တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း။ (ဓာတ္ပံု - Asian Nikkei)

ျမန္မာစစ္တပ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိေနသည့္ ပင္မေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာအား ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေဖ့စ္ဘုတ္ပလက္ေဖာင္းမွ ဖယ္ရွားလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရိုက္တာသတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈေပၚေအာင္ေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္မႈမ်ားအား အားျမစ္သည္ စည္းကမ္းမ်ားအား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဖာက္ဖ်က္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႔ စာမ်က္ႏွာအား ေဖ့စ္ဘုတ္က ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ ဖယ္ရွားလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘုတ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖ့စ္ဘုတ္ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ ၁၉ ဦးအပါအဝင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ စာမ်က္ႏွာ ရာေပါင္းမ်ားစြာကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီကလည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ အေကာင့္ ၇၀ ခန္႔အား ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။ ထိုအေကာင့္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္အေၾကာင္းကို အမြမ္းတင္ေရးသားသည့္ စာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ NLD ပါတီကို ေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေကာင့္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘုတ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Author: DMG