ဓာတ္ပံု - AFP

DMG | စက္တင္ဘာ ၁၉

ျပည္သူလူထုအားဖိႏွိပ္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္ထံသို႔ လက္နက္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဘ႑ာေရးအက်ိဳးအျမတ္ ရရွိေစျခင္းမ်ားကိုကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုတားဆီးသင့္ေၾကာင္းကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးရံုးကစက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေသာၾကာေန႔ကထုတ္ျပန္သည့္ အစီရင္ခံစာ၌ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးရံုးက ျမန္မာစစ္တပ္ကိုဖယ္ၾကဥ္ထားၾကရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံအားအဓိပၸာယ္ျပည့္ဝၿပီးေရရွည္ခိုင္ျမဲသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့သလိုဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းကိုေျဖရွင္းနိုင္စြမ္းလည္းမရွိခဲ့ေၾကာင္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ကုလအဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ စစ္တပ္ကိုလက္နက္ေရာင္းခ်မႈမ်ားအားပိတ္ပင္ၾကရန္ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စီးပြားေရးကြန္ရက္က ျပည္ပေငြေၾကးသံုးစြဲခြင့္ရရွိေနျခင္းကိုတားဆီးႏိုင္ရန္အတြက္ ပစ္မွတ္ထားဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အစီရင္ခံစာ၌ ေတာင္းဆိုထားသည္။

“ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနျဖင့္ ျမန္မာလူထုကိုေထာက္ခံရန္ႏွင့္ စစ္တပ္ကိုဘ႑ာေရးအရဖယ္ၾကဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔၏ လုပ္ႏိုင္အားကိုအစြမ္းကုန္အသံုးခ်သင့္သည္” ဟုအစီရင္ခံစာကေဖာ္ျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအားအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၿဗိတိန္၊ ကေနဒါႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢတို႔ကဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္ေနၾကေသာ္လည္း ျမန္မာသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးမ်ားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဆဲ ျဖစ္သလိုကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္အားစစ္ဘက္သံုးပစၥည္းမ်ားေထာက္ပံ့ေပးေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ရာဇဝတ္မႈမ်ားက်ဳးလြန္ျခင္းမ်ားရွိေနေၾကာင္းကုလသမဂၢကစြပ္စြဲထားသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ကမူမိမိတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုထိခိုက္ဖ်က္ဆီးေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ “အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား” ကိုတိုက္ခိုက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းတံု႔ျပန္ေျပာၾကားထားသည္။

Author: DMG