(ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ (၇၄) ႀကိမ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနား စစ္ေရးျပအခမ္းအနား ျမင္ကြင္းတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပံု - Thet Aung/AFP/ Getty Images)

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ မြတ္ဆလင္ (မူရင္းေဆာင္းပါးတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးထားသည္။) ဒုကၡသည္မ်ားအေရးကို အားလံုးလည္းၾကားမိၿပီးသားျဖစ္မည္ ထင္ပါသည္။ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ စြပ္စြဲမႈမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရကာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ရလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထဲတြင္ မြတ္ဆလင္ ၆ သိန္းခန္႔ က်န္ရွိေနေသးၿပီး ၎တို႔၏ အေျခအေနမွာလည္း စိုးရိမ္စရာ ျဖစ္လ်က္ရွိေနေသးသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကမူ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ စြပ္စြဲမႈမ်ားကို ျငင္းဆိုထားၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စစ္ပြဲမ်ားဆင္ႏႊဲမႈမွာ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ျပန္လည္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားလ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ခံစားရလ်က္ရွိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးမွာလည္း အလွမ္းကြာေဝးလြန္းလ်က္ ရွိေနေသးသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးသီအိုရီႏွင့္ လက္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္မ်ားက အခိုင္အမာ ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈသည္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ မူလႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ စသည္တို႔အနက္မွ မည္သည့္အေပၚတြင္ အေျခခံသည္ျဖစ္ေစ စစ္ပြဲမ်ားသည္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအား ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ သေႏၶတည္ေလ့ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။

ေတာင္ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ အပါအဝင္ ကမၻာတဝန္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားမွ တဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား ျဖဳတ္ခ်ခံရျခင္း၊ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား ၿပိဳကြဲျခင္းႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ သာဓက အမ်ားအျပားပင္ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားက ၎တုိ႔၏ျပည္သူမ်ားအား ဆက္ဆံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေပၚ မူတည္ၿပီး ယင္းႏုိင္ငံႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေခတ္သစ္ကမၻာ၌ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္လံုျခံဳေရး မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာရန္ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အရည္အခ်င္းရွိ၊ မရွိဆိုသည္ကို ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ယင္းအခ်က္ေပၚတြင္ အဓိကမူတည္၍သာ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ လူမိ်ဳးတုန္းသတ္ျဖတ္ျခင္း စြပ္စြဲခ်က္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မျပဳလွ်င္ပင္ ျမန္မာတပ္မေတာ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္နယ္စပ္ေဒသလံုျခံဳေရးကို ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ျခင္း မရွိဟုဆုိရမည့္ အေျခအေန၌ပင္ ရွိေနေသးသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလကို ၾကည့္သည္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ခြဲထြက္ခြင့္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ တုိက္ပြဲဝင္ေနေသာ မတူညီသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၇ ဖြဲ႕ခန္႔ရွိေနၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ထိုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ား၏ ထၾကြပုန္ကန္မႈ အမ်ားအျပားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္ကိုေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ထိုတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တုိက္ခိုက္ခဲ့ရာတြင္ အၿပီးသတ္အႏုိင္မရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္မွာ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ေခတ္မီႏိုင္ငံတကာစစ္တပ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ မရရွိျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

၁၉၉၀ လြန္ အေစာပိုင္းႏွစ္မ်ားကတည္းက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၏ တုိက္ရိုက္အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံတကာ၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ေခတ္သစ္ အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရး နည္းစနစ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ စစ္လက္နက္နည္းပညာမ်ားအေၾကာင္းကို ေလ့လာသင္ယူခြင့္မရခဲ့ဘဲ ေခတ္မီတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ျဖစ္လာရန္ ရုန္းကန္ရလ်က္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ယင္းအေျခအေနမ်ားက ျပည္တြင္းမွာသာမကဘဲ ေဒသတြင္း၌ပါ လံုျခံဳေရးႏွင့္မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာေစမည့္ အႏၱရာယ္လည္းရွိေနသည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ မြတ္ဆလင္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသည္ လံုျခံဳေရး၊ မိလႅာစနစ္၊ က်ား-မကြဲျပားမႈအေပၚ အေျခခံသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပညာေရးတို႔အရ ဆုိးဆိုးရြားရြား မလံုေလာက္မႈမ်ားရွိေနသည္။ ယင္းမလံုေလာက္မႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာလည္း တိတိက်က်မရွိဘဲ ဒုကၡသည္မ်ား၏အေျခအေနမွာ ေသာင္မတင္ ေရမက်အေျခအေန ဆိုက္၍ေနသည္။

ထိုကဲ့သို႔ေသာဒုကၡသည္စခန္းမ်ား တည္ရွိေနမႈက ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးတြင္ မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္ေစလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္ အေတာ္အသင့္မ်ားျပားေသာ မြတ္ဆလင္လူဦးေရ ရွိေနသည္ကိုလည္း မေမ့သင့္ေပ။ ထိုကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားသည္ ပိုမို၍ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ဓာတ္ အစြန္းေရာက္ျပင္းထန္လာမည့္ အေျခအေနရွိေနသည္။

ျပည္ပရွိမြတ္ဆလင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာေျဖရွင္းနည္းမွာ ဂ်ီဟက္ဒ္နည္းလမ္းသာျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ေလ့ရွိခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားလည္း အတိတ္တြင္ အမ်ားအျပားပင္ရွိခဲ့သည္။ ကုလသမဂၢ၏ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ၿပီး အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးအတြက္ ေလ့လာသည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားအရလည္း အာဏာပိုင္မ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားတြင္ အစြန္းေရာက္ဝါဒမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီး အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းမတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိထားရသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားက တိုင္းျပည္လံုျခံဳေရးအေပၚ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္အျပင္ စီးပြားေရးအရၾကည့္မည္ ဆုိလွ်င္လည္း ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ကို ေတြ႕ရွိႏိုင္သည္။ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ႏုိင္ငံတကာကခ်မွတ္သည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ အလားအလာရွိသည့္အေျခအေနထက္ မ်ားစြာနိမ့္က်ေနေသးသည့္ အေျခအေနတြင္ ေရာက္ရွိေနသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ ျမန္မာ့အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းသည္ အေမရိကန္တုိ႔က ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ စီးပြားေရးအေရးယူ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ အျခားဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႏႈန္းအနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဥပမာမ်ားအျပင္ အျခားေသာဥပမာမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိေနေသးရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ တိုင္းျပည္လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ျပည္သူမ်ား အားလံုးပါဝင္ခြင့္ရေရး၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရး အရ ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူနည္းစုတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးထားျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို တန္ဖိုးထားလိုက္နာျခင္းမ်ားကို ေရရွည္အေလးထား စီမံကိန္းခ်ေဆာင္ရြက္ရန္ အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ေမာင္ၿဖိဳး
(ကိုးကား - Foreign Policy တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ Myanmar’s Military Is Only Hurting Itself ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏုတ္ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။)

Author: Admin