ႏွစ္စဥ္ေရရွားပါးမႈျပႆနာကို ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕ေပၚမွာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္ဦးေရ (၇၀၀၀) ခန္႔ ခိုလႈံေနထိုင္ေနၾကတဲ့အတြက္ အခုႏွစ္မွာလည္း ေရရွားပါးမႈနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ရမွာကို စိုးရိမ္မႈေတြ ရွိေနၾကပါတယ္။ 

Author: Admin