ဓာတ္ပုံ - Financial Times

ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ား ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ မိမိတို႔ အကူအညီေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာမႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕ (အင္တာပို) က ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္က အကူအညီမ်ား ေတာင္းခံထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အင္တာပိုဘက္က ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ျပန္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

စီအန္ေအသတင္းဌာန၏ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားရာတြင္ အင္တာပိုေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက မိမိတို႔အေနျဖင့္ ႁခြင္းခ်က္အေျခအေန အခ်ိဳ႕မွလြဲ၍ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေသးစိတ္ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အေသးစိတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို မွတ္ခ်က္ေပးရန္မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာစစ္တပ္က ခန႔္အပ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က ‘အၾကမ္းဖက္မႈ’ကို ပူးေပါင္းတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ လုံၿခဳံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း NUG ႏွင့္ အျခားေသာ အတိုက္အခံဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ရည္ၫႊန္းၿပီး အဂၤါေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အင္တာပို၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ “ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ား၊ အစိုးရကိုေဝဖန္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ဆက္စပ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ျခင္းမ်ားကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အဖြဲ႕ကို ပါဝင္ပတ္သက္ေစမည့္ မည္သည့္ အကူအညီေတာင္းခံမႈမ်ိဳးကိုမဆို အင္တာပိုဘက္က အကူအညီေပးမည္မဟုတ္” ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

NUG ႏွင့္ PDF တို႔သည္ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားမ်ားႏွင့္ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ စာသင္ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ုံႏွင့္ တံတားမ်ားကဲ့သို႔ အရပ္ဘက္အေဆာက္အအုံမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းကဲ့သို႔ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ေနေၾကာင္း ဦးဝဏၰေမာင္လြင္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ စြပ္စြဲေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌လည္း NUG ၊ CRPH ၊ PDF တို႔၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ရႈတ္ခ်ရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အာဆီယံတို႔၏ အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အာဆီယံရဲတပ္ဖြဲ႕ (ASEANPOL) ႏွင့္ အင္တာပို အႀကီးအကဲမ်ားကို အသိေပးထားသလို ‘အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးတြင္ အျပဳသေဘာ ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္’ လည္း ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဦးဝဏၰေမာင္လြင္သည္ ႏိုင္ငံျခားသံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အရာရွိမ်ားကို ဖိတ္ၾကားၿပီး ရန္ကုန္တြင္ အဂၤါေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

Author: DMG