ရခိုင္တို႔၏ အတိတ္စာမ်က္ႏွာကို လွန္ၾကည့္လွ်င္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ပ်က္ျပားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၿပိဳကဲြပ်က္စီးခဲ့သည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မည္။ အတိတ္၊ အနာဂတ္၊ ပစၥဳပၸန္ကာလမ်ားတြင္ စည္းလံုးမႈသည္ အေရးႀကီးသည္။ စည္းလံုးမႈရွိမွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ္ယူစရာ အေကာင္းဆံုးအခ်က္တစ္ခုမွာ အမ်ိဳးကိုခ်စ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဝမ္းနည္းစရာမွာ စည္းလံုးမႈ အားမေကာင္းျခင္းျဖစ္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား ၿပိဳပ်က္စီးၿပီး မိမိတို႔ရည္မွန္းထားသေလာက္ ခရီးမေရာက္ခဲ့သည္မ်ားကို ယေန႔ မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မည္။

အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ရဟန္း၊ သံဃာ၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ရခိုင္ႏွစ္ပါတီကို ေပါင္းစည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ပါတီတို႔ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ေပါင္းစည္းလိုက္ၿပီး ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီကို တည္ေထာင္လိုက္ၾကသည္။ ေအာင္ျမင္မႈအသီးအပြင့္မ်ားကို ျပည္သူလူထုလည္း ထပ္တူထပ္မွ်ပင္ အထိုက္အေလ်ာက္ ခံစားခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ  ျဖစ္ခဲ့ရေသာ္လည္း ကာလအတန္ၾကာေသာ္ ပါတီတြင္း စည္းလံုးမႈၿပိဳကဲြသြားၿပီး သီးျခားစီ ပါတီသစ္ေထာင္သည့္ အေနအထားမ်ားသို႔ ထပ္မံေရာက္ရွိခဲ့ရသည္။

ယခုလတ္တေလာ အေျခအေနတြင္လည္း ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရး၏ ထင္ရွားသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သူ ေစာျမရာဇာလင္း ဦးေဆာင္သည့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအ႐ုံးတြင္ အဖဲြ႔အစည္းအတြင္း ၿပိဳကဲြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္။ ထိုသို႔ စည္းလံုးမႈညီၫြတ္မႈ အားနည္းျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္ေနေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႔မွာ စိတ္မသက္သာၾကေပ။

အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ အသင္းအဖဲြ႔အစည္းမ်ား စည္းလုံးမႈပ်က္ျပားျခင္း၊ ကဲြၿပဲျခင္းမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးမႈမရွိျခင္း၊ ေနရာလုျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ရာထူး၊ အာဏာမက္ေမာျခင္း၊ ညိႇႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္မႈ မရွိဘဲ မိမိသည္သာ ဆရာအျဖစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္သာလွ်င္ အမွန္ျဖစ္ျခင္း၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားျခင္းေၾကာင့္လည္း စည္းလံုးညီညႊတ္မႈ ပ်က္ျပားျခင္းမ်ားရွိသည္။

ရခိုင့္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး တေလွ်ာက္လံုးတြင္လည္း အတိတ္သင္ခန္းစာမ်ားကိုၾကည့္လွ်င္ ဂိုဏ္းဂဏဆန္ျခင္း၊ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ အသိမွတ္ျပဳမႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး သံသယစိတ္ပြားမ်ားမႈတို႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပါတီတြင္း ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းၾကရာတြင္ မိတ္ဖက္ႏွင့္ ရန္ဖက္၊ အတြင္းႏွင့္အျပင္၊ အဓိကႏွင့္သာမညကို ကြဲကြဲျပားျပား ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္ဆန္ အေရာေရာ အေႏွာေႏွာ စိတ္လိုက္မာန္ပါ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ရဲေဘာ္ရဲဘက္ႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈႏွင့္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ ၿပိဳကြဲခဲ့ရာမွ ေနာက္ဆံုး ပါတီ၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အကြဲအၿပဲျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အဆင့္အထိ ေရာက္ခဲ့ရေပသည္။

ယေန႔ ရခိုင္လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတြင္ အမ်ားအက်ိဳး လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ဟု ရည္ရြယ္ကာ အသင္းအဖဲြ႔၊ ကြန္ရက္၊ ေဖာင္ေဒးရွင္း စသည္ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ၾကသည္။ တခ်ိဳ႕အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွာ ေအာင္ျမင္မႈရွိေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွာ  ၿပိဳကဲြယိမ္းယိုင္သြားသည္။

ရခိုင္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွ နိဂုံးခ်ဳပ္သြားသည့္ ယေန႔ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အေျခအေနသည္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး စသည့္ အဘက္ဘက္မွာ နိမ့္က်ေနသည္။ ရခိုင္ျပည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရခိုင္လူမ်ိဳးတိုင္းက တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အတိတ္က စည္းလံုးမႈၿပိဳကဲြခဲ့ေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္က်ရႈံးခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ားကို သင္ခန္းစာယူကာ လက္ရွိပစၥဳပၸန္ကာလတြင္ အခ်င္းခ်င္း ညိႇႏႈိင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စည္းလံုးမႈအျပည့္ျဖင့္ ခရီးဆက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ Development Media Group (DMG) က ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

Author: Admin