၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၆)ရက္ေန႔ညက ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ လူထုဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈတြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက ၾကမ္းတမ္းစြာေျဖရွင္းခဲ့သည့္အတြက္ ရခိုင္လူငယ္ (၇)ဦး ေသဆံုးၿပီး (၁၂) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္မွာ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲဖြယ္ရာ ေကာင္းလွေပသည္။ ထိုနည္းတူ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၆) ရက္ေန႔တြင္ လူအမ်ားေလးစားအားထားေသာ စာေရးဆရာ ေ၀ဟင္ေအာင္အား ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၈) ရက္ေန႔တြင္ မတရားအသင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ (၁) ျဖင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္အား ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္မွာလည္း ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္ေဒါသအား ဆြေပးေနသည္ႏွင့္တူေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးေတာင္းဆို လႈပ္ရွားမႈ အံုၾကြမႈႀကီးကို ဖန္တီးရာေရာက္ေနေပသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ဘဂၤလီမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈ၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္တို႔၏ စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ၏ဖိအားကို အရပ္သားအစိုးရအေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေပသည္။ ယခု ၂၀၁၈ ႏွစ္ဦးပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဂုဏ္သိကၡာအႀကီးအက်ယ္က်ႏိုင္သည့္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အပါအ၀င္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈမ်ားကို ခံခဲ့ရေပသည္။ ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုး၀ါးဆံုးမွာ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားက အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူမ်ားႏွင့္ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကို ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးရႈေဒါင့္မွ ေျဖရွင္းရန္ မႀကိဳးစားဘဲ အခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား ဆက္လက္အေရးယူရန္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ပဋိပကၡေျဖရွင္းနည္းမွာ လမ္းေၾကာင္းလြဲေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ စင္စစ္အားျဖင့္ အခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ပါ၀င္သူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ လံုးပမ္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ခံုရံုးဖြဲ႕စစ္ေဆးျခင္းထက္ အခင္းျဖစ္ပြားမႈျဖစ္စဥ္အား အေသးစိပ္ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ရန္ အခင္းျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္သူမ်ားအား စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကစိတ္မရွိဘဲ ေျဖရွင္းခြင့္မ်ားရွိလာေအာင္ ဖန္တီးေပးသည့္ ပတ္၀န္းက်င္မရွိသျဖင့္ ေျမာက္ဦးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈကိုေဖာ္ေဆာင္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေပသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးမၿငိမ္သက္မႈမ်ား၊ လူထုအံုၾကြဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိႏိုင္သည့္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အခ်ည္းႏွီးသာ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္မ်ားကို အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ကိစၥမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးစားေပးထည့္သြင္းစဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္း အႀကံျပဳတိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

#Editorial/DMG#20.1.2018

Author: DMG