လက္လုပ္ေသနတ္မ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္ PDF တပ္ဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအား ကယားျပည္နယ္ ဒီေမာဆိုးၿမိဳ႕အနီးတြင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - STR/AFP)

DMG ၊ ဇြန္ ၁၇
(ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး)

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း KNU ႏွင့္ KIO တို႔ကဲ့သို႔ ဝါရင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားသည္ ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား အရွိန္ျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းေတာင္တန္းမ်ားေပၚမွ တူမီးႏွင့္ ေျပာင္းေခ်ာေသနတ္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္ လယ္သမားမ်ား၏ ေဒသအလိုက္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ကာကြယ္ေရးတပ္မ်ား၏ ထိုးစစ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္သည္ အထိနာမႈမ်ား ရွိသည္။

ကယားႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ EAO မ်ားသည္ ေဒသႏၲရ ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို သင္တန္းေပးသလို ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ စစ္ကိုင္းတိုင္း အေနာက္ဘက္တြင္ ဆိုလွ်င္ ဤတပ္မ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေသဆုံးဒဏ္ရာရသည္အထိ ျပင္းထန္ေသာ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ကဲ့သို႔ ပင္မၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ပစ္မွတ္ထားသည့္ ဗုံးေဖာက္ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲသတင္းေပးဟု သံသယရွိသူမ်ားအား ကိုယ့္သေဘာႏွင့္ကိုယ္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ဤကဲ့သို႔ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ လူသတ္မႈမ်ားအၾကားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေနာက္ဆုံးေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ လက္နက္ကိုင္တပ္တစ္ခု ဝင္ပါလာၿပီ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာစစ္တပ္က ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး စင္ၿပိဳင္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး အစိုးရ (NUG) သည္ ေမလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ (PDF) ကို ဖြဲ႕စည္းသည္။ “ျပည္သူမ်ားအေပၚ စစ္ေကာင္စီ၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား၊ စစ္ေရးအရ ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္အဆုံးသတ္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ ထိေရာက္ေသာ လုံၿခဳံေရးက႑ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ေရးတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ရွိလာ” သည့္အတြက္ PDF ကို ဖြဲ႕စည္းျခင္းဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

NUG သည္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား “အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား” အျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ဇြန္လ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာသည္။ NUG-PDF ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈ မူေဘာင္မ်ားကို ေလ့လာရသေလာက္ ဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္ကို စည္း႐ုံးျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ ထိုးစစ္ဆင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ၌ PDF အေနျဖင့္ အဓိကစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကဳံေတြ႕လာရမည္ကို ထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

PDF ၏ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒ ၃၅ ခ်က္တြင္ “ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔ခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ား၊ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဆိုသည့္ ဖက္ဒရယ္တန္ဖိုးမ်ားႏွင့္အတူ ရပ္တည္မည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
NUG ၏ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို အရပ္သားမ်ား ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္ကာ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္ သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ထပ္တိုးစည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို “အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ေအာက္တြင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ဆိုသည္။ ဂ်ီနီဗာကြန္ဗင္းရွင္းက ခ်မွတ္ထားသည့္ စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအတြင္း လိုက္နာမည္ဟု ဆိုသည္။ NUG ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ “ရာထူးမ်ား ခန႔္အပ္ တာဝန္ေပးရာတြင္ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ဘာသာေရး၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မရွိ” ေၾကာင္း ကတိေပးထားသည္။

NUG-PDF ၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္မ်ားတြင္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အရပ္သားမ်ားအေပၚ က်င့္သုံးရမည့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား ေပးထားသလို ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ၁/၂၀၂၁ ေၾကညာခ်က္၌လည္း PDF တြင္ အမႈထမ္းလိုသူတိုင္းသည္ “သတ္မွတ္ထားေသာ စစ္ပညာသင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ စစ္တိုင္းေအာက္ရွိ တပ္ရင္းတစ္ခုတြင္ ေပးအပ္ေသာ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရမည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

PDF ၏ ေလ့က်င့္ေရးစခန္း အမ်ားစုသည္ ျမန္မာအေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားထဲတြင္ ရွိသည္။ NUG-PDF သည္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ဟူ၍ ငါးခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိရမည္ဟု NUG ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တစ္ခုတြင္ တပ္မဟာ သုံးခု  ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး တပ္မဟာတစ္ခုစီတြင္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း သုံးရင္း၊ အေျမာက္တပ္ရင္း တစ္ရင္း၊ အထူးကြန္မန္ဒိုတပ္ရင္း တစ္ရင္းျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု ဆိုသည္။

အနိမ့္ဆုံး တပ္စိတ္တစ္ခုတြင္ စစ္သည္အင္အား ၁၀ ေယာက္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားမည္ ဆိုသျဖင့္ ဤအခ်ိဳးအစားအတိုင္း တြက္ပါက စစ္ဌာနခ်ဳပ္တစ္ခုလွ်င္ စစ္သည္အင္အား ၄၈၆၀ ဦးရွိမည္ျဖစ္ရာ NUG တပ္မေတာ္တစ္ခုလုံး၏ စုစုေပါင္းအင္အားသည္ ကြပ္ကဲ၊ ေထာက္ပံ့၊ စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ အရန္အင္အားမ်ား ထည့္မတြက္ဘဲ ၂၄၃၀၀ ခန႔္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဘက္တြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ပကတိအင္အားကို တြက္ခ်က္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း အနီးစပ္ဆုံး ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ သုံးခုေပါင္း အင္အား ၃ သိန္းခြဲခန႔္ရွိမည္ဟု ယူဆရသည္။ ဤတြက္ခ်က္မႈတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အား ၈ ေသာင္း၊ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီရွိေနသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အင္အားမ်ား မပါဝင္ေသးေပ။

NUG-PDF သည္ အင္အား ၂ ေသာင္ခြဲခန႔္ စုေဆာင္း ေလ့က်င့္ေပးေကာင္း ေပးႏိုင္မည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သူတို႔ကို လက္နက္တပ္ဆင္ေပးၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ေရရွည္ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ လိုအပ္မည္။ သို႔ေသာ္ ေမးစရာတစ္ခု ရွိလာသည္မွာ PDF တြင္ ဤသို႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ ရွိသလားဟူသည့္ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။

Myanmar Now သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုအရ ဆိုလွ်င္ တပ္မေတာ္မွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၿပီး CDM ျပဳလုပ္သူစုစုေပါင္း ၈၀၀ ခန႔္ရွိၿပီး ၎တို႔အနက္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သည္ NUG-PDF ႏွင့္ ပူးေပါင္းသြားသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ပူးေပါင္းရန္ စီစဥ္ထားသူမ်ား ဟုဆိုသည္။ ၎တို႔သည္ NUG ၏ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္ (ျမန္မာစစ္တပ္) ကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရန္ အတြက္ဆိုလွ်င္ ပိုမိုဝါရင့္ၿပီး အေတြ႕အႀကဳံရွိသည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

NUG ၏ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးရည္မြန္ (ေမာင္တင္သစ္) သည္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္သလို ကဗ်ာဆရာတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၀ ကာလမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ၿပိဳင္ၿပီး ၎၏ၿပိဳင္ဘက္ ဦးေဝလြင္ကို အႏိုင္ရခဲ့သည္။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ပင္ ဦးေဝလြင္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

NLD ၏ အဖြဲ႕ဝင္ေဟာင္း ျဖစ္သလို CRPH ၏ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္လည္း ျဖစ္သည့္ ဦးရည္မြန္သည္ ဝါစဥ္အရ ႀကီးျမင့္သူ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္လည္း စစ္ေရးအေတြ႕အႀကဳံမရွိသလို က်န္းမာေရးလည္း အားနည္းသူျဖစ္သည္။

ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚခင္မမမ်ိဳးသည္ ထင္ရွားသည့္ ပညာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သလို Myanmar Institute of Peace and Security Studies (MIPSS) ၏ ဒါ႐ိုက္တာလည္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုံၿခဳံေရးက႑ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပသူအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။

ေဒၚခင္မမမ်ိဳးသည္လည္း အျခားေသာ NUG ေခါင္းေဆာင္ အမ်ားအျပားကဲ့သို႔ပင္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားအေပၚ လူမ်ိဳးေရးအစြန္းေရာက္သည့္ မွတ္ခ်က္မ်ား ေပးခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္သည္။
တစ္ခုရွိသည္မွာ PDF ၏ ကံၾကမၼာသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္ဘဲ အဖြဲ႕၏ ေျမျပင္ကြပ္ကဲေရး စြမ္းရည္အေပၚတြင္သာ လုံးလုံးလ်ားလ်ား မူတည္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ အမ်ားအျပား ထူေထာင္ရာတြင္ PDF သည္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ေထာက္ပံ့ေရးဆိုင္ရာ အကန႔္အသတ္မ်ား ရင္ဆိုင္ရမည္နည္း။ PDF အေနျဖင့္ ေက်းလက္သာမက ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ားတြင္ မည္သည့္စစ္ဆင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္နည္း။ PDF တြင္ အမ်ိဳးသမီး စစ္သည္မ်ားကိုပါ လက္ခံမည္လား၊ သူတို႔ကို တိုက္ပြဲဝင္ရန္ ခြင့္ျပဳမည္လား။

NUG-PDF သည္ လက္ရွိ ျမန္မာ့ပဋိပကၡအေပၚ ႏႈတ္ဆိတ္ေနသည့္ အင္အားႀကီး ေအေအႏွင့္ ‘ဝ’ ကဲ့သို႔ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္နည္း။ ဤေမးခြန္းမ်ားအား Asia Times သတင္းဌာနက NUG ၏ ဒုတိယ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚခင္မမမ်ိဳးထံ စာေရးသားေပးပို႔ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေဆာင္းပါးအား ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပခ်ိန္အထိ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မရွိေပ။

NUG သည္ မည္သည့္ စစ္ဆင္ေရး နည္းလမ္းကို ေ႐ြးခ်ယ္မည္နည္း။ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားကို ေတာတြင္းတိုက္ပြဲမ်ားအတြက္ သင္တန္းေပးမည္လား။ ABSDF အတြက္ကေတာ့ ဤနည္းလမ္းသည္ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့ေပ။ ABSDF အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ အျခားေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသလို စစ္ေရးမကြၽမ္းက်င္မႈ၊ အိမ္လြမ္းမႈ၊ အဖြဲ႕ဝင္အခ်င္းခ်င္း ပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ABSDF တပ္တြင္း တပ္မေတာ္သတင္းေပးဟု စြပ္စြဲကာ အခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္မႈ ခံခဲ့ရသူ ၈၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္ ႏွိပ္စက္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၃၀ ရွိကာ ၁၅ ဦးမွာ ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲတြင္ ကြပ္မ်က္ခံခဲ့ရသည္။

သို႔မဟုတ္ NUG-PDF သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ PDF မ်ားအား ျဖည္းျဖည္းခ်င္း စုစည္းကာ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္အျဖစ္ ထူေထာင္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ႕၍ အဓိကက်သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားကို တစ္ၿမိဳ႕ခ်င္း သိမ္းပိုက္ကာ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ စစ္တပ္ဦးေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို ပစ္မွတ္ထား ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္မည္လား။

ဤနည္းလမ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မက်င့္သုံးသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၅၀ ေက်ာ္ ႏွစ္မ်ားတြင္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ား ႀကိဳးပမ္းခဲ့သလို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ေကအန္ယူတို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိခဲ့ေပ။

ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္မွသည္ ဧရာဝတီ၊ စစ္ကိုင္းႏွင့္ အျခားေနရာမ်ား၌ ေဒသႏၲရ အင္အားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ PDF အားလုံးသည္ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္တစ္ရပ္ကို ေအာက္ေျခမွစ၍ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ NUG စင္ၿပိဳင္အစိုးရ အေပၚ သစၥာခံမည္ဟု ကတိကဝတ္ ျပဳႏိုင္ေျခလည္း မရွိလွေပ။

ျမန္မာစစ္တပ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာေအာင္ ခါးစီးခံခဲ့ရသည့္ တိုင္းရင္းသားအသိုင္းအဝိုင္းသည္ ဗမာတိုင္းရင္းသား ႀကီးစိုးသည့္ PDF ကို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုဖြယ္ မရွိေပ။

ႏုနယ္သည့္စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ သိသာသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ စာအုပ္ႀကီးသီအိုရီအေပၚ အေျခခံသည့္ ကနဦး႐ုပ္ထြက္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ အလုပ္မျဖစ္သည့္ စစ္သားအိပ္မက္မ်ား ရွိေနလင့္ကစား NUG-PDF သည္ တပ္မေတာ္၏ တရားမဝင္ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္ လေပါင္းမ်ားစြာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္ တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

NUG ႏွင့္ PDF ကို အေလးမထားေရးသည္ လူမႈေရးအရ လိုက္နာသင့္သည့္ အယူအဆတစ္ရပ္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဤအျမင္သည္ ေစာလြန္းေနသလား။
လက္ရွိ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသည္ ခန႔္မွန္းတြက္ခ်က္၍ ရႏိုင္သည့္ အေနအထားထက္ ေက်ာ္လြန္ေနသည္။ ဆီးရီးယားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ သုံးသပ္ေနၾကသည့္ လူတတ္ႀကီးမ်ားေၾကာင့္လည္း လက္ရွိ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ႏိုင္မႈ အားနည္းေနရသည္။ ျမန္မာ၏ ပုံစံသည္ အျခားေသာ ပဋိပကၡမ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ေပ။ ျမန္မာ့အေရး၏ ပိုမိုရႈပ္ေထြး ၾကမ္းတမ္းသည့္ ပုံစံတစ္ရပ္အျဖစ္ ျမင္လာရမည္။

NUG ႏွင့္ သူ၏ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕သည္ တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိေရး၊ သယံဇာတအေရးႏွင့္ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္ေရး အတြက္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ၿပိဳင္ဆိုင္ေနၾကသည့္ ျမင္ကြင္းက်ယ္ႀကီးရွိ ဇာတ္ေကာင္မ်ားအနက္ တစ္ဦး ျဖစ္လာမည္။ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစု၏ အျမင္တြင္ တရားဝင္မႈ အားလုံးနီးပါး ဆုံးရႈံးသြားရၿပီျဖစ္သည့္ တပ္မေတာ္ကို NUG က မည္ကဲ့သို႔ ရင္ဆိုင္မည္ ဟူသည္မွာလည္း မည္သူ႔ ခန္းမွန္းခ်က္ကိုမဆို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနေပသည္။

(Asia Times တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းပါရွင္ David Scott Mathieson ၏ Myanmar people’s army aims wishfully at Tatmadaw ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏုတ္ဘာသာျပန္ပါသည္။)

Author: DMG