Photo: AFP

DMG ၊ ဩဂုတ္ ၁၁
ရာဗီခ်န္ဒရာကူးမား ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ကပ္ေဘးႀကီးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ျပည္သူ အေျမာက္အမ်ားဟာ အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ေနရပ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးရမႈေတြ၊ စီးပြားေရးနဲ႔ အစာေရစာ  မလုံေလာက္တဲ့ ျပႆနာ၊ ေသေလာက္တဲ့အထိ ဒုကၡေပးႏိုင္တဲ့ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးႀကီးကို ယိုင္လဲေနတဲ့ က်န္းမာေရးစနစ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတာေတြ ရွိေနပါတယ္။

ျမန္မာအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေတြ အေရးတႀကီး လိုေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဒီအကူအညီေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံေရးအရ အထူးသတိထားဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လက္ရွိႀကဳံေနရတဲ့ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ဆိုင္ရာ အက်ပ္အတည္းႀကီးကို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အက်ပ္အတည္း ဆိုတဲ့ ေဘာင္ထဲကေန ျမင္ႏိုင္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ စစ္ပြဲနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈ မူဝါဒဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္ကို အထူးျပဳ ေလ့လာသူ ပါေမာကၡ ဟူးဂိုးဆလင္း ေထာက္ျပသလိုပါပဲ။ ျမန္မာဟာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚအေျခအေန တစ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရၿပီး ျပည္သူ႔လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ဟာ အၾကမ္းဖက္အုပ္ခ်ဳပ္သူကို တရားနည္းလမ္းတက် ဆန႔္က်င္ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနၾကတဲ့ နယ္စပ္က တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ (EAOs) နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ပဋိပကၡေတြဟာ ကာလရွည္ၾကာ ရွိခဲ့ပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းကသာ ဒီျဖစ္ရပ္တစ္ခုလုံးကို ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာတဲ့ ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္၊ ဒီထက္ ပိုဆိုးတာက တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡအျဖစ္ ပုံေဖာ္ၾကမယ္ ဆိုရင္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်ကို တာဝန္မခံဘဲ ျငင္းပယ္ဖို႔ သိပ္လြယ္သြားပါလိမ့္မယ္။

ဒီအစား လိုအပ္တာက အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆုံးအားျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အက်ပ္အတည္းကို ေဒသတြင္းလူထုကို ဖိႏွိပ္ၿပီး အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနတဲ့ စစ္တပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာရတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရး အက်ပ္အတည္းကေန သီးျခားခြဲထုတ္လို႔ မရဘူးဆိုတာကို အသိအမွတ္ ျပဳရပါမယ္။ ဒုတိယအားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရမွာကေတာ့ နက္ရႈိင္းစြာ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ စနစ္တက် အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ မတရားမႈေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ေအာင္ တည္ရွိခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြကေန အရင္းခံ ေပၚထြက္လာတယ္ ဆိုတာပါပဲ။
ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္းကို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး အက်ပ္အတည္းအျဖစ္ ရႈျမင္ျခင္းဟာ က်င့္ဝတ္ရႈေထာင္ဘက္က ၾကည့္ရင္လည္း သိသိသာသာ အေရးပါေနပါတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး အစီအစဥ္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္း ဒီရႈေထာင့္ဟာ အေရးပါပါတယ္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းတစ္ရပ္မွာ လူသားခ်င္း စာနာမႈအကူအညီေတြ ပါဝင္ ေပးအပ္တယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ႐ိုက္ခတ္မႈေတြလည္း ေရွာင္မရဘဲ ေပၚထြက္လာမွာပါပဲ။ ပဋိပကၡတစ္ရပ္မွာ ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ ပါဝင္မႈမ်ိဳးမဆို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပဋိပကၡအခင္းအက်င္းေပၚမွာ ေကာင္းက်ိဳး ဒါမွမဟုတ္ ဆိုးက်ိဳးကို ရည္႐ြယ္သည္ျဖစ္ေစ မရည္႐ြယ္သည္ျဖစ္ေစ တိုက္႐ိုက္ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္တဲ့ အေနအထားနဲ႔ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ျမန္မာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံတကာ အလႉရွင္ေတြနဲ႔ ကူညီေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြက ခ်မွတ္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာလည္း ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြ သယ္ေဆာင္လာပါတယ္။
ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ တိုင္းရင္းသား ေဒသအမ်ားအျပားဆီ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီ ျဖန႔္ေဝမႈေတြကို ပိတ္ပင္ထားပါတယ္။ အစားအစာနဲ႔ ေဆးဝါးေတြကို လက္ခံမယ့္သူဆီ မေရာက္ေအာင္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖ်က္ဆီးတာ၊ ကယ္ဆယ္ေရးဝန္ထမ္းေတြကို တိုက္ခိုက္တာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

အျခားတစ္ဘက္မွာက်ေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္က ဖြဲ႕စည္းေပးထားတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္စီအေပၚ ႏိုင္ငံတကာက အသိအမွတ္ျပဳရာ ေရာက္ေစတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ိဳး ရွိထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပတ္သက္မႈေတြလည္း ေတြ႕ေနရပါတယ္။

ဥပမာတစ္ခု ျပရရင္ ႏိုင္ငံတကာက ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြဟာ လက္ရွိအာဏာပိုင္ေတြကို တရားဝင္ အတည္ျပဳရာ ေရာက္ေစတဲ့လုပ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒုတိယတစ္ခုကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီနဲ႔ အတူယွဥ္တြဲၿပီး ျမင္လာရရင္ အာဏာသိမ္းမႈကို တစ္ခဲနက္ ဆန႔္က်င္ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြက ဒီအဖြဲ႕ေတြကို မယုံၾကည္မႈ ျမင့္တက္လာမယ့္အေရးပါ။

တတိယအားျဖင့္ကေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္နဲ႔ ဒီလိုပတ္သက္မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အတြင္းမွာကိုက တင္းမာမႈေတြ ေပၚလာႏိုင္တာပါ။ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြထဲမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီကို  ဆန႔္က်င္တဲ့ ေဒသခံဝန္ထမ္းေတြလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနတဲ့အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ အုပ္စုေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး စစ္ေျမျပင္မွာ သူတို႔ဟာ ၾကားေနပါတယ္လို႔ ဘယ္ေလာက္ပဲေျပာေျပာ သူတို႔ရဲ႕ ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္း ပုံစံေတြကိုေတာ့ ၾကားေနအျဖစ္ ျမင္လို႔ မရပါဘူး။ ၾကားေနဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့အတြက္ ဆိုးက်ိဳးေတြေတာင္ ေပၚထြက္ေစႏိုင္ပါေသးတယ္။  ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ဘက္ဘက္က ျပတ္ျပတ္သားသား မရပ္တည္တဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ပစၥည္းေထာက္ပံ့မႈမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဘက္က ႏိုင္ငံေရးအရ အျမတ္ထုတ္သြားတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္သြားရင္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ေနာက္ကြယ္က အားေပးသူေတြ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေရးဆိုတာ ၾကားေနျဖစ္မွ လုပ္ႏိုင္တာမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး နယ္ပယ္မွာ ၾကားေနေရးအတြက္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးမႈေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသစ္အဆန္း မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။

၁၉၉၀ ေက်ာ္ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ အလြန္ ကာလေတြမွာ ႏိုင္ငံတကာ အလႉရွင္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက NGO ေတြ၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို ရန္ပုံေငြေထာက္ပံ့ျခင္း၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း နည္းလမ္းေတြ အသုံးျပဳၿပီး အဲဒီခ်ိန္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရကို ေရွာင္ကြင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကို အဆက္အဆံ မျပဳလုပ္ေရး မူဝါဒနဲ႔ ပုံေဖာ္ထားတာ ျဖစ္သလို ဒီအကူအညီေတြကို တိုင္းျပည္ကို မတရားအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ စစ္အစိုးရက တလြဲအသုံးခ်သြားမွာကို စိုးရိမ္မႈနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာပါ။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကူညီေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြထဲမွာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး အဖြဲ႕ေတြ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ေတြ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕ေတြ၊ EAO ေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ေဒသေတြမွာ ရွိၾကတဲ့ ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါဝင္ပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႕ေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံထဲ ေရာက္ေအာင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြ (မ်ားေသာအားျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ) ကတစ္ဆင့္ လမ္းေၾကာင္းဆြဲၿပီး စီမံေထာက္ပံ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္တဲ့ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုက ျမန္မာျပည္ထဲကပါ။

ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အာဏာရလာေတာ့ အလႉရွင္အမ်ားစုဟာ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အားတက္ခဲ့ၾကသလို အစိုးရသစ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အားသန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပဲ သူတို႔ရဲ႕ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြကို ျပည္တြင္းက တရားဝင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း လမ္းေၾကာင္းေတြက တစ္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္လာၾကပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ဒီလိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံေရးအရ အသြင္ေျပာင္းမႈေၾကာင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကူညီၾကတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ အကူအညီရရွိတဲ့ ရန္ပုံေငြေတြ သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ခံရတာ ျဖတ္ေတာက္ခံရတာေတြ ႀကံဳလာရပါတယ္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕ေတြဟာ သိပ္ႏိုင္ငံေရးဆန္တယ္၊ ဒါမွမဟုတ္လည္း ၾကားေနမႈမရွိဘူး စတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ အတူ ဒီလို ရန္ပုံေငြ ျဖတ္ေတာက္ခံရျခင္းမ်ိဳး ႀကံဳလာရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအခက္အခဲေတြၾကားကပဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းမွာ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေဒသခံ ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕ေတြဟာ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ အေရးပါတဲ့ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြကို ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

လက္ရွိမွာ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ပဋိပကၡနဲ႔ ေနရပ္စြန႔္ခြာ ထြက္ေျပးရမႈေတြ ျမင့္တက္လာေနပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပေတြက CDM အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ တျခား အရပ္သားေတြဟာလည္း EAOs ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေတြဆီ လာေရာက္ ခိုလႈံမႈေတြ ပိုမ်ားလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ အကူအညီေပးေရး လုပ္ငန္းေတြကို ဆထက္တိုး လုပ္လာရပါတယ္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာ ဒီအဖြဲ႕ေတြထဲက တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ ကိုဗစ္ တိုက္ဖ်က္ေရးကိုလည္း ေရွ႕တန္းက တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဒီအဖြဲ႕ေတြဟာ လက္ရွိ ျမန္မာ့အက်ပ္အတည္းကို တုံ႔ျပန္ေရးမွာ လူသားအရင္းအျမစ္၊ ကြန္ရက္ ျဖန႔္ၾကက္ႏိုင္စြမ္း အစရွိတဲ့အခ်က္ေတြ အဆင္သင့္ ရွိေနၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီအဖြဲ႕ေတြအတြက္ ရန္ပုံေငြ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။ သူတို႔ကို ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့ျခင္းဟာ ၾကားေနတဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခု မဟုတ္တာေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ သိသာတဲ့အခ်က္ပါ။
ဒါေပမဲ့လည္း ႏိုင္ငံတကာ အလႉရွင္ေတြနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ ၾကားေနဖို႔ ႀကိဳးစားေနျခင္းထက္ ပိုအေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္က ထိခိုက္နစ္နာေအာင္ မျပဳလုပ္မိဖို႔၊ ဒုကၡမေပးမိဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေတြ အဓိက ဦးစားေပးရမွာက စစ္တပ္ရဲ႕ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္စီကို တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳရာ မေရာက္တဲ့ အကူအညီေတြ ဒုကၡသည္ေတြကို ေပးဖို႔ပါ။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အကူအညီေတြကို လက္ဝါးႀကီးအုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရးအကူအညီေတြ ဖန္တီးေပးတဲ့  နည္းလမ္းမ်ိဳး သုံးၿပီး ေဒသအဆင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္။ ျမန္မာက လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားသူ ေဒၚခင္ဥမၼာ ေစာဒကတက္ဖူးသလိုပါပဲ။ “ေဒသခံ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း မရွိဘဲ ႐ုံးလာဖြင့္ၿပီး သူ႔အလုပ္သူ လာလုပ္သြားတဲ့ လုပ္ရပ္မ်ိဳးဟာ ေဒသခံအဖြဲ႕ေတြကို ပထုတ္ၿပီး ကူညီေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္းေတြကို သူတို႔ခ်ည္းပဲ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ထားတဲ့ လုပ္ရပ္ကို ျပသေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။” လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။

ပဋိပကၡဒဏ္ ခံေနရတဲ့ နယ္စပ္ေဒသက ျပည္သူေတြကို ေထာက္ပံ့ေရးမွာ ႏိုင္ငံတကာ အလႉရွင္ေတြအေနနဲ႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕ေတြကို ရန္ပုံေငြ ေထာက္ပံ့သင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ NGO ေတြ၊ ကုလအဖြဲ႕အစည္းေတြ အေနနဲ႔ ေဒသခံ လူမႈေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အခ်ိဳးတူ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းေတြကို ေဒသခံအဖြဲ႕ေတြက တစ္ဆင့္ ျဖန႔္ခ်ိသင့္ပါတယ္။

ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးႀကီးကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ဆိုရင္ အကူအညီေတြကို NUG ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ကိုဗစ္-၁၉ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕၊ ေဒသခံ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။
ဒီအခ်က္ဟာ အေရးေပၚ အကူအညီလိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ အေရးပါသလို ကာလရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ပါဝင္ကူညီရာမွာလည္း အေရးပါပါတယ္။
တိုင္းရင္းသားနဲ႔ လူမႈဝန္းက်င္ အေျချပဳ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ေတြ ေရရွည္တည္တံ့ေအာင္ ကူညီေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ထူေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရွိလာခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ပဋိပကၡကို ပိုမိုဆိုးဝါးေစတဲ့ စနစ္တက် ခြဲျခားဆက္ဆံမႈနဲ႔ မတရားမႈ အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ကူညီေျဖရွင္းေပးရာ ေရာက္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ျမန္မာျပည္ဗဟိုခ်က္မက အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္ရာ ေဒသေတြမွာလည္း ျပည္သူေတြအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေတြ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီေနရာက လူထုကို လက္လွမ္းမီဖို႔ ဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာ NGO ေတြနဲ႔ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေဒသႏၲရအဆင့္ အင္အားစုေတြရဲ႕ အသံေတြကို နားေထာင္သင့္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဒီအင္အားစုေတြနဲ႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရပါမယ္။ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ရာမွာလည္း စစ္တပ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီဘက္က ပါဝင္မႈကို ကန႔္သတ္ထားတဲ့ နည္းလမ္းေတြ၊ ေထာက္ပံ့ေရး အကူအညီေတြကို အမွန္တကယ္ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ တုံ႔ျပန္မႈေတြနဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ကိုဗစ္ကူးစက္မႈဟာ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္လာၿပီး ေဒသတြင္ကိုပါ ဂယက္႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိလာေနၿပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ တြန္းအားလည္း ရွိေနပါတယ္။
ႏိုင္ငံတကာ အလႉရွင္ေတြအေနနဲ႔ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြကို သံတမန္နည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ဖိအားေပးမႈေတြ က်င့္သုံးရပါမယ္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေတြ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေပးအပ္ျခင္းကို အကန႔္အသတ္ေတြ မထားဘဲ ခြင့္ျပဳေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းက က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ေရး၊ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးကို ကူညီေျဖရွင္းေပးေရး တို႔အတြက္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လာေအာင္ အာဆီယံနဲ႔ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြကိုလည္း ဖိအားေပးရပါမယ္။

လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီေတြေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးဆန္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ႏိုင္ငံတကာ အင္အားစုေတြ အသိအမွတ္ျပဳလာေအာင္ ျမန္မာ့ လူ႔အခြင့္အေရး အက်ပ္အတည္းႀကီးက တြန္းအားေပးေနပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာအလႉရွင္ေတြနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေတြ ေတာက္ေလွ်ာက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ဒီလိုကူညီရာမွာ သူတို႔အေနနဲ႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တစ္ခဲနက္ ဆန႔္က်င္ေနၾကတဲ့၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဒဏ္ကို ခါးစီးခံေနၾကရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူလူထုနဲ႔ တစ္သားတည္း ရပ္တည္လွ်က္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ျပသရပါလိမ့္မယ္။

ရာဗီခ်န္ဒရာကူးမား
ရည္ၫႊန္း - ‘Myanmar human rights crisis needs solidarity-based approach’ by Anne Décobert, ASIA TIMES

Author: DMG