ဓာတ္ပုံ - Nikkei Asia

အူရီဒူးျမန္မာ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားအား စကၤာပူအေျခစိုက္ Nine Communications ကုမၸဏီသို႔ ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ အူရီဒူး၏ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာ  ၅၇၆ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ရန္ သေဘာတူလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အူရီဒူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တတိယအႀကီးဆုံး ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီျဖစ္သည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္မီက အူရီဒူးသုံးစြဲသူ ၁၅ သန္းခန႔္ရွိၿပီး ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ ၉ သန္းခန႔္အထိ က်ဆင္းခဲ့သည္။

အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၾကားျဖတ္ေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ ေထာက္လွမ္းေရးကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ေပးရန္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားအား  ဖိအားေပးၫႊန္ၾကားမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ အႀကီးတန္းအရာရွိမ်ားအေနျဖင့္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာျခင္းမျပဳၾကရန္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အမိန႔္စာ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

အသုံးျပဳသူ ၁၈ သန္းခန႔္ရွိသည့္ တယ္လီေနာျမန္မာ ကုမၸဏီသည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအားလုံးကို ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ေဒၚလာ ၁၀၅ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ လက္ဘႏြန္အေျခစိုက္ M1 လုပ္ငန္းစုႏွင္ ေ႐ႊဗ်ိဳင္းျဖဴကုမၸဏီတို႔ထံ ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Author: DMG