ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ ေရခ်ိဳခရုကတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ သံေကာင္ေရာဂါဟာ ကေလးေတြမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္တတ္ၿပီး ေျမာက္ဦးနဲ႔ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ အမ်ားဆံုး ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရခ်ိဳခရုကေနတစ္ဆင့္ ကူးစက္တတ္တဲ့ သံေကာင္ေရာဂါကို စစ္ေဆးရာမွာ ကေလး ၅၆၀ ဦးကို စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ကေလး ၃၁၁ ဦးဆီမွာ ေရာဂါပိုးဝင္ေရာက္ခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတာကိုေတြ႕ရွိခဲ့ရသလို စစ္ေဆးတဲ့အထဲမွာ အမ်ားဆံုးေတြ႕ရွိတာကေတာ့ ေျမာက္ဦးနဲ႔ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

သတင္း - ခုိင္ရုိးလ