သရုပ္ေဖာ္ပံု - The-New-Indian-Express

လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းမွာ ဆိုးဝါးလာေနသည္။ ေငြေၾကးတန္ဖိုး ထိုးက်လာျခင္းႏွင့္အတူ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈမွာလည္း အဆိုးဆုံးျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာ လက္ဘႏြန္ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရတို႔အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနၿပီး နိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႕ (IMF) ထံမွ အေရးေပၚရန္ပုံေငြ ေတာင္းခံထားရသည္။  

သို႔ေစကာမူ IMF သည္ လက္ဘႏြန္လူမ်ိဳးအခ်ိဳ႕ ေမၽွာ္လင့္ေနသည့္ တစ္ခုတည္ေသာ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသူ မဟုတ္ေပ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ အစိုးရႏွင့္အတူ ရာထူးတစ္ေနရာ ရယူထားသည့္ ဟက္ဇဘိုလာစစ္ေသြးႂကြအုပ္စုသည္လည္း  လက္ဘႏြန္စီးပြားေရးထိခိုက္မႈကို ကုစားရန္အတြက္ အျခားေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မည့္လူမ်ားကို ေရလာေျမာင္းေပး လက္ယပ္ေခၚလ်က္ရွိသည္။

ဟက္ဇဘိုလာေခါင္းေဆာင္ ဟာဆန္နက္စ္ရာလာက တ႐ုတ္သည္ လက္ဘႏြန္နိုင္ငံ၏ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္မႈတြင္ ေဒၚလာဘီလီယံခ်ီ၍ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဇြန္လလယ္တြင္ ေျပာဆိုထားသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါဝင္ လက္ဘႏြန္၏ စက္မႈဝန္ႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္၊ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးတို႔သည္ တ႐ုတ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံ၍ ေဆြးေႏြးမႈတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆုံမႈေၾကာင့္ တ႐ုတ္သည္ ၎၏ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္း စီမံကိန္း အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ လက္ဘႏြန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီဆိုေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ပိုမိုက်ယ္ေလာင္လာသည္။

တ႐ုတ္၏ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈမွာ ယခုအထိ ေသခ်ာျခင္းမရွိေသးေခ်။ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ကမၻာ့အဆိုးဆုံး အေႂကြးႏြံနစ္ေနသည့္ နိုင္ငံတစ္ခုသို႔ ေငြရင္းႏွီးမည့္အစီအစဥ္အား ေနာက္ဆုတ္ရန္ စဥ္းစားေကာင္းစဥ္းစားနိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္  အေရွ႕အလယ္ပိုင္းရွိ ပိုမိုဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံငယ္မ်ားသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္မႈတြင္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္မႈရရန္ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္းမ်ား ေလၽွာ့ခ်နိုင္ေစရန္ အလို႔ငွာ တ႐ုတ္ထံမွ ေခ်းေငြမ်ား ေမၽွာ္လင့္ေနေၾကာင္း အေျခအေနက မီးေမာင္းထိုးျပေနသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ယင္းျဖစ္ရပ္တို႔ကို ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားေနပုံရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ တ႐ုတ္-အာရပ္နိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဖိုရမ္တြင္ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္သည္ အာရပ္ကမၻာကိုခ်ဲ႕ထြင္ရန္ ေခ်းေငြ ၂၀ ဘီလီယံ သုံးစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေယဘုယ် သေဘာေျပာဆိုခဲ့သည္။ လက္ဘႏြန္မွလြဲ၍ ဆီးရီးယား၊ ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္ ယီမင္နိုင္ငံတို႔သည္ တ႐ုတ္၏ ရက္ေရာစြာေပးကမ္းမႈကို ရရွိသည့္နိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း အျခားနိုင္ငံမ်ားက မၾကာခဏ ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကသည္။

ထိုေခ်းေငြမ်ားသည္ တ႐ုတ္ကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္ေစမည္မွာ မုခ်ပင္ျဖစ္သည္။ ေႂကြးရွင္ႏွင့္ တည့္ေအာင္ေပါင္းရမည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တ႐ုတ္အစိုးရကို ပိုမိုအင္အားႀကီးေစမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ တ႐ုတ္သည္ ဂ်စ္ဘူတီႏိုင္ငံ၏ေႂကြးၿမီ ၇၀%အထိ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ၎ႏိုင္ငံ၏ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ လူသိရွင္ၾကား အာမခံထားေသာ ေႂကြးၿမီမ်ားသည္ စုစုေပါင္း ျပည္တြင္းေပၚလစီ၏ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သို႔ ျမင့္တက္သြားသည္။ တ႐ုတ္က ဂ်စ္ဘူတီကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္မွာ အေမရိကန္အစိုးရ၏ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ၾကားမွ တည္ေဆာက္ထားသည့္ တ႐ုတ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ ျပည္ပအေျခစိုက္စစ္စခန္းအတြက္ေၾကာင့္ ဆိုသည္မွာ ထင္ရွားလွသည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္အေႂကြးယူရန္စဥ္းစားေနသည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အျခားေသာ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား လည္းရွိေသးသည္။ တ႐ုတ္ေခ်းေငြမ်ားမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ တည္ေဆာက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနရာ ေခ်းေငြမဆပ္နိုင္လွ်င္ အသိမ္းခံရမည့္အႏၲရာယ္လည္း ရွိေနသည္။

အာဖရိကႏွင့္ ေတာင္အာရွတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ကိစၥတို႔မွာ ယူတတ္လွ်င္ သင္ခန္းစာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၏ ဟမ္ဘန္တိုတာဆိပ္ကမ္းကို  ေခ်းေငြခိုင္မာေစေရး ၉၉ ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ေျမငွားရမ္းျခင္းျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္သည္။ ဟမ္ဘန္တိုတာဆိပ္ကမ္းေနရာသည္ အိႏၵိယသမုဒၵရာကို ျဖတ္သန္းမည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေရေၾကာင္းလမ္းတြင္ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အိႏၵိယႏွင့္အေမရိကန္အစိုးရတို႔အတြက္ တ႐ုတ္သည္ ေဒသတြင္းရွိ ဆိပ္ကမ္းအေဆာက္အအုံတို႔ကို စစ္ေရးနည္းလမ္းအျဖစ္ အသုံးခ်လာမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား တိုးလာေစခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သို႔ ေႂကြးၿမီ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးရန္ရွိေသာ ဇမ္ဘီယာနိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ အေႂကြးျပန္လည္ညႇိႏွိုင္းမႈအတြင္း ေၾကးနီ ေပါႂကြယ္ဝသည့္ႏိုင္ငံ၏ သတၱဳမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္ဟု ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံ၏ အဓိကေလဆိပ္ႏွင့့္ လၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ရန္ အလားတူ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားလည္း ေပၚထြက္လာခဲ့ေသးသည္။ ထိုအခ်ိန္ကတည္းက တ႐ုတ္သည္ Content ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းႏွင့္ ႐ုပ္သံလိုင္း မ်ား ျဖန္႔ခ်ိထုတ္လႊင့္ျခင္းတို႔အတြက္ သီးျခားအထူးလိုင္စင္ပါခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံအား ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈျဖင့္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရယူထားၿပီးျဖစ္သည္။

ယူဂန္ဒါနိုင္ငံ၏အဓိကေလဆိပ္ႏွင့္ ကင္ညာနိုင္ငံ၏ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားေသာ မြန္ဘာဆာဆိပ္ကမ္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍လည္း တ႐ုတ္သည္ အလားတူေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ ကင္ညာမီးရထားလမ္းမ်ားတြင္ ၎၏ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈျပန္လည္ရရွိရန္ ေသခ်ာေစေရး နည္းလမ္းအျဖစ္  မြန္ဘာဆာဆိပ္ကမ္းကို အလဲအထပ္တစ္ခုသဖြယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အေျခခံအေဆာက္အဦ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑မွတစ္ဆင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျမင့္တက္ေစၿပီး အနာဂတ္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတို႔ကိုပါ လမ္းဖြင့္ေပးရာ ေရာက္သျဖင့္ ထိေရာက္သည့္နည္းလမ္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဆိုခဲ့ပါစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ေခ်းေငြ မ်ားရယူျခင္းသည္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးနိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေခ်းေငြမ်ားကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ထားလၽွင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းမ်ားကို တ႐ုတ္လူမ်ိဳးအလုပ္သမားမ်ားသာ ခန္႔ထားသည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား တည္ေဆာက္သည့္အခါတြင္လည္း အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မွာ မျဖစ္စေလာက္သာျဖစ္သည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါမွျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ  ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ နိမ့္က်ျခင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အလြန္အကၽြံေငြေခ်းျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေခ်းေငြႏွင့္ရန္ပုံေငြမ်ားကို ထိန္းသိမ္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို စဥ္းစားရာတြင္ တ႐ုတ္ေႂကြးၿမီသည္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ေရြးခ်ယ္စရာတစ္ခု ျဖစ္နိုင္သည္။ တ႐ုတ္ေငြေခ်းျခင္းမွာ ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားသည့္ သီးျခားအေျခအေန မရွိသည့္အျပင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္လည္း မည္သည့္ဖိအားမွမရွိေခ်။ ယခင္အေတြ႕အၾကဳံမ်ားအရ တ႐ုတ္သည္ ရွားရွားပါးပါးျဖစ္ခဲ့သည့္ ဟမ္ဘန္တိုတာျဖစ္ရပ္ကဲ့သို႔ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားသိမ္းယူျခင္း ႏွင့္အတူ အေႂကြးျပန္လည္ညႇိႏွိုင္းရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အေႂကြးမ်ားသည္ ၿမီစားႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္နည္းလွသည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ မေအာင္ျမင္ေသာစီမံကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ေပသီးေခါက္ကာ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းတတ္သည့္ အစဥ္အလာရွိသည့္တ႐ုတ္သည္ အရႈံးၾကဳံပါက အျခားနည္းျဖင့္ ျပန္ေထမိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းမည္သာျဖစ္သည္။

ေဘးၾကပ္နံၾကပ္ျဖစ္ေနရေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ခ်က္ခ်င္းေငြေၾကး ထည့္ဝင္မည္ဆိုေသာ ဆြဲေဆာင္မႈအား တင္းခံရန္မျဖစ္နိုင္ေပ။ ကုထုံးမွာလည္း ခဏတာသာ အဆင္ေျပမည္ျဖစ္သည္။ စင္စစ္မူ ႏိုင္ငံတြင္းဒုကၡသည္မ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည့္အျပင္ ဆီးရီးယားႏွင့္ပါ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနၿပီး စီးပြားေရးႏွင့့္ေငြေၾကး ပိုင္းဆိုင္ရာ မတည္ၿငိမ္ျဖစ္ေနသည့္ လက္ဘႏြန္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ အက္ေၾကာင္းထင္ေနသည့္ႏိုင္ငံမ်ိဳးသည္ တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံကို သူ႔ျပည္သူမ်ား အသိအမွတ္မျပဳသည့္ သို႔မဟုတ္ မႏွစ္ၿမိဳ႕သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ပုံသြင္းႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားစြာ ေပးေနသည္။  

ဇမ္ဘီယာကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တ႐ုတ္၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ နယ္ခ်ဲ႕လက္သစ္ပုံစံျဖစ္ေနၿပီး မဆုံးနိုင္သည့္ အေႂကြးသံသရာထဲ နစ္မြန္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ိဳးဟု ေဝဖန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ ဥေရာပနယ္ခ်ဲ႕ေခတ္ကဲ့သို႔ စစ္ေရးနည္းျဖင့္ တိုက္ရိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းထက္ တ႐ုတ္ကဲ့သို႔ေျခကုပ္ယူၿပီး အဓိကရင္းျမစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးထည့္ဝင္ျခင္း ျဖင့္ ၎တို႔ အက်ိဳးအတြက္ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္အသြင္ ေဆာင္သည့္အခါမ်ိဳး ရွိလာႏိုင္သည္။  

လက္ဘႏြန္ႏွင့္ အျခားေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးသတိျပဳရမည္မွာ “ဝယ္ယူေသာပစၥည္း ေကာင္း မေကာင္း ေသခ်ာစိစစ္ရန္မွာ ဝယ္သူ၏တာဝန္သာ ျဖစ္သည္” ဆိုေသာ ဥပေဒသပင္ ျဖစ္ေပသည္။

မွတ္ခ်က္ - စာေရးသူ ခရစ္တီယန္လီမီရီသည္ လန္ဒန္ႏွင့္ သည္ဟိဂ္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ မဟာဗ်ဴဟာအႀကံေပးကုမၸဏီ အာစစ္ပယ္လ္ (Arcipel) တည္ေထာင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အေစာပိုင္းတြင္ အဘူဒါဘီရွိ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ အႀကီးတန္းအႀကံေပးတစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ မဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရး ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕တြင္လည္း အႀကီးတန္းအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္သည္။

ေမမိုး
(Asia Times တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ‘Middle East countries should beware of Chinese debt’ ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာမႈျပဳပါသည္။)

Author: DMG