ဓညေအာင္ / DMG

ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ပါတီ ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအဖို႔ ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ကြၽႏ္ုပ္၏ အႀကံျပဳလိုေသာ အခ်က္မ်ားကို သာမန္ ျပည္သူတေယာက္အေနျဖင့္ အႀကံျပဳလိုက္ပါ၏။ ကြၽႏ္ုပ္၏ အျမင္သည္ ရခိုင္လူမ်ိဳး၊ ရခိုင္ျပည္သူ ရဟန္းရွင္မ်ား၏ အမ်ားစုအျမင္ႏွင့္ ထပ္တူက်ႏိုင္မည္ဟု မွတ္ယူပါ၏။ အမ်ားစု၏အျမင္သည္ ျပည္သူအျမင္ပင္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္မည္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။

ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ား

ရခိုင္တိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔သည္ ရခိုင္ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ငပလီတြင္ ေပါင္းစည္းခဲ့ၾကေသာ္လည္း ေပါင္းစည္းမႈ အေျခမခိုင္သျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးစိတ္ဓာတ္ မခိုင္မာမႈေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ေပါင္းစည္းၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ကြဲၿပဲခဲ့ၾက၏။ ယင္းသို႔ ျဖစ္ေပၚၿပီးေနာက္ ထုတ္ပယ္ခံရသူမ်ား၊ ႏုတ္ထြက္သူမ်ားထဲမွာ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အျခမ္းက အမ်ားဆံုးပါ၀င္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကို ျပန္လည္ထူေထာင္ၾကသည္။ ယင္းပါတီထဲသို႔ ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီ၀င္မ်ားက မိမိတို႔ပါတီကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ၀င္ေရာက္လာခဲ့သည္။ လက္ရွိမွာ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ဦးေဆာင္ေသာ “ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ ” ဟူ၍လည္း ပါတီတစ္ခု ေပၚေပါက္လာရာ ရခိုင္ပါတီ (၃) ခုအထိ ျဖစ္သြားၿပီ။

ပါတီခ်င္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္လိုမႈ၊ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးထက္ ပါတီဂိုဏ္းဂနစိတ္ ျပင္းထန္မႈ၊ ေနရာမက္ေမာမႈမ်ားေၾကာင့္ အကြဲအၿပဲျဖစ္ကာ ဤသို႔ ပါတီမ်ားျပားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ ေနာင္တြင္လည္း သူတလူငါတမင္း သ႔ူပါတီ ငါ့ပါတီ ပါတီသစ္မ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္ၾကဦးမည္ကို စိုးရိမ္ေနရ၏။

ရခိုင္ပါတီ တစ္ခုခုအတြင္းျဖစ္ေစ၊ ပါတီတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုျဖစ္ေစ၊ ရခိုင္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားၾကား ျဖစ္ေစ၊ ညီၫြတ္မႈ မေျပမလည္ျဖစ္ျခင္းသည္ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ေကာင္းေသာအလား အလာမဟုတ္ေပ။

ယခု ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီ ဟူ၍ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၃) ခု ျဖစ္ေပၚေနျခင္းသည္ပင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေကာင္းေသာအလားအလာ မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ ပါတီမ်ားေနလွ်င္ ရခိုင္မဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲကြဲသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး အက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္၏။ အားလံုးေပါင္းၿပီး ရခိုင္တစ္ပါတီတည္း ျဖစ္ေနလွ်င္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးျဖစ္၏။

ႏိုင္ငံေရးမူ တစ္ခုကို ကြၽႏ္ုပ္ ဤသို႔ၾကားဖူး၏။ “ မိမိကိုယ္က်ိဳးႏွင့္ ပါတီအက်ိဳးယွဥ္လာလွ်င္ ပါတီအက်ိဳးကို ဦးစားေပးရမည္။ ပါတီအက်ိဳးႏွင့္ ျပည္သူအက်ိဳး ယွဥ္လာလွ်င္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ဦးစားေပးရမည္ ” ဟူ၍ ျဖစ္၏။

ထိုမူသည္ ေကာင္း၏။ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္ က်င့္သံုုးသင့္၏။ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းတြင္လည္း က်င့္သံုးသင့္၏။ ရခိုင္တစ္ပါတီတည္း ျဖစ္ေရး၌လည္း၊ ဤမူကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား ႀကံေဆာင္သင့္ၾက၏။

ရခိုင္ျပည္သူအက်ိဳးသည္ ရခိုင္တပါတီတည္း ျဖစ္ျခင္းျဖင့္ မဲမျပန္႔ႀကဲပဲ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခိုင္ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ ရခိုင္အစိုးရ ပံုေဖာ္ႏိုင္ေရးသည္ ရခိုင္ျပည္သူအက်ိဳးပင္ ျဖစ္၏။ ရခိုင္ျပည္သူအက်ိဳးႏွင့္ မိမိပါတီအက်ိဳး ယွဥ္လာလွ်င္ မိမိပါတီအက်ိဳးကိုထက္ မိမိျပည္သူအက်ိဳးကို ဦးစား ေပးရမည္၊ ဦးစားေပးရမည္ဟု ခံယူသင့္ၾက၏။

ဤႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္အတိုင္း ကခ်င္၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရွမ္းစသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားတြင္လည္း တစ္ပါတီတည္းျဖစ္ေရးကို လိုလားႀကိဳးပမ္းေနၾက၏။

မြန္လူမ်ိဳးတြင္ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါ တီ (၃) ခုေပါင္းစည္းကာ မြန္ပါတီတစ္ခုတည္းအျဖစ္ မြန္ျပည္သူတို႔ ေရြးခ်ယ္ ေသာ “ မြန္ပါတီ ” ဟူသည့္ အမည္သစ္ျဖင့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ထားၾကေပၿပီ။ အလားတူ ခ်င္းလူမ်ိဳးတြင္လည္း ျပင္ဆင္ေနၾကေပၿပီ။

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးတြင္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရခိုင္တစ္ပါတီတည္းျဖစ္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကဖူး၏။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီလည္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့၏။ ထိုစဥ္က ႀကိဳးပမ္းမႈ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေပ။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရခိုင္တိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္သူ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ ေပါင္းစည္းခဲ့ၾက၏။ သို႔ေသာ္ ေနာင္ျပန္ကြဲခဲ့ၾက၏။ ယခု ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ တဖန္ ရခိုင္တပါတီတည္းျဖစ္ေရးကို ရခိုင္ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ထပ္မံႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္ေနေပၿပီ။

ကြၽႏ္ုပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးဖူးေသာ မိတ္ေဆြ တေယာက္ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့၊ တပါတီတည္းျဖစ္လွ်င္ တပါတီအာဏာရွင္ ဆန္လာမည္။ ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ ပါတီစံုမႈျဖစ္သင့္သည္ဟု ေဆြးေႏြးဖူး၏။ ကြၽႏ္ုပ္ကေတာ့ ထိုအျမင္ကို လက္မခံလိုေပ။ အေၾကာင္းဆိုေသာ္ ရခိုင္တို႔မွာ စစ္မွန္ေသာျပည္နယ္ (ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဗမာႀကိဳးကိုင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခြင့္ မျပဳေသာ၊ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ကိုယ့္ကံၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ၊ စြက္ဖက္ခ်ယ္လွယ္မႈ မရွိေသာ၊ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျဖစ္ေပၚသည့္ ရခုိင္ျပည္နယ္) မျဖစ္ေသးေသာေၾကာင္းပါတည္း။ ထို႔အျပင္ တစ္ပါတီတည္းျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီတြင္း ဒီမိုကေရစီ အစစ္အမွန္ က်င့္သံုးလွ်င္ ျဖစ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္တည္း။

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး ၿပိဳကြဲ၍ လြတ္လပ္ေရးဆံုး႐ႈံးခဲ့ရေသာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ရခိုင္လူမ်ိဳးအဖို႔၊ ယေန႔ကာလတြင္လည္း အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးသည္ ပထမ၊ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးသည္ ဒုတိယ၊ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးသည္ တတိယ ဟူ၍ပင္ မဟုတ္ပါေလာ။

ရခိုင္တြင္ ရေကာက္၌ အလိပ္မပါဘဲ ခုနစ္ဂဏန္းျဖစ္လွ်င္ ရခိုင္မျဖစ္ဘဲ ခုနစ္ခိုင္ ျဖစ္သြားမည္ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ မျဖစ္သင့္ေပ။ ရခိုင္သည္ တခိုင္တည္းသာ ျဖစ္သင့္၏။ တညီတည္းသာ ျဖစ္သင့္၏။ ယခုေတာ့ သံုးခိုင္ျဖစ္ေန ေပၿပီ။ ေနာင္ ခုနစ္ခိုင္ ျဖစ္လာၾကဦးမည္ေလာ။ ကြၽႏ္ုပ္သာမက ရခိုင္ရဟန္း ရွင္လူျပည္သူမ်ားက ရခိုင္တစ္ခိုင္တည္း (ရခိုင္တစ္ပါတီတည္း) ျဖစ္ေရးကိုသာ လိုလားၾကမည္ဟု ယူဆပါ၏။

ရခိုင္တစ္ပါတီတည္း ျဖစ္ျခင္းျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စည္းလံုးေရးဆင္းသည့္အခါ ရခုိင္ျပည္ေတာင္ပိုင္း၌ အမ်ိဳးသားေရးအင္အားကို တိုးျမႇင့္ရန္က႑ႏွင့္ ၀တီေလးရပ္ညီၫြတ္ေရး ေရရွည္က႑မ်ားတြင္ ပိုမိုထိေရာက္မည္ ျဖစ္ပါ၏။

ဤ ညီၫြတ္ေရးအျမင္ကို ကြၽႏ္ုပ္တင္ျပရျခင္းမွာ မည္သည့္ပါတီကိုမွ် ထိပါးလိုျခင္းမဟုတ္ဘဲ ညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ရခိုင္အနာဂါတ္အတြက္ ႐ိုး႐ိုးသားသား တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါ၏။ အသိတတ္၊ အျမင္တတ္ ဆရာလုပ္လို၍လည္း အလွ်င္းမဟုတ္ပါေခ်။ မည္သည့္ပါတီ ပေယာဂမွ်ေၾကာင့္လည္း မဟုတ္ေပ။

ရခိုင္တပါတီတည္း ျပန္ျဖစ္ေရးသည္ တကယ္ျဖစ္ခ်င္ တကယ္လုပ္၊ အဟုတ္ျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ခိုင္မာသည့္ စိတ္ထားျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းၾကလွ်င္ မျဖစ္ႏိုင္စရာ မရွိေပ။

ကြၽႏ္ုပ္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

၁။ ပါတီႀကီးပါတီငယ္ဟု သေဘာမထားၾကဘဲ ပါတီအစြဲအလန္းကိုထက္ အမ်ိဳးသားအစြဲအလန္းကို ေရွ႕တန္းတင္လ်က္၊ တပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္အက်ိဳးတူျဖင့္ ရခိုင္တပါတီတည္း၏ ဗဟိုေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းရန္။

၂။ ထိုတပါတီတည္း၏ ဗဟိုေကာ္မတီကို အႀကံေပးရန္ “ ရခိုင္အႀကံေပးအ ဖြဲ႔ ” ကို ရဟန္းေတာ္မ်ား အပါအ၀င္ သင့္ေတာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရန္။

၃။ ထိုဗဟိုေကာ္မတီ စုစုေပါင္းမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြ႔႔ဲကို ဒီမိုကေရစီ အမ်ားဆႏၵနည္းျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ဖြဲ႔စည္း ရန္။

၄။ ထို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးစသည့္ တာ၀န္မ်ားကို ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ရန္။

၅။ အမတ္ေလာင္းေရြးခ်ယ္သည့္အခါ သင့္ေတာ္ေသာ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ ေရြးခ်ယ္ရန္။

၆။ ဤရခိုင္တပါတီတည္း၏ အမည္သစ္ကို ယခင္နာမည္အစြဲအလန္းမထားၾကဘဲ “ မြန္ပါတီ ” အမည္သစ္ကဲ့သို႔ “ ရခိုင္ပါတီ ” ဟူ၍ နာမည္ထားရန္။

၇။ ပါတီတြင္း ပါတီ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုမဆို ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ က်င့္သံုးရန္။

၈။ ပါတီဗဟို႐ံုးကို ရခိုင္ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ထားရွိၿပီး၊ တုိင္းရင္းသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္း ခြင့္ အျပည့္အ၀ရွိေသာ စစ္မွန္ေသာ ျပည္နယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းသည့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုမူရွိသည့္ မည္သည့္ မိမိဖက္ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္မဆို ဆက္ဆံႏုိင္ရန္ ဗဟို႐ံုးခြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ထားရွိရန္။

ရခိုင္တစ္ပါတီတည္းျဖစ္ေအာင္ ျပန္လည္ႀကိဳးပမ္းၾကလ်က္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခုိင္ျပည္သူမ်ား၏ မဲမ်ားကို တစုတစည္းတည္းရရွိၿပီး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အမတ္အမ်ားဆံုး ရရွိကာ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရ ရခိုင္ျပည္အစစ္အမွန္အစိုးရကို ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္လ်က္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရး အစရွိေသာ ရခုိင္အမ်ိဳးသားအက်ိဳးရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကပါေစ ဟူ၍ ဆႏၵျပဳအပ္၏။ ရခိုင္ႏိုင္ငံေရးက႑ ဖြ႔႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႐ိုးသားစြာ ဆႏၵျပဳျခင္းလည္း ျဖစ္ပါ၏။

ယခင္ပါတီအစြဲမ်ားကို ပယ္ေဖ်ာက္ရန္၊ တကယ္တမ္း ညီၫြတ္ေရးလိုလားၾကၿပီး မိမိေနရာရေရးကို အဓိကမထားဘဲ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီနည္းျဖင့္ ရခိုင္တပါတီတည္း ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းၾကရန္ ယခုမွ စတင္ႀကိဳးပမ္းၾကလွ်င္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အခ်ိန္မီႏိုင္ပါေသးေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္။

ဓညေအာင္

Development Media Group

ဤေဆာင္းပါးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ထုတ္ Development News Journal, Issue 99 တြင္လည္း ဖတ္႐ႈႏိုင္သည္။