၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ယေန႔ (မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔) စတင္ကာ ေက်ာင္းစတင္အပ္ႏွံေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕အတြင္း ေက်ာင္းအပ္ႏွံေနတ့ဲျမင္ကြင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမိဘေတြကေတာ့ ေက်ာင္းအပ္ႏွံတ့ဲအခါမွာ အခက္အခဲ တစ္စုံတစ္ရာ မရွိဘူးလုိ႔လည္း ေျပာဆုိၾကပါတယ္။ 

Author: မ်ိဳးျမင့္ေဇာ္