ေက်ာက္ျဖဴ မေဒးကၽြန္းဧရိယာအတြင္း ပင္လယ္ျပင္ေရထုမွာ သုံးမုိင္ေက်ာ္အထိ ညစ္ညမ္းေနသည္ဟု ေတြ႕႐ွိသျဖင့္ ေဒသအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ CNPC ကုမၸဏီမွ တာ၀န္႐ွိပုဂၢိဳလ္မ်ား စုံစမ္းစစ္ေဆးေနသည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။

ေက်ာက္ျဖဴမေဒးကၽြန္းသည္ ႏုိင္ငံတကာေရနံတင္ေသဘၤာမ်ား ၀င္ထြက္သြားလာေနသည့္ ပင္လယ္လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုျဖစ္ေနသလုိ  ျမန္မာႏုိင္ငံအလယ္ပုိင္းကုိျဖတ္သန္းကာ ကုန္းတြင္းပုိက္လုိင္းမ်ားျဖင့္  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ေရနံစိမ္းမ်ား တင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္အတြက္ သုုိေလွာင္ကန္မ်ား အျမားအျပား တည္႐ွိေနသည့္ ေနရာတစ္ခုလည္းျဖစ္ေနသည္။

တစ္ဖက္တြင္ ေဒသခံမ်ား တႏုိင္တပုိင္ ေရလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အနီး၀န္းက်င္တြင္ ပုစြန္၊ ငါးေမြးျမဴေရး ကန္မ်ားလည္း ႐ွိေနေပသည္။ တခ်ိန္က ဤေဒသသည္ သားငါးသယံဇာတေပါၾကြယ္၀ၿပီး သာယာလွပေသာ ေက်ာက္ျဖဴပင္လယ္ေရျပင္သည္ ေရထုညစ္ညမ္းလာၿပီဆုိသည့္ ေခါင္းေလာင္းကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း ထုိးေလၿပီလားဟု မွတ္ယူရေပမည္။

ေဒသခံမ်ား၏ အဆုိအရ ဤျဖစ္ရပ္သည္ ေရနံသုိေလွာင္သည့္ တိုင္ကီ/ကန္မ်ားက အညစ္ အေၾကးမ်ားကုိ ေဆးေၾကာၿပီး ယင္းမေဒးကၽြန္းမွ ေဒသခံမ်ားအိပ္ေနသည့္ ညဥ့္္အခ်ိန္တြင္ ျမစ္ထဲ/ ပင္လယ္ျပင္ထဲသုိ႔ စြမ့္ပစ္ခ်သည္ဟုု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚေနသည္။ ဤသတင္း ေသခ်ာ/ မေသ ခ်ာကုိေတာ့ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ တရုတ္ CNPC ကုမၸဏီမွ တာ၀န္႐ွိပုဂၢိဳမ်ားက အျမန္ ဆံုး စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာဆုိေနၾကသည္။

ေနာက္တစ္ခုက ေက်ာက္ျဖဴမေဒးဆိပ္ကမ္းသုိ႔ အေ႐ွ႕အလယ္ပုိင္းႏုိင္ငံမ်ားမွာ ေရနံစိမ္းမ်ား တင္ ေဆာင္လာသည့္ ဧရာမေရနံတင္ သေဘၤာႀကီးမ်ားမွ စြန္႔ပစ္လုိက္သည့္ အညစ္အေၾကးမ်ားေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ထင္ေၾကးေပးေနၾကသည္။ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစ ဤျဖစ္ရပ္မွာ တ႐ုတ္ေရနံပုိက္ လုိင္း စီမံကိန္းေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဆုိပါက ေရေနသတၱ၀ါမ်ားအျပင္ ေဒသခံလူထု အတြက္ပါ အဆိပ္ျဖစ္ကာ က်န္းမာေရးအရ အႏၱရာယ္ျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ေဒသတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္မ်ားကုိပါ မ်ားစြာထိခုိက္လာႏုိင္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုျဖစ္ရပ္အတြက္ တာ၀န္ယူမႈ မ႐ွိေသးေသာ္လည္း ေနာင္လာမည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ ေပၚရေအာင္ တာ၀န္ယူေျဖ႐ွင္းႏုိင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းၾကတ္မတ္သင့္ၿပီး အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ား မျဖစ္ေပၚရေအာင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား အခ်ိန္မီျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္သူမ်ားကုိယ္စား ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ Development Media Group (DMG) မွ ႏႈိးေဆာ္ တုိက္တြန္းလုိက္ရေပသည္။

Author: DMG