ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားမီဒီယာေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖျမင့္က (၆) ႀကိမ္ေျမာက္ တိုင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံမွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

သတင္း - ေကာင္းေကာင္း

Author: ေကာင္းေကာင္း