လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ပါတီညီလာခံက်င္းပျဖစ္ဖုိ႔၊ မျဖစ္ဖုိ႔ ကိစၥအပါအဝင္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနတ့ဲ ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရခုိင္အမ်ိဳးသားပါတီက တစ္ပတ္အတြင္း မ်က္ႏွာစုံညီအစည္းအေဝးတစ္ခု ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Author: ေနေရာင္မင္း(စစ္ေတြ)