ္ခုကေတာ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုံစံမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။

နိဂုံး

ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္သည္ ေသေသခ်ာခ်ာ တည္ေဆာက္ထားေသာ အမိန္႔ေပးစနစ္ေအာက္မွာ စနစ္က်ေသာ တပ္ဖြဲ႔ကုိတည္ေဆာက္ၿပီး စစ္ေရးလႈပ္ရွားၾကသည္။ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ႏုိ္င္ငံတကာေရာက္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေထာက္ခံပံ့ပုိးေပးမႈ ရရွိေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က လူငယ္အေယာက္ (၂၀) ေလာက္ႏွင့္ စတည္ေထာင္ခဲ့ရာမွ ယခုဆိုလွ်င္ တပ္သားေပါင္း (၇၀၀၀)ကေန (၁၀၀၀၀) အထိရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ေအေအ တုိ႔သည္ သူ႔တုိ႔၏ ေျပာက္က်ားစစ္ပြဲမ်ားတြင္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ားတပ္ဆင္ၿပီး ျမစ္ေၾကာင္းစစ္ပြဲ နည္းပရိရာယ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္လ်က္၊ ျမစ္ေၾကာင္းအေျခအေနကုိ အခြင္႔ေကာင္းယူကာ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္အား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ခုိက္လွ်က္ရွိေနသည္။ ေျမျပင္အေျခအေနႏွင့္ ေဒသခံလူထု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္တုိ႔ကလည္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ တုိက္ခုိက္လွ်က္ရွိသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ထာဝရတည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ဆုိရင္ေတာ့ ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ေအေအႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အျပန္အလွန္သေဘာတူညီေသာ အေျဖတစ္ခုရွာၿပီး ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား၏ စုိးရိမ္ပူပင္မႈမ်ားကုိ ေဆြးေႏြးမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ အိမ္နီးနားခ်င္းပတ္ဝန္းက်င္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးရွိဖုိ႔အတြက္ ယခုလက္ရွိ ရခုိင္ေဒသတြင္ ျမႇင့္တက္ေနေသာ အၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ အိႏၵိယႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ဖ်န္ေျဖေစ့စပ္သူအေနႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ လိုသည္။

Khine Moe Lurn
(မူရင္းေဆာင္းပါး႐ွင္ Cchavi Vasisht ၏ The Eastern Link တြင္ေရးသားေဖာ္ျပေသာ Arakan Army And Myanmar's Ethnic Strife : Pointers For Future ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာမႈျပဳထားပါသည္။)

ဆက္စပ္ဖတ္႐ႈရန္ -

Author: Admin