DMG ၊ ဇန္နဝါရီ ၂
(ေဆာင္းပါး)

ေဆာင္းပါး အႏွစ္ခ်ဳပ္

ဤေဆာင္းပါးတြင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအရႈပ္အေထြးမ်ားႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ ဖက္ဒရယ္အေရး၊ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္၊ က်င့္သုံးမႈကြာျခားပုံ၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ၊ မခံခ်က္ စသည္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္းအရာတို႔ကိုခ်ဥ္းကပ္ကာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခတို႔ကို သုံးသပ္ေရးသားထားသည္။
နိဒါန္း

လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းသည္ စစ္တပ္လိုလားသည့္ ဒီမိုကေရစီအေရးႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားလိုလားသည့္ ဖက္ဒရယ္အေရးတို႔ႏွင့္ ရႈပ္ေထြးေနသည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို အေၾကာင္းျပကာ စစ္တပ္က ႏိုင္ငံအာဏာကိုသိမ္းယူၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈအား အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔မွာ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

ထို႔အတူ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုတို႔က လက္ရွိက်င့္သုံးေနေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွတဆင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ရန္ လိုလားေနသလို စစ္ေကာင္စီဘက္ကလည္း ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအသစ္တြင္ PR စနစ္ကို က်င့္သုံးႏိုင္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေ႐ႊ႕

ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔တြင္ အဓိပၸာယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိကာ ျငင္းခုန္ရသည့္ ေဝါဟာရ တခုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီဆိုသည္မွာ လြတ္လပ္မွ်တေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။

အလားတူပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ လူနည္းစုအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအပါအဝင္ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရသည္ဟုလည္း လက္ခံထားၾကသည္။ ထို႔အျပင္ လြတ္လပ္သည့္ မီဒီယာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတို႔အား ရွင္းလင္းစြာ ပိုင္းျခားထားျခင္းကိုလည္း ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တခု၏ အဓိကက်သည့္ အစိတ္အပိုင္းဟုလည္း မွတ္ယူၾကသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္က က်င့္သုံးခဲ့ေသာစနစ္ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္၊ ဒီမိုကေရစီအစိုးရဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ ျပည္သူတို႔ႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီမွ်မႈမရွိခဲ့ေပ။ ဖြဲ႕စည္းပုံဆိုသည့္ အကန႔္အသတ္ၾကားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို စစ္တပ္က ႀကိဳက္သလိုခ်ယ္လွယ္ႏိုင္သည့္ သေဘာေတြ႕ႏိုင္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္တခု မဟုတ္ခဲ့ေၾကာင္းေျပာဆိုရေပမည္။ ယင္းေနာက္တြင္ စစ္ေကာင္စီကိုေတာ္လွန္ေနသည့္ NUG/PDF ဘက္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို အျပဳတ္တိုက္ဖ်က္ကာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကိုသြားမည္ဟု ျပည္သူတို႔ကို အသိေပးလာသည္။

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေရးစနစ္

ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုသည္မွာ က်ယ္ျပန႔္နက္နဲၿပီး ျငင္းခုံမႈမ်ားစြာရွိေနေသာ ေဝါဟာရတစ္ခုအျဖစ္ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေအာက္တြင္ အက်ဳံးဝင္ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၏ ပုံစံတစ္ခုလည္းျဖစ္ျခင္းကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္မ်ား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္တို႔ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တို႔အၾကား ရွင္းလင္းသည့္ အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးေရးတို႔ ပါရွိေနသည္။ အာဏာခြဲေဝေရး ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ဖက္ဒရယ္အေျခခံမူအရ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ပုံ တစ္ဆင့္ခ်င္းစီတြင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ အာမခံေပးသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားရွိၾကသည္။
ဒုတိယအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ မွ်ေဝအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အေျခခံမူလည္းပါဝင္သလို အစိုးရအဆင့္ဆင့္တို႔သည္ လက္တြဲကာ ပူးတြဲဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို လုပ္ကိုင္ရသည္။ ဗဟိုအစိုးရအမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ အႀကီးစားစီးပြားေရးစီမံကိန္း၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေလဆိပ္ကဲ့သို႔ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။
ယင္းေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္ အစိုးရအဆင့္ အနည္းဆုံး ၂ ဆင့္ပါဝင္သည္။ လူတိုင္းအတြက္ အေရးပါသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ဗဟိုအဆင့္အစိုးရရွိေနသည္။ ထိုအထဲတြင္ ကာကြယ္ေရး၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ၊ အႀကီးစားစီးပြားေရးစီမံကိန္း၊ ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ေလဆိပ္ကဲ့သို႔ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ဆိုလိုသည္။
ဗဟိုအစိုးရက ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး စသည္တို႔ကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သည္။ အဓိက ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ေဒသေနျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္သည့္ တရားေရး၊ မူဝါဒေရးရာတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည္။
တခ်ိဳ႕ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ မည္သည့္အဆင့္အစိုးရက အာဏာကို သီးသန႔္ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းမ်ိဳးမရွိဘဲ။ အခ်င္းခ်င္းအၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုမွ်ေဝထားရွိသည္။

ဖက္ဒရယ္ အားသာခ်က္

ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အဓိကသြင္ျပင္မွာ မတူညီေသာနယ္ေျမ၊ ေဒသအသီးသီးတြင္ေနထိုင္သည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအသီးသီးက ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံတည္းတြင္ အတူတကြေနထိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားလည္းျဖစ္ေနသည္။
ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မတူကြဲျပားသည့္လူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးၿပီး တၿပိဳင္တည္းမွာ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမွာ နယ္ေျမေဒသတစ္ခုကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးလိုက္သည့္အတြက္ ခြဲထြက္သြားမွာလားဆိုၿပီး စိုးရိမ္မႈတို႔ရွိတတ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏နယ္နိမိတ္ကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ အတိအလင္းထည့္ေပးျပ႒ာန္းထားတတ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုမၿပိဳကြဲေစေရးကို လက္ေတြ႕က်က် ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရသည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္

တနည္းအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈစနစ္ ေလ်ာ့ခ်ျခင္းတစ္ခုအျဖစ္လည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈရွိေနေသးကာ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံေတာ့ မတူညီၾကေပ။ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံမ်ား၏ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေလ်ာ့ခ်မႈမွာ အနည္းအမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ေၾကာင့္ သတိျပဳစရာပင္။
ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းသည့္အခါတြင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ အစိုးရအဆင့္အသီးသီးက မတူညီသည့္ မူဝါဒအသစ္မ်ားစြာကို စည္းကမ္းတက်  ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ တာဝန္ယူရသည္။ ယင္းေၾကာင့္ တခါတရံ ထပ္ကာထပ္ကာ မူဝါဒခ်င္းဆန႔္က်င္ေနမႈမ်ား ရွိလာသည္။ အစိုးရအဆင့္အသီးသီးအၾကား၌ ပဋိပကၡလည္းရွိလာႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း မည္သူက မည္သည့္ကိစၥကို တာဝန္ယူသည္ဆိုေသာ အစိုးရအရာရွိတို႔ကို သိရွိရမႈခက္ခဲေစသည္။
ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ အျခားအစိုးရစနစ္မ်ားထက္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစသည္။ ဗဟို၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ စသည္ျဖင့္ အစိုးရအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သက္ဆိုင္ရာ႐ုံးမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားျပားျခင္းတို႔ရွိသည္။ ယင္းေၾကာင့္ လစာ၊ အေထြေထြစရိတ္စခမ်ား ပိုမိုကုန္က်သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲသည့္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားမွာ ႀကီးေလးသည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေစသည္။
ယင္းအျပင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုသည္မွာ ဖြဲ႕စည္းပုံအျခခံဥပေဒစနစ္မွာ ထည့္သြင္းၿပီး အခိုင္အမာျပ႒ာန္းရမႈ ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပင္ဆင္ရခက္ခဲ့ေစသည္။
တႏိုင္ငံလုံးအေနျဖင့္ လူအမ်ားစု၏ဆႏၵျဖစ္ေသာ္လည္း တခါတေလ နယ္ေျမေဒသတခုတြင္ လူအမ်ားစု၏ဆႏၵ မဟုတ္ဘဲလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလြယ္၊ ျပင္လြယ္မရွိေတာ့ဘဲ ပုံေသကားက်ျဖစ္လာတတ္သည္။
ဥပမာ-ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ ျပည္သူတရပ္လုံးသေဘာထားက အၿမဲတေစမလႊမ္းမိုးႏိုင္ေပ။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ လူအမ်ားစုက ေထာက္ခံေနေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး(သို႔မဟုတ္)ျပည္နယ္မ်ားက ေႏွာင့္ေႏွးေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ဗီတိုအာဏာျဖင့္ပယ္ခ်ျခင္းတို႔လည္း ရွိလာႏိုင္သည္။
နယ္ေျမအလိုက္စုေဝးေနေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ားကို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္ျဖင့္ ခြဲေဝေပးႏိုင္ေသာ္လည္း လူနည္းစုအတြင္းမွာရွိသည့္ လူနည္းမ်ားကေတာ့ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရႏိုင္ေသးသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္တို႔ကို ဝိေဒသလကၡဏာျဖင့္ သတ္မွတ္လိုက္သည့္အခါ အုပ္စုမတူသည့္ တျခားလူနည္းစုလည္း ပါဝင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံအလိုက္ ဖက္ဒရယ္စနစ္က်င့္သုံးပုံ ကြာျခားခ်က္

ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔တြင္ ဖက္ဒရယ္ဆိုေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံစီစဥ္ပုံစနစ္ ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည္။ ပုံေသကားခ် မတူညီမႈမရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္တြင္ အစိုးရက သမၼအဆင့္ရွိသည္။ အစိုးရက အားလုံးျပည္နယ္တိုင္းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို ျပည္သူလူထုက တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည္။
ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို အႀကီးအကဲအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္သည္။ ၎မွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ျဖတ္သန္းခြင့္မရွိေပ။ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကလည္း ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးကို ရာထူးတာဝန္က ထုတ္ပယ္ခြင့္မရွိေပ။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မွ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈကို ျပဳလုပ္၍ရသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားမွာလည္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေပၚ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈနည္းသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္းေရးမႉးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔မွာ ျပည္သူလူထုက တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္အတြက္ တရားနည္းလမ္းက်ေနသည္။
ဂ်ာမနီႏိုင္ငံတြင္ ျပည္နယ္အဆင့္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အဆင့္တို႔တြင္ လူထုသည္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ ျပည္နယ္တခုစီတြင္ ျပည္သူတို႔က တိုက္႐ိုက္ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔က ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္သည္။ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကို ေ႐ြးခ်ယ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္အမတ္မ်ားက ျပည္နယ္အစိုးရကို အယုံအၾကည္မရွိဟု အဆိုတင္သြင္းႏိုင္ၿပီး အဆိုအႏိုင္ရလွ်င္ ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္သည္။
နီေပါႏိုင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္အစိုးရမ်ားက ပါလီမန္စနစ္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကသည္။ သမၼတက ျပည္နယ္အားလုံးတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတစ္ဦးစီကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန႔္အပ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားစုရသည့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္ကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခန႔္အပ္ရသည္။  ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကသာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကို ေ႐ြးခ်ယ္သည္။ အမွန္တကယ္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္သည္မွာလည္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဝန္ႀကီးမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္သည္။ ဝန္ႀကီးမ်ားက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ယူရသည္။
ယင္းေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏိုင္ငံ မတူညီသည့္ဒီဇိုင္းမ်ားစြာျဖင့္ သြားေနၾကသည္။ မိမိတို႔ နယ္ေျမ၏ ေနာက္ခံသမိုင္းယဥ္ေက်းမႈတို႔အရ သဟဇာတလိုက္ေလ်ာညီေထြမႈကို အေျခခံကာသြားရမည္ပင္။

ဗဟိုဦးစီးစနစ္ လမ္းေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္စစ္အစိုးရမ်ားႏွင့္ မၾကာေသးခင္က ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၊ NLD အစိုးရတို႔ ေခတ္ကာလက က်င့္သုံးခဲ့သည့္စနစ္မွာ ဗဟိုဦးစီးက်င့္သုံးသည့္စနစ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုရေပမည္။  ျပည္ေထာင္စုအခြန္အခမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဗဟိုကေနေရးဆြဲၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳရျခင္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။
၎ကို ႏိုင္ငံေရးစနစ္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံဟု ေခၚၾကေသာ္လည္း အမွန္လက္ေတြ႕တြင္ ဗဟိုဦးစီးစနစ္ျဖင့္သြားခဲ့ရသည့္ လမ္းေၾကာင္းသာျဖစ္သည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံေအာက္တြင္လည္း စစ္တပ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည္တို႔ကို တို႔ထိ၊ ျပင္ဆင္၍ မရႏိုင္ျခင္းမ်ားစြာရွိေနသည္။
တနည္းအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ရာ၌ အားရွိေသာသူ အင္အားႀကီးေသာအဖြဲ႕အစည္း ႏိုင္သည္ဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခါလႊတ္ေတာ္တြင္ လူနည္းစုျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက ဘာမွလုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိခဲ့ေပ။

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈဆိုသည္မွာ ပုံမွန္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုထံတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားစုစည္းေနျခင္းႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးကို ျပည္ေထာင္စုကသာ ခ်မွတ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ကတည္းက ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္။
ထို႔အတူ ဖက္ဒရယ္စနစ္တြင္လည္း ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈရွိေနသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔အၾကား အမ်ားစုတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ခြဲေဝေပးထားခြင့္ကို ရည္ၫႊန္းေသာ္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည့္ အခြင့္အာဏာတို႔သည္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တြင္သာ အလြန္မ်ားျပားစြာ စုေဝးေနျခင္းတို႔ရွိေနသည္။
ယင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားျခင္းအေပၚတြင္မူတည္ၿပီး ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ တာဝန္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ တျဖည္းျဖည္း ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လာျခင္းတို႔ကိုလည္း ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အာမခံခ်က္

ယခုအခ်ိန္သည္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းထားသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ကို သြားမည္ဆိုေသာ္လည္း အေျခအေနက မလြယ္ကူေသးေပ။ ထိုသို႔မျဖစ္ေအာင္ အမ်ားႀကီး ညႇိႏႈိင္းရဦးမည္ျဖစ္သလို အေျခခံဖြဲ႕စည္းပုံဥပေဒကိုလည္း နဂိုရွိရင္းစြဲသုံးမည္လား၊ ကြက္က်ားဖာေထးကာ ျပင္ဆင္မလား။ တစုံလုံး အသစ္ျပင္ႏိုင္မည္လားဆိုသည္မွာလည္း အဓိကေနရာတြင္ ရွိေနသည္။
ယင္းအျပင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အရ ဗမာျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းမည္လား၊ သို႔မဟုတ္ တိုင္း(၇)တိုင္းအျဖစ္ ဆက္သြားမည္လားဆိုသည္မွာလည္း  အေသးစိတ္ေျပာဆိုရမည့္အပိုင္းမ်ားက အမ်ားႀကီးက်န္ေနေသးသည္။ တခါ တျခားေသာ EAOs ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ကား ဖက္ဒရယ္ကိုလက္ခံမည္လား စသည္ျဖင့္ စဥ္းစားစရာမ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။
အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္အတြက္ EAOs အင္အားစုမ်ားႏွင့္ လက္ရွိ NUG ၾကားတြင္ ညႇိယူရမည့္ အပိုင္းမ်ားစြာရွိေနအုံးမည္ျဖစ္သလို EAOs မ်ားအတြက္ ဖက္ဒရယ္အာမခံခ်က္မည္မွ် ေပးႏိုင္ေၾကာင္းအေပၚတြင္လည္း မူတည္ေနသည္။

ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကတဲ့ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္

လက္ရွိ အာဏာရွင္စစ္ေကာင္စီကို အျပဳတ္တိုက္ကာ ထိုေနရာတြင္ အစားထိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ျဖစ္လာေစေရး ရည္႐ြယ္ခ်က္ေၾကာင့္ NUG က ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ ေပၚေပါက္လာေရး အားစိုက္ႀကိဳးပမ္းေနကို ေတြ႕ရသည္။
လက္ရွိတြင္ အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ႏိုင္ငံတဝန္း ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈ၊ အရပ္သားျပည္သူ ေသဆုံးမႈတို႔မွာ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ ျပည္သူေတြမ်ားကို အမွန္တကယ္ အကာအကြယ္ေပးရန္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ႏွင့္အတူ အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးကိုလည္း ဗမာလူထုက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီးနဲ႔ ေစာင့္ဆိုင္းေနျခင္းျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားအားလုံးပါဝင္သည့္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္တည္ေထာင္ေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အားလုံးလက္ခံႏိုင္သည့္ ဖက္ဒရယ္မူေဘာင္သေဘာတူညီမႈ၊ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ မ်ားစြာလိုအပ္ေနေသးသည္။ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို တည္ေထာင္သည္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ျဖစ္လာမည္။ လက္ရွိ စစ္ေကာင္စီတပ္ေနရာမွာ အစားထိုးႏိုင္မည္ဟု NUG က ဆန႔္မွန္းထားသည္။

ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ ဘယ္လိုတည္ေထာင္မလဲ

ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ၾကာ ျမန္မာျပည္တြင္းစစ္မွာ EAOs တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားထုတ္မႈတို႔က တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကိုအေျခခံသည့္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုအေျခခံတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။
စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆန႔္က်င္ေရးလူထုလႈပ္ရွားမႈ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး၏ဦးတည္ခ်က္မ်ားထဲတြင္ အာဏာသိမ္း စစ္ေကာင္စီျပဳတ္က်ေရး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ ေပၚထြန္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတို႔ ပါဝင္သည့္အတြက္ EAOs တို႔ႏွင့္ တထပ္တည္းက်ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။
လက္ရွိတြင္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ကိုထူေထာင္မည္ဟု အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ(NUG)က ေျပာဆိုေနသလို EAO တခ်ိဳ႕လည္းပါဝင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း တခ်ိဳ႕ေသာ EAOs တို႔မွာလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမရွိေသးသည္ကို ေတြ႕ရသည္။
ယင္းအခ်က္မွာလည္း ဖက္ဒရယ္ဆိုကတည္းက ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ ထိန္းခ်ဳပ္မႈရွိေနသည္ကို ေတြ႕ထားသလို တခ်ိဳ႕ EAOs တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္၊ မူဝါဒလမ္းစဥ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသည့္အတြက္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္

လက္ရွိအခ်ိန္အခါသည္ EAOs မ်ား၏  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားထုတ္မႈႏွင့္ ေႏြဦးေတာ္လွန္ေရး ဦးတည္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္ရန္ အားထုတ္မႈမ်ား ဆုံခ်က္က်ၿပီး ျပည္ေထာင္စုသစ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ၿပီဟု ယူဆေနၾကသည္။
အျခားတဖက္တြင္လည္း EAOs ႏွင့္ NUG/ PDF တို႔မွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျပဳတ္က်ေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ား တူူညီၾကေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ ဗမာျပည္မမွ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ EAOs တို႔အၾကား ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီပဋိဉာဏ္တို႔ျဖင့္ သေဘာထား တထပ္တည္းက်ရန္ အေရးႀကီးေနသည္။ တခါ စစ္အာဏာရွင္မျပဳတ္က်ေသးသေ႐ႊ႕ အသစ္ျမန္မာႏိုင္ငံေရးဖက္ဒရယ္လမ္းစဥ္ႏွင့္ စစ္ေကာင္စီလိုလားသည့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္တို႔မွာ ပိုမိုရႈပ္ေထြးလာေနအုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေရးသား လိုက္ရသည္။

ေဂါင္ - ေရးသားသည္

Author: Admin