ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အေျခအေနအေပၚ ဂ်ာနယ္လစ္ေတြ၊ အယ္ဒီတာေတြနဲ႔ မီဒီယာ လုပ္ငန္း႐ွင္ေတြရဲ႕ အျမင္အယူအဆ၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြကို အစိုးရဆီစုစည္းတင္ျပႏိုင္ေရးအတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းက မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အေျခအေနေတြကိုေတာ့ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔က စစ္ေတြၿမိဳ႕မွာ ဂ်ာနယ္လစ္ ၁၀ ဦးေက်ာ္ဆီကေန သေဘာထားအျမင္ေတြကို ေကာက္ယူခဲ့ၾကပါတယ္။

သတင္း - ေနဝင္းစံ

Author: ေနဝင္းစံ