‘ဝ’ ျပည္ ပန္ဆန္းတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ‘ဝ’ အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားတြင္ ေတြ႕ရသည့္ UWSA ေခါင္းေဆာင္ ေပါက္ယိုခ်န္း။ (ဓာတ္ပုံ - AFP)

ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး

ျမန္မာစစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ရႈံးမႈဆိုင္ရာ အလားအလာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး “တစ္ႏွစ္အလြန္” အစီရင္ခံစာမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာမ်ားက အက်ဥ္းခ်ဳံးၿပီး ျပန္လည္အာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၾကသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရွမ္းျပည္အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေဝးလံေခါင္သီေသာ ေတာင္ကုန္းမ်ားတြင္ အာဏာေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈ ႀကီးတစ္ခု ေနာက္ထပ္ ေပၚေပါက္လာသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ႏိုင္ငံဗဟိုခ်က္တြင္ ျပန႔္ႀကဲေနေသာပုန္ကန္မႈမ်ားျဖင့္ အာ႐ုံလြင့္ပ်ံ႕ေနခ်ိန္မွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ အေကာင္းဆုံးအင္အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ယိမ္း “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) က ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS) ကို ျပတ္ျပတ္သားသားေခ်မႈန္းရန္ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။

RCSS ကဆက္တိုက္ရႈံးႏွိမ့္ခဲ့ၿပီးေနာက္ UWSA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းသို႔ စစ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဩဇာႀကီး မားလာေစရန္ စီမံခ်က္ခ်ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ စီစဥ္ေနပုံေပၚသည္။ ပထဝီအေနအထား အရ “ဝ”ျပည္နယ္သည္ ေဒသတြင္းမူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈတြင္ အဓိကက်ေသာအခန္းက႑ကို စုစည္းရန္ရည္႐ြယ္ထားပုံရၿပီး ပထဝီအရ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေသာ “ဝ”ျပည္နယ္ထူေထာင္ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနပုံေပၚသည္။

ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ “ဝ”အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ၏ ပထဝီႏိုင္ငံေရးသက္ေရာက္မႈမ်ား ထုထည္ ႀကီးမားလာေပလိမ့္မည္။ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို သက္ေရာက္မႈမ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္သို႔ တ႐ုတ္ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈျဖင့္ တိုက္႐ိုက္ကုန္သြယ္ ပို႔ေဆာင္ေရးအဆက္အသြယ္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

အလားတူပင္ အက်ိဳးဆက္ႀကီးမားေသာ ကိစၥတစ္ခုက အသစ္ေပၚေပါက္လာၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ျပည္တြင္းေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ထူေထာင္ရန္ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ႀကိဳးစားလာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဖက္ဒရယ္ထက္ ပိုမိုေလ်ာ့ရဲေသာ ကြန္ဖက္ဒရိတ္အနာဂတ္ကို လုပ္ေဆာင္လာၾကေပလိမ့္မည္။

■ အင္အားပိုမိုႀကီးထြားလာေနေသာ “ဝ”

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း၊ စစ္အင္အားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဩဇာ လႊမ္းမိုးမႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ေနရသလို ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ပါ တိုက္ခိုက္ေနရေသာေၾကာင့္ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကစၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္သည္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္အျဖစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္း နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လြန္ခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ေဒသတြင္းပါဝါဒိုင္းနမစ္တြင္ ၿပိဳင္ဘက္လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ခုေပၚေပါက္လာခဲ့ရာ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ပိုမိုအေရးႀကီးေသာလမ္းေၾကာင္းမွာ UWSA လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီၿပိဳကြဲသြားၿပီး ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက စစ္တပ္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈစတင္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္တစ္လုံးမွ လူဦးေရ ၆ သန္းအနက္ ၇ သိန္းမေက်ာ္ေသာ ေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသား “ဝ”တို႔သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ဇုန္ႏွစ္ဇုန္တြင္ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာေဒသမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

သံလြင္ျမစ္အေရွ႕ဘက္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တေလွ်ာက္ နယ္ေျမအမ်ားအျပားကို လႊမ္းၿခဳံထားေသာ တရားဝင္အသိ အမွတ္ျပဳ အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း (SAD) က ပိုမိုႀကီးမားက်ယ္ျပန႔္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိ စပ္ေနေသာ ေတာင္ဘက္ကီလိုမီတာ ၂၀၀ ခန႔္အကြာရွိ ေနရာမွာ ေျမာက္ပိုင္းမွ “ဝ”စစ္သားမ်ား ႏွင့္ အရပ္သားအေျခခ်ေန ထိုင္သူမ်ားက လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္စုတည္းက သိမ္းပိုက္ထားခဲ့ေသာ ကိုလိုနီနယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဘိန္းျဖဴ ႏွင့္ မက္သာဖက္တမင္း ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ အေျခခံတည္ေထာင္ထားေသာ က်ယ္ေျပာလွသည့္စီးပြားေရး အင္ပါယာမွ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈသည္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စစ္ေရးအင္အားႏွစ္ခုစလုံးကို အေထာက္အပံ ျဖစ္ေစသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ တစ္ခ်ိန္ကအဆင္ေျပခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကိုျပန္လည္ ႐ုတ္သိမ္းၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားအားလုံးကို ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဗဟိုကြပ္ကဲမႈလက္ေအာက္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ ႀကိဳးစားမႈူမ်ားကို တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံမွ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားႏွင့္ “ဝ”စစ္အင္အားျဖင့္ ထိထိေရာက္ ေရာက္တားဆီးႏိုင္ခဲ့သည္။

ေခတ္မီၿပီး လက္နက္ျပန္လည္တပ္ဆင္ထားေသာ UWSA သည္ တ႐ုတ္ေခတ္မီလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ အၿမဲတမ္းစစ္သား ၃ ေသာင္းခန႔္ျဖန႔္က်က္ထားကာ “ေရွ႕တန္းကာကြယ္ေရးမူဝါဒ” ျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ ေရွ႕ဆက္ မလာႏိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။

“ေရွ႕တန္းကာကြယ္ေရးမူဝါဒ” ဆိုသည္က သံလြင္ျမစ္အေနာက္ ဘက္ျခမ္းတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ေနေသာ မဟာမိတ္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား သင္တန္းေပးျခင္းႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား ေထာက္ပံ့ျခင္းတို႔ကို ဆိုလိုသည္။

၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား အာဏာသိမ္းမႈေနာက္ပိုင္းတြင္မူ ေရွ႕တန္းကာကြယ္ေရးသည္ ေရွ႕တန္းထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလာခဲ့သည္။

■ အဓိကမဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕

မၾကာေသးခင္လမ်ားအတြင္း အထူးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ SAD ထဲမွ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလမ္းေၾကာင္း မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး အဓိကက်သည့္ မဟာမိတ္ ၃ ဖြဲ႕သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ကိုဆန႔္က်င္သည့္ စစ္ေရးအရွိန္မ်ား ျမႇင့္တင္လာခဲ့သည္။

ျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ဘက္စြန္းရွိ ကိုးကန႔္ေဒသအနီးတြင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီမွ ခြဲထြက္လာ ေသာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ MNDAA သည္ “ဝ” ကဲ့သို႔ပင္ ကိုးကန႔္အမိေျမတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားေနၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္က လည္းတားဆီးရန္ႀကိဳးစားေနေသာေၾကာင့္ စစ္ေကာင္စီတပ္မ်ားႏွင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တိုက္ပြဲမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနသည္။

“ဝ”ဦးေဆာင္ေသာ မဟာမိတ္စနစ္တြင္ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ ယခင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အစိတ္အပိုင္း မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔မွာ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ SSPP ႏွင့္ တအာန္းအမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး TNLA တို႔ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ RCSS ႏွင့္ စာရင္းရွင္ဖို႔က်န္ေနေသးေသာ အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၿပီး ကိုးကန႔္-တ႐ုတ္ MNDAA ထက္ မ်ားစြာပိုမိုက်ယ္ျပန႔္သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ေျမာက္ဘက္တြင္ လႈပ္ရွားေနသည့္ SSPP သည္ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္မ်ားကပင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ မဟာမိတ္ျဖစ္ခဲ့ကာ ကြန္ျမဴနစ္အာဏာကို “ဝ”လူမ်ိဳးစုမ်ားက ျပတ္သားစြာၿဖိဳခြင္း လိုက္ခ်ိန္တြင္လည္း “ဝ” ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ရွိခဲ့သည္။ အင္အားေလ်ာ့နည္းလာေသာ SSPP တပ္မ်ားသည္ သံလြင္ျမစ္အေနာက္ဘက္ကမ္းတြင္ ၎တို႔အေျခစိုက္ထားေသာစခန္းမ်ားကို ဆက္ၿပီးထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ ၿပိဳင္ဘက္ RCSS ကိုတိုက္ထုတ္ရန္ “ဝ”ထံမွ အကူအညီေတာင္းေနရသည္။

“ဝ” ႏွင့္ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈအရတူညီေသာ ေတာင္ေပၚလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ တအာင္းမ်ားသည္လည္း မၾကာေသးမီကမွ မဟာမိတ္အဖြဲ႕တြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည့္အဖြဲ႕ ျဖစ္သည္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ TNLA သည္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ၏အားေပးကူညီမႈျဖင့္ ရွမ္းျပည္အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း လက္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးေသာ ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ TNLA သည္ ျမန္မာစစ္တပ္တိုက္ခိုက္မႈကို အႀကီးအက်ယ္ခံခဲ့ရေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ “ဝ” ၏ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးအကူအညီမ်ား တိုးလာသည္ႏွင့္အမွ် တအာင္းအင္အားမွာလည္း အနည္းဆုံး ၈၀၀၀ အထိရွိလာၿပီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖန႔္က်က္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိသည္။

လိေမၼာ္ေရာင္ျခယ္ထားေသာ ေနရာႏွစ္ခုမွာ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း၌ ‘ဝ’ တို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပုံ - Twitter)

■ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ စစ္ဘုရင္

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဒုတိယအင္အားအႀကီးမားဆုံးျဖစ္ေသာ RCSS ေခါင္းေဆာင္ယြက္စစ္မွာ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေရးဝါဒကို တြန္းအားေပးၿပီး ယင္းဝါဒကို အသုံးခ်မည့္ရည္မွန္းခ်က္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။

စစ္ဘုရင္တစ္ပိုင္း စီးပြားေရးသမားတစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ယြက္စစ္သည္ ၁၉၉၀ ျပည္လြန္ႏွစ္မ်ားေႏွာင္းပိုင္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဖ႐ိုဖရဲအေျခအေနမ်ားတစ္ဆင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဩဇာႀကီးမားလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္က “ဝ”မ်ား သည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေတာင္ပိုင္းသို႔ဆင္းလာကာ ဘိန္းဘုရင္ခြန္ဆာတပ္မ်ား ၿပိဳကြဲေနခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဟာင္ေဆာင္ခ႐ိုင္ နယ္စပ္ေတာင္ထိပ္ဌာနခ်ဳပ္မွ ယြက္စစ္သည္ RCSS အား ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အႀကီးမားဆုံးတိုင္းရင္းသားလူမႈအသိုက္အဝန္းမ်ားၾကား ျပန္လည္သန္မာလာေစရန္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ စံျပဳသူ အျဖစ္ ထူေထာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။

ပို၍သက္တမ္းရင့္ေသာ SSPP တြင္ တပ္မွထြက္ေျပးျခင္း၊ ဘက္ေျပာင္းၿပီး လက္နက္ခ်ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အင္အား နည္းလာခ်ိန္တြင္ ေျမာက္ဘက္သို႔ ဦးတည္ရန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ထိုေဒသတြင္ သူ႔ကိုလက္ခံႏိုင္ေသာ ရွမ္းလူဦးေရ၊ လက္နက္ကိုင္ပုန္ကန္မႈျဖင့္ ႀကီးထြားလာေနေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍအတြက္ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးတို႔၏ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားရွိေနသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍသည္ ေဘဂ်င္း၏ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္းစီမံကိန္းအတြက္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းလည္းျဖစ္သည္။

ထိုင္းနယ္စပ္မွ ကီလိုမီတာ ၃၅၀ ခန႔္အကြာရွိ တ႐ုတ္နယ္စပ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ စစ္အင္အားျဖန႔္က်က္မည့္ ယြက္စစ္၏ အာဏာကစားကြက္က အၿမဲ လက္တံရွည္လ်ားသည္။

၎၏တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ မည္သူမွ်မရွိေသာ ေဒသသို႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသည္ ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ကိုးကန႔္-တ႐ုတ္ စသည့္တိုင္းရင္းသားမ်ား အျမစ္တြယ္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ မင္းမဲ့ေဒသလည္း ျဖစ္ေနသည္။ ၎တြင္ေဒသခံျပည္သူ႔စစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဩဇာထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနေသာ ျမန္မာစစ္တပ္မပါေသးေပ။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလတြင္ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ NCA ကိုလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္ ရွမ္းစစ္ဘုရင္က RCSS ၏ေျမာက္ပိုင္းနယ္ခ်ဲ႕မႈသည္ အနည္းဆုံးအားျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မွ တပ္မႉးမ်ား၏အကူအညီ ရလိမ့္မည္ဟုယုံၾကည္ေနသည္က သိသာထင္ရွားသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္ရွိ တပ္မႉးမ်ားအျမင္တြင္ အင္အားႀကီးမားလာေသာ TNLA ကို ၎တို႔တပ္မ်ား မသုံးဘဲ RCSS စစ္သားမ်ားသုံးကာ တိုက္ခိုက္ေစျခင္းက ေဈးသက္သာေသာ ေ႐ြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

ထိုတြက္ခ်က္မႈက အသံထြက္ပီျပင္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေဒသႏၲရ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို သာမန္ရွမ္းျပည္သူမ်ား ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ပစ္ခတ္သာလြန္အင္အားမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သူ႔ကိုယ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရာထူးခန႔္ထားေသာ ယြက္စစ္ တြက္ဆမိျခင္းက အမွားသာျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပခဲ့သည္။ သူ၏ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားက သူ၏ ေသနဂၤဗ်ဴဟာအျမင္မ်ားထက္ မ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ေနသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ RCSS တပ္မ်ား ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ထရပ္ကားႀကီးမ်ားျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ TNLA ႏွင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ RCSS တပ္သားမ်ား အေနာက္ေျမာက္တစ္ခြင္ ျဖန႔္က်က္လာခဲ့ရာ တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့သည္။ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဒသတစ္ခုလုံး မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစကာ RCSS တြင္ လူအင္အားႏွင့္ လက္နက္လိုအပ္ခ်က္ ပိုၿပီးႀကီးမားလာခဲ့သည္။

သမား႐ိုးက် အကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားအရ RCSS တြင္ တိုက္ပြဲဝင္အင္အား ၁၀၀၀၀ ခန႔္ရွိမည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳထားၾကသည္။ ယြက္စစ္အေနျဖင့္ ၎၏စစ္ေရးပုံရိပ္ကို ႀကီးမားေစရန္ လြယ္တိုင္းလ်ံဌာနခ်ဳပ္တြင္ ယူနီေဖာင္းသစ္မ်ား ဝတ္ဆင္ထားၾကသည့္ တပ္မ်ားျဖင့္ ရွမ္းအမ်ိဳးသားေန႔ စစ္ေရးျပအခမ္းအနား ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားေစရန္ အေနာက္ႏိုင္ငံ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္တစ္ဝန္းမွဧည့္သည္ေတာ္မ်ား ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။

ထိုအခမ္းအနား ခ်ီတက္ပြဲမ်ားတြင္ ျပႆနာတစ္ခုကို ဖုံးကြယ္ထားသည္။ ယြက္စစ္သည္ အေျခခံေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား မွတစ္ဆင့္ လူငယ္သစ္စုေဆာင္းမႈကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိေနေသာ္လည္း ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး အလြန္အဆင္ေျပေနခ်ိန္တြင္ ထိုစစ္သားမ်ားကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးဖို႔ အခက္အခဲျဖစ္လာသည္။

အတြင္းလူတစ္ဦး၏ ခန႔္မွန္းခ်က္အရ ေလ့က်င့္သင္ၾကားထားသည့္ လက္နက္ကိုင္ RCSS တပ္ဖြဲ႕ဝင္အေရအတြက္မွာ ၅၀၀၀ ထက္မေက်ာ္ႏိုင္ေပ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အႀကီးဆုံးျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္မွ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ စစ္ဘုရင္တစ္ေယာက္အတြက္ ယင္းအေရအတြက္က မေလာက္ငေသာ အေရအတြက္သာ ျဖစ္ေနသည္။

ထိုအႏၲရာယ္ကဲ့သို႔ပင္ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမွာ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ RCSS ႐ုတ္တရက္ အင္အားႀကီးမားလာျခင္းက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ သတိေပးေခါင္းေလာင္း တီးလိုက္သလိုပင္။ တ႐ုတ္လုံၿခဳံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ထိုရွမ္းအဖြဲ႕အား ထိုင္းစစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအျဖစ္ ရႈျမင္ေနၾကသည္။ ထိုင္းစစ္တပ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္လည္း ဆက္ဆံေရးရွိေနေသာေၾကာင့္  စစ္ေအးတိုက္ပြဲကာလအတြင္းက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသည္ တ႐ုတ္အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ ကူမင္တန္ KMT မ်ားအား ေထာက္ပံ့ခဲ့ျခင္းက ေဘဂ်င္းမွတ္ဉာဏ္တြင္ အသစ္ျပန္ၿပီး ေပၚေပါက္လာသည္။

ကူမင္တန္ကို RCSS တို႔က ျပန္လည္အသက္သြင္းမည့္ကိစၥမွာ မျဖစ္ႏိုင္သလို RCSS သည္ အေမရိကန္အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ သူလွ်ိဳလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ အေထာက္အထားလည္း မရွိပါ။ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ထိုင္းစစ္တပ္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား နီးကပ္ခဲ့ေသာ္လည္း အသစ္ေရာက္ရွိလာေသာ “ဝ”စစ္သားမ်ားက ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းနယ္စပ္အနီးတြင္ မက္သာဖက္တမင္း ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္လာေသာအခါ ဘန္ေကာက္တြင္ စိုးရိမ္ထိတ္လန႔္မႈႏွင့္ ေဒါသမ်ားေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အဆိုပါဆက္ဆံေရးက မသက္ဆိုင္ခဲ့ဖူးသည့္အဆင့္ အထိ နိမ့္ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ တိုက္ပြဲတြင္ ယြက္စစ္အေနျဖင့္ “ဝ”ကဲ့သို႔မဟုတ္ဘဲ ၎၏ေနာက္မွ ေထာက္ခံအားေပးေနသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အစ္ကိုႀကီးမ်ားမရွိဘဲ စစ္တိုက္မည္မဟုတ္ေပ။
အပိုင္း (၂) ကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမည္။

ၾကည္ျဖဴစံ

Asia Times တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ အန္တိုနီေဒးဗစ္ ေရးသားသည့္ “Wa an early winner of Myanmar’s post-coup war” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေရးသားပါသည္။

Author: Admin