ပုံစာ - မြတ္ဆလင္စစ္ေသြးႂကြမ်ား လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာရွိ ေက်းရြာတစ္ခုတြင္ ကင္းလွည့္ေနသည့္ ျမန္မာစစ္သားမ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - AFP)

ေမမိုး ဘာသာျပန္ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမရွိေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားအား ႏိုင္ငံတကာ တရား႐ုံးသို႔ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ တင္သြင္းရမည္ျဖစ္သည္။  
 
မြတ္ဆလင္လူနည္းစုမ်ားကို လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈမွ အကာအကြယ္ေပးေရး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ပထမေလးလ အတြင္း ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာအစိုးရမွ သက္ေသအေထာက္အထား တင္ျပရန္ ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔ကို သတ္မွတ္ထားသည္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ မူဆလင္မ်ားအား လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေျခရွိသည့္ အႏၲရာယ္မွကာကြယ္ေပးရန္ ဂမ္ဘီယာနိုင္ငံ၏ ေလၽွာက္လဲခ်က္အရ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရန္ႏွင့္ အဆိုပါအစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရမည့္ ေနာက္ဆုံးရက္ကို နိုင္ငံတကာတရား႐ုံး (ICJ)မွ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက အမိန႔္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢ၏ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္အား ျမန္မာအစိုးရမွ ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ဂမ္ဘီယာနိုင္ငံ၏ အမႈဖြင့္တိုင္ၾကားခ်က္အား ပထမဆုံး တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာတရား႐ုံး(ICJ)မွ ၾကားျဖတ္အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းေစျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္၊ လက္နက္ ကိုင္ဗုဒၶဘာသာ ရခိုင္အရပ္သားမ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ မြတ္ဆလင္ မ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္ဟု ဆိုသည္။

ICJ ဆုံးျဖတ္ခ်က္သည္ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေစေရးအတြက္ ၎၏ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို အေသးစိတ္ေဖာ္ျပရန္ အခ်ိန္ဇယားသတ္မွတ္၍ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားစြာကို ခ်မွတ္ထားသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈကို အားေပးျခင္း၊ တိုက္ရိုက္ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္ရန္ ပူးေပါင္းႀကံစည္မႈ စသည့္ အျပဳအမူမ်ားကို က်ဴးလြန္ျခင္းမရွိေၾကာင္း သက္ေသျပရန္ႏွင့္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ ဥပေဒဆိုင္ရာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီနိုင္ေလာက္သည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တားဆီးရန္ အစိုးရမွ အခြင့္အာဏာသုံးၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း တို႔ပါဝင္သည္။

ထို႔ျပင္ လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ အပိုဒ္(၂) ပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မည္သည့္ အေထာက္အထားကိုမဆို ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ေသမ်ားအား ဖ်က္ဆီးမႈမွလည္း ကာကြယ္နိုင္ရန္ ထိေရာက္ေသာ အစီအမံမ်ားကို ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

မြတ္ဆလင္မ်ားအတြက္ ကံမေကာင္းသည္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ICJ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္မီေသာ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟူေသာ အေထာက္အထား မေတြ႕ရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ တြင္ သမၼတ႐ုံးညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုျဖင့္ “တပ္မေတာ္ သို႔မဟုတ္ အျခားလုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ အရပ္ဘက္၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ဆိုင္ရာလုပ္ရပ္မ်ား မက်ဴးလြန္ေၾကာင္း” ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ၄င္းညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ “လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈအား က်ဴးလြန္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္း၊ ပူးေပါင္းႀကံစည္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လႈံ႔ေဆာ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္သည့္” မည္သူ႔ကိုမဆို သမၼတ႐ုံးသို႔ အသိေပးတိုင္ၾကားရန္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ထိုညႊန္ၾကားခ်က္သည္ စာရြက္ေပၚတြင္သာ ေကာင္းမြန္သည္ဟု ထင္ရသည္။ သို႔ရာတြင္ မြတ္ဆလင္မ်ားအား အစုလိုက္အျပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား အျပစ္ေပး အေရးယူရန္ အစိုးရ၏ ယခုအခ်ိန္ထိ ပ်က္ကြက္ေနျခင္းႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ တပ္မေတာ္၏ လုပ္ေဆာင္ မႈမ်ားအေပၚ အျပစ္ေပးအေရးယူခံရျခင္းမရွိသည့္ အစဥ္အလာကို မသိက်ိဳးကၽြံျပဳရာက်ေနသည္။

ဂမ္ဘီယာနိုင္ငံ၏ တိုင္ၾကားမႈအေပၚ ျမန္မာအစိုးရ၏ ျပင္းထန္ေသာရန္လိုမႈ၊ အထူးသျဖင့္ ICJ ၾကားနာမႈတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းႏွင့္ ICJ ၏ ဇန္နဝါရီလ ျပ႒ာန္းခ်က္အား “အေထာက္ အထားမခိုင္လုံဘဲ ေဝဖန္ရႈတ္ခ်ျခင္း” လုပ္ရပ္ဟူ၍ ပယ္ခ်ခဲ့မႈတို႔ေၾကာင့္ သမၼတ႐ုံးညႊန္ၾကားခ်က္၏ သမာသမတ္က်မႈကိုလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္သည္။
မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွစတင္ၿပီး ရက္သတၱပတ္ၾကာမၽွ ျမန္မာလုံျခဳံေရး တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ မြတ္ဆလင္ အရပ္သားမ်ားအား ပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္မႈအား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ မွတ္တမ္း တင္ထားသည္။ ထိုစဥ္က လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ မြတ္ဆလင္ ေက်းရြာမ်ားကို စီးနင္းျခင္း၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒသခံမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအား အုပ္စုလိုက္ မုဒိန္းက်င့္မႈ မ်ားရွိသည္ဟုသိရျခင္းႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားအား မီးရွို႔ဖ်က္စီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု တင္ျပထားသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအထိ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနဆဲ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ မြတ္ဆလင္ အရပ္သား ၁၀,၀၀၀ ထက္မနည္း ေသဆုံးခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားသို႔ ၇၄၀,၀၀၀ ခန္႔ အသက္စြန္႔ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။ ကုလသမဂၢ၏ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ အဆိုအရ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ မြတ္ဆလင္ အရပ္သား ၆၀၀,၀၀၀ ခန႔္မွာ ေနာက္ထပ္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ အႏၲရာယ္မ်ား ရွိေနဆဲ ဟုဆိုသည္။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ေျမျပင္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ရခိုင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္မွ “နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး” ဟုဆိုသည့္  လုပ္ရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး အာဏာပိုင္မ်ား၏ လူအခြင့္အေရး အေပၚ ေျဗာင္က်က် မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအထူးကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ယန္ဟီးလီက နိုင္ငံတကာမွ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ အား အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ ျမန္မာအစိုးရသည္ “ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္သားမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအား အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း” ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ က စြပ္စြဲေျပာၾကားလိုက္သည္။

တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားသည္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၊ မြတ္ဆလင္၊ ၿမိဳ၊ ဒိုင္းနက္တို႔ အပါအဝင္ ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ားအား ထိုခိုက္မႈႏွင့္ ေသဆုံးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစသည္ဟု ယန္ဟီးလီက ဆိုသည္။ အဆိုပါ စစ္ဆင္ေရး မ်ားေၾကာင့္ Physicians for Human Rights ကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းအပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္း မ်ားက တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုကို ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ အႏၲရာယ္မွ ခ်က္ခ်င္းအကာအကြယ္ေပးရန္ အေရးေပၚ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္၍ ျမန္မာ့အရပ္သားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေတာင္းဆို ခဲ့ၾကသည္။

လြန္ခဲ့သည္ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာအစိုးရသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေသာ နိုင္ငံတကာမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ ယန္ဟီးလီတို႔အား ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ေျခခ်ခြင့္အားတားျမစ္ခဲ့ၿပီး ျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပိတ္ပင္တားဆီးျခင္းကဲ့သို႔ နည္းဗ်ဴဟာကိုသာ က်င့္သုံးခဲ့သည္။

ေသဆုံးသူမ်ား၏ ႐ုပ္အေလာင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ထြက္ေျပးသြားသည့္ မူဆလင္မ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္ရွိေနမႈမ်ားအား ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ ေျဗာင္က်သည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအျဖစ္ ထိုေက်းရြာမ်ားတြင္ လုျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ အေဆာက္အအံုမ်ားေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ အျခားေသာ ေနရာ ေဒသမ်ားမွ အမ်ားစုေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ ေနအိမ္သစ္ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေဆာက္လုပ္ ေပးျခင္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးခဲ့သည္။

ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔သည္ ျမန္မာအစိုးရအတြက္ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံရမည့္ေန႔တစ္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရ အေနျဖင့္ မြတ္ဆလင္မ်ားအား အကာအကြယ္ေပး၍ ၄င္းတို႔၏ ဒုကၡမ်ားအတြက္ တရားမၽွတမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးၿပီး အဓိပၸာယ္ျပည့္ဝသည့္ နိုင္ငံတကာ တာဝန္ခံမႈလမ္းစဥ္ျဖင့္ တင္ျပရန္ ေရြးခ်ယ္မည္ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ သံတမန္နည္းျဖင့္ ခုခံျငင္းဆိုၿပီး အဖက္ဆယ္မရေလာက္သည့္ အပယ္ခံနိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ နိုင္ငံတကာတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္သြားမည္ေလာ ဆိုသည္ကို ေနာက္ဆုံးတြင္ ေရြးခ်ယ္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္ ။   ။ မူရင္းေဆာင္းပါးရွင္ ဖဲလင္မ္ကိုင္သည္ Physicians for Human Rights သုေတသနႏွင့္စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉး ျဖစ္ၿပီး ယခင္ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕ အာရွဌာနခြဲ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၎သည္ နယူးေယာက္ ဟန္းတားေကာလိပ္ ႐ုစဗဲ့ ျပည္သူ႔ေရးရာမူဝါဒ အင္စတီက်ဳ တြဲဖက္ပါေမာကၡတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

ေမမိုး
(Asia Times တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ Myanmar’s integrity test in an international court by Phelim Kine ကို ျမန္မာျပန္ဆိုသည္။)

Author: DMG