အဲဒီေထာက္ခံႀကိဳဆုိပြဲကုိ ေက်ာက္ျဖဴခရုိင္ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္းက ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခ့ဲတာ ျဖစ္ၿပီး အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ျပဳလုပ္မယ့္ေနရာမွာ ပါဝင္သြားတ့ဲ ေျမပုိင္ရွင္ေတြလည္း ေထာက္ခံႀကိဳဆုိခ့ဲၾကကာ အဲဒီအခမ္းအနားကုိ လူေပါင္း ၃၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကပါတယ္။

သတင္း - ေနေရာင္မင္း (စစ္ေတြ)

Author: ေနေရာင္မင္း(စစ္ေတြ)