🏡 ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈ ဆိုတာ ဘာလဲ ???

🏡 ပိုက္နက္က်ဴးလြန္မႈကို ဘယ္မွာတိုင္ၾကားရမလဲ ???

🏡 ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈကို ဘယ္လိုအေရးယူလို႔ ရသလဲ ???

ယခု အသိပညာေပးဇာတ္လမ္းတိုကို “Development Media Group(DMG) ႏွင့္ သဇင္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕” တို႔ ပူးေပါင္းတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

🏡 ေျမယာ၊ အိုးအိမ္၊ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသျဖင့္ ဥပေဒအကူအညီ လိုအပ္၍ျဖစ္ေစ သဇင္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

🏡 စစ္ေတြ႐ံုး - အမွတ္ (၄၀၅)၊ လမ္းမႀကီး၊ လမ္းမေတာ္ေတာင္ရပ္ကြ
က္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕။ ဖုန္း ၀၉ ၄၅၆ ၂၅၆ ၂၆၂

🏡 အမ္း႐ံုးခြဲ - အမွတ္(၂၀)၊ ရတနာလမ္း၊ ၅ ရပ္ကြက္၊ အမ္းၿမိဳ႕။ ဖုန္း - ၀၉ ၇၆၆ ၀၃၀ ၀၄၁

Author: Admin