Written by - ေနမ်ိဳးလင္း / DMG

ႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေနၿပီ။ ႏွစ္ေဟာင္းက အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူရမည္။ ေကာင္းသည့္အခ်က္မ်ားကို ယင္းထက္အဆေပါင္းမ်ားစြာ ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ဆိုးရြားခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေအာင္ တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္သည္ လူကိုမေစာင့္ေသာေၾကာင့္ မိမိပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ရရွိခဲ့သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာေပၚမွာ သမိုင္းေကာင္းအျဖစ္ တင္က်န္ရစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရေပမည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရမွာလည္း မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ ၅ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းတြင္ မိမိျပည္နယ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သက္တမ္း (၅) ႏွစ္ပိုင္ဆိုင္သည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရမွာ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ သက္တမ္း ၃ ႏွစ္ခန္႔ကို ပိုင္ဆိုင္ထားရၿပီး ျဖစ္သည္။ ကုန္လြန္ခဲ့ၿပီးေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရသည္ မိမိျပည္နယ္အတြက္ မည္မွ် လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးၿပီနည္း။ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ မည္သို႔အစြမ္းျပမည္ ဆိုသည္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ရပါေတာ့မည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုဦးေဆာင္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔သည္ သူ၏တာ၀န္ယူခဲ့ခ်ိန္ ကာလမွစတင္၍ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ ခရီးမ်ားကို ေလွ်ာက္ခဲ့ရသည္။ ရခုိင္အင္အားႀကီးပါတီ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP) ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြင္းမွာ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဦးညီပုအား အဆိုျပဳသည္ဟု ေၾကျငာစဥ္အတြင္းမွာပင္ လႊတ္ေတာ္၏ ဆႏၵျပျခင္း ခံခဲ့ရဖူးသည္။

ယင္းသို႔ေသာ အတိုက္အခံမ်ားၾကား ျဖတ္ေက်ာ္ေနသည့္ကာလမွာ ယခင္သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က မေျပလည္ခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီျပႆနာ အစျပဳလာသည္။ ဤတႀကိမ္မွာကား ယခင္အစိုးရကာလက ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ ျပႆနာႏွင့္မတူေပ။

ဘဂၤါလီမ်ား ဦးေဆာင္တည္ေထာင္ထားသည့္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ ျဖစ္သည္။ ယင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈမ်ား၊ ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဂၤါလီမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးမႈမ်ား၊ ယင္းဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားရန္ ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားမ်ားျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ တစ္ႏွစ္တာကာလမ်ားကို ကုန္လြန္ခဲ့ရသည္။

အစိုးရသက္တမ္းသာ တစ္ႏွစ္ကုန္ဆံုးခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းျပႆနာမ်ားသည္ ကုန္ဆံုးမသြားဘဲ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္အတူ ေနာက္ထပ္ကပ္လိုက္လာခဲ့သည္။ ယင္းျပႆနာမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရက ၂၀၁၉ ခုတြင္ ေျဖရွင္းရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္စိုက္ပ်ိဳးေရး

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ သဘာ၀သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀သည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းတြင္ ဒုတိယအဆင္းရဲဆံုး ျပည္နယ္အျဖစ္ ကာလၾကာျမင့္စြာ ရပ္တည္ေနသည္။ ယင္းေၾကာင့္ပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးကို ေမာင္းႏွင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဘက္ ၾကည့္႐ႈလွ်င္လည္း အစိုးရက စပါး၀ယ္ရန္ ေျမာက္ဦးေဒသခံမ်ား အႀကိမ္မ်ားစြာ ဆႏၵျပမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္က စပါးမ်ားကို အရည္အေသြးမေကာင္း၍ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ဟုလည္း အစိုးရဘက္က ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ာ၏ ဘ၀ဖူလံုေစရန္အတြက္ လယ္ယာက႑ကို အားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ လုိပါသည္။ အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ ဆန္စပါးမ်ား ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းစနစ္မ်ား ျမႇင့္တင္ေရး၊ စက္မႈလယ္ယာ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး၊ နည္းပညာ အေထာက္အကူေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အစိုးရက စီမံကိန္းခ်၍ စနစ္တက်လုပ္ရန္ လိုပါလိမ့္မည္။

ေရလုပ္ငန္း

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား မ်ားျပားသကဲ့သို႔ ေရလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳလုပ္သူလည္း မ်ားျပားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ေရလုပ္ငန္းသည္ သိသာစြာ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ကမ္းေ၀းသေဘၤာမ်ား၏ အဆမတန္ ငါးဖမ္းျခင္းမ်ားေၾကာင့့္ ငါးသယံဇာတမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္လာသည္။ ေဒသခံအမ်ားစုသည္ ကမ္းနီးငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိက လုပ္ကိုင္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ကမ္းေ၀းငါးဖမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားသည္ ကမ္းနီးလုပ္ကြက္မ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္၍ ငါးခိုးဖမ္းၾကသျဖင့္ ေဒသခံ ကမ္းနီးငါးဖမ္းလုပ္ကိုင္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ေပၚသည္။

ရခုိင္ပင္လယ္ျပင္မွာ ငါးသယံဇာတမ်ား ကုန္ဆံုးလုနီးပါး ျဖစ္ေနသည့္ ကာလျဖစ္ေနသည္။ ယင္းသို႔ေသာ အေျခအေနမွာ ကမ္းေ၀းသေဘၤာမ်ားကလည္း ေဒသခံကမ္းနီးလုပ္ကြက္မ်ားသို႔ ခိုး၀င္ဖမ္းေနသျဖင့္ ငါးလုပ္ငန္း အခက္အခဲေပၚေနသည္။ ေဒသခံအမ်ားစုသည္ အရင္းအႏွီး မလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ ကမ္းေ၀းလုပ္ငန္းမ်ားကို မလုပ္ႏိုင္ၾကေပ။

ေဒသခံမ်ား၏ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကမ္းနီးလုပ္ကြက္မ်ားသို႔ တရားမ၀င္ ငါးဖမ္းေနသည့္ သေဘၤာႀကီးမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိထိေရာက္ေရာက္ တားဆီးရန္ လိုသည္။ ေဒသခံမ်ား ငါးလုပ္ငန္း တိုးတက္ရန္အတြက္ နည္းပညာကြၽမ္းက်င္ေအာင္ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ငါးဖမ္းျခင္းႏွင့္ဆိုင္သည့္ အသိပညာေပးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေပးရန္လိုၿပီး ငါးလုပ္ငန္းတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုပါသည္။

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါး

စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း မရွိေသာေၾကာင့္ ရခုိင္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ ျမန္မာျပည္တြင္း ေဒသမ်ားသို႔ အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးသို႔ ေန႔စဥ္ ခရီးသည္တင္ကား ၂၀ အထက္တြင္ရွိသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းကားထဲတြင္ လိုက္ပါလာသူ အမ်ားဆံုးမွာ လူငယ္မ်ားျဖစ္သည္။ ေဒသခံမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာအား ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ဖန္တီးေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အားလံုးသိၾကသည့္အတိုင္း ရခုိင္ျပည္နယ္၏ ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္အတူ ပညာေရးသည္လည္း ေအာက္ဆံုးအဆင့္မွာ ရွိေနသည္။ ပညာေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မွ လူမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားႏိုင္မည္။ ယင္းေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ပညာေရးကို ပစ္ပယ္ထား၍ မရေပ။ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ အရာပင္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးနိမ့္က်ေန

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း ပညာေရးသည္ အခမဲ့ပညာေရးဟု ဆိုေသာ္လည္း က်ဴရွင္မ်ား ဖြင့္လွစ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္လည္း ဆင္းရဲသည့္ စာသင္ရမည့္အရြယ္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေဝးကြာေနရသည္။ ယင္းအျပင္ မိသားစု စား၀တ္ေနေရးအတြက္လည္း မူလတန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ ျဖစ္ေစ၊ အလယ္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီးျဖစ္သူျဖစ္ေစ ေရလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာလုပ္ငန္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမ်ားျပားသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ စာသင္ေက်ာင္းအေဆာက္အအံုမ်ား၊ ဆရာ/မ၊ ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျမႇင့္ေရး၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း ပညာေရးက႑တြင္ လိုအပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ နိမ့္က်ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ပညာေရးကို တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္ အရွိန္အဟုန္ ျပင္းစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

မူးယစ္ေဆး၀ါးအႏၲရာယ္

ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေရးရန္သူဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာသည္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္အရာ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က  ေမာင္ေတာေဒသမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားစြာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။ ယင္းမူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ေမာင္ေတာေဒသမွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းသည္ဟုလည္း သိရသည္။ ယင္းသို႕ တင္သြင္းမႈသည္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာသည္။၂၀၁၇ ခုႏွစ္ က မူးယစ္ေဆး၀ါး ဖမ္းဆီးရမိေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေမယုမူးစစ္ဆင္ေရးဟူ၍ စစ္ဆင္ေရးတစ္ခု လုပ္ခဲ့သည္။ ယင္းစစ္ဆင္ေရးမွာ ရခုိင္ေဒသမွ မဟုတ္ေသာ ရဲအရာရွိမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈမ်ားမွာ ပိုင္ရွင္မဲ့အမႈမ်ားသာ ေပၚေပါက္လာၿပီး ပင္မအရင္းအျမစ္ႀကီးမ်ားကို ဖမ္းဆီး၍ မရရွိေသးေပ။ မူးယစ္ေဆး၀ါးအမႈမ်ားတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အရာရွိမ်ားကိုလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးမိဖူးသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ႀကီးမားလွသည့္ ျပႆနာတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျပႆနာကိုလည္း အေလးထား တိုက္ဖ်က္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားစြာရွိေနသည္။ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ အိႏၵိယရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ယင္းႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈမ်ားက ေဒသခံရခုိင္လူထုမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ မည္မွ်ရမည္နည္းဟူ၍လည္း ေမးခြန္းမ်ား ထုတ္လ်က္ရွိသည္။

၂၀၀၄ ခုႏွစ္က ရခုိင္ျပည္နယ္ကမ္းလြန္မွာ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခ်ိန္မွ စတင္၍ ႏိုင္ငံျခားကုမဏီမ်ား ၀င္ေရာက္လာသည္။ ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကပင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း သာမက ေရနံပိုက္လိုင္းပါ လုပ္ကိုင္လာသည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္အတြင္း ေရနံပိုက္လုိင္းၿပီးစီး၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ေရနံစတင္ ပို႔လႊတ္ခဲ့သည္။ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၂ ဘီလီယံကုဗေပ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေရနံပိုက္လိုင္းမွ တစ္ရက္လွ်င္ စည္ေပါင္း ၂၄၀၀၀၀ ပို႔ေဆာင္မည္ဟု သိရသည္။

ရခိုင္အတြက္ ဘက္ဂ်က္ခဲြေ၀မႈနည္းပါး

ယင္းသို႔ေသာ သဘာ၀သယံဇာတ ထုတ္လုပ္ေနမႈေၾကာင့္ ရခိုင္လူထုမ်ားအတြက္ မည္မွ်ခဲြေ၀ သံုးစဲြေပးသနည္း။ ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္မ်ားစြာက ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ေရးစနစ္ျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ခဲြေ၀ေပးသည့္ ဘက္ဂ်က္သည္ က်ပ္ ေငြ ၁၃၀ ဘီလီယံသာ ရွိသည္။ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္က ခဲြေ၀ေပးသည့္ ဘက္ဂ်က္ထက္ အလြန္နည္းပါးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္မွ ထုတ္ယူေသာ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအား ရခိုင္လူထုမ်ားကို ဖယ္ဒရယ္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တိုင္းတာၿပီး ေပးအပ္ရန္ ျပည္သူ႔အစိုးရအေနျဖင့္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူမႈ ရရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္လုပ္ရန္ ေက်းရြာ ၃၅ ရြာမွ လယ္ဧကမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။ ယင္းစီးပြားေရးဇုန္လုပ္လွ်င္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာျပႆနာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ေျမယာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ ေပါက္ေစ်းမ်ားျဖင့္ ေဒသခံမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေဒသခံ မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပး ရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ယင္းေဒသ အတြင္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အစိုးရ အေနျဖင့္ ဂ႐ုတစိုက္ စီမံေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္အစိုးရအတြက္ ေခါင္းခဲစရာ ဘဂၤါလီအေရး

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၏ တာ၀န္ယူခဲ့စဥ္ ကာလကပင္ အဓိက ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျပႆနာကို ေဖာ္ျပပါဟု ေမးျမန္းမႈမ်ားရွိခဲ့လွ်င္ တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္းျဖင့္ ဘဂၤါလီအေရးဟုသာ ေျဖဆုိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ ဖိအားေပးမႈသည္ ၿပီးခဲ့ႏွစ္မ်ားမွာ  ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ႀကီးမားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုျပႆနာ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘဂၤါလီမ်ားကို လံုၿခံဳေရးအရ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားသည္။ ဘဂၤလီမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ျပႆနာ၊ ခရီးသြားလာျခင္း ျပႆနာ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ျပႆနာမ်ားကို အစိုးရ ေျဖရွင္းရလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈသည္ ယင္းႏိုင္ငံ၏ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဘဂၤါလီမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ လုပ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္လည္း တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ထားျခင္းအား လမ္းဖြင့္ေပးေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဘဂၤါလီမ်ားဘက္က ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းသည္။ ယင္းေၾကာင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ဘဂၤါလီမ်ား ႏိုင္ငံသားစိစစ္မႈလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ယင္းအျပင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကပင္ ရွိခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကိုလည္း အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာထားလွ်င္ အခ်ိန္မေရြး ထပ္မံေပါက္ကဲြလာႏိုင္သည္ဟုလည္း ရခုိင္အေရး ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကလည္း သံုးသပ္ထားၾကသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ယင္းေဒသတြင္ လံုၿခံဳေရး ေကာင္းမြန္ေစေရးအတြက္ အထူးအေလးထား ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေမာင္ေတာေဒသ တည္ၿငိမ္ေနေသာ္လည္း အၾကမ္းဖက္မႈ ထပ္မံမေပၚေပါက္လာႏိုင္ဟု အတိအက် ေျပာလို႔မရေပ။ ယင္းေၾကာင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိလာေစရန္ႏွင့္ ယခင္ကထက္ လံုၿခံဳေရးေကာင္းမြန္ေအာင္ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေပလိမ့္မည္သည္။

စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကို ကူညီပါ

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ခါနီးအခ်ိန္တြင္ ေက်ာက္ေတာ္၊ ပုဏၰားကြၽန္း၊ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA)တို႔ တိုက္ပဲြျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္က တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ (၅)ခုမွာ ေလးလေက်ာ္ၾကာ အပစ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကျငာခဲ့ေသာ္လည္း  ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ မပါ၀င္ခဲ့ေပ။ ယင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္(AA)တို႔ၾကားတြင္ တိုက္ပဲြမ်ား ပိုမိုျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူတစ္ခ်ိဳ႕က ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည္။

ခန္႔မွန္းခဲ့ၾကသည့္အတိုင္းပင္ တိုက္ပဲြမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ အခ်ိန္မွာ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲကင္းစခန္းေလးခုကို ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္က ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်က္ခ်င္းအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ၿပီး ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ကို ေခ်မႈန္းရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ တိုက္ပဲြမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီး စစ္ေဘးေရွာင္ဦးေရလည္း (၆၀၀၀) နီးပါးျဖစ္လာသည္။ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားမွာ စား၀တ္ေနေရး အခက္အခဲ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ ေနရသည္။ ယင္းသို႔ အခက္အခဲမ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ေျဖရွင္းရန္ အေရးႀကီးသည္။

တစ္ႏွစ္ကုန္ တစ္ႏွစ္ကူးေသာ ႏွစ္သစ္အခ်ိန္အခါသမယမွာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ျဖတ္သန္းရန္ေကာင္းပါသည္။ စိတ္ညစ္စရာ ျဖစ္ခဲ့သည္မ်ားကို ျပကၡဒိန္တစ္ရြက္ကို ဆုတ္သကဲ့သို႔ ဆုတ္ပစ္ခဲ့ကာ ေကာင္းခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို နမူနာယူၿပီး ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အာ႐ုံစိုက္သင့္ေပသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ကိစၥမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွ လူထုအားလံုးႏွင့္လည္း ဆိုင္ပါသည္။ ဆင္းရဲနိမ့္က်ေနသည့္ ျပည္နယ္ကို ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္၊ ပညာေရး နိမ့္က်ေနသည္ကို တိုးတက္ျမင့္မားေအာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ပေပ်ာက္ေနမႈမ်ားကို ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္ေအာင္ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လွ်င္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ျဖစ္လာမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေနမ်ိဳးလင္း

ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္

ယခုေဆာင္းပါးကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ Development News Journal အမွတ္(၁၀၂) တြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။