အာဏာမသိမ္းမီက တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - China Daily)

၂၀၂၁ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းကစၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ႏိုင္ငံျခားမိတ္ဘက္ႏိုင္ငံ အနည္းငယ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ တည္ရွိေနေသးသည္။ စစ္တပ္ကို ျမန္မာျပည္သူလူထုက လက္မခံဘဲ ဆက္လက္ခုခံေနၿပီး အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းမႈမ်ား ၾကားကပင္ ေဘဂ်င္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ရွိျမန္မာစစ္တပ္ကေတာ့ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိ ေစမည့္ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး ပုံစံသစ္ကို ရွာေဖြေနၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ၎၏ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ လုံၿခဳံေရးပိုက္ကြန္တစ္ခု ဖန္တီးရန္ ရည္မွန္းေနခ်ိန္မွာပဲ ႏွစ္ႏိုင္ငံစီမံကိန္းသစ္မ်ား မွတဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ ျမန္မာစစ္တပ္က ႀကိဳးပမ္းေနေလသည္။

၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီအာဏာသိမ္းၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာမွာေတာ့ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားအၾကား ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မႈမ်ား အဆုံးမသတ္ႏိုင္ေသးသလို ႏွစ္ဘက္စလုံးကေတာ့ ေအာင္ႏိုင္မည္ဟု ျပတ္ျပတ္သားသား ဆုံးျဖတ္ထားေသာ္လည္း ျပတ္သားေသာ ထိုးႏွက္တိုက္ခိုက္မႈကိုေတာ့ မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေသးေပ။ အက်ပ္အတည္းမ်ားၾကားတြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဳံ႕ဝင္သြားဖြယ္ရွိေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ေနာက္ဆုံးအစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။ လက္ငင္းရလဒ္မ်ားအေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ ၁ သန္းခန႔္ဆုံးရႈံးႏိုင္ၿပီး ဝင္ေငြသိသိသာသာ က်ဆင္းေနသည္။ ထို႔အျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏႈန္းကလည္း ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂၀၂၂ အစပိုင္းတြင္ပင္ ႏွစ္ဆတိုးလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ခိုင္မာေသာအက်ိဳးစီးပြားရွိေနၿပီး အဓိကမိတ္ဘက္အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိ ေနပါသည္။ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ (CMEC) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ အခိုင္အမာ ေနရာယူရန္အတြက္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္လုံၿခံေရးက စိုးရိမ္စရာေကာင္းေနသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးၿပီးခ်င္းမွာေတာ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရး ေအးခဲသြားခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆုံးပိုင္းလမ်ားအတြင္း ျမန္မာစစ္တပ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အရွိအတိုင္း အသိအမွတ္ျပဳမႈအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္ၾကားက အထူးညီရင္းအစ္ကို ဆက္ဆံေရးကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္ သမိုင္းတြင္အသုံးျပဳခဲ့ေသာ “ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္” စကားလုံးႏွင့္ကေတာ့ ေဝးကြာေနေသးသည္။ ေဘဂ်င္းသည္ ႏိုင္ငံတြင္း ၎၏ေရတိုႏွင့္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာပဲ ျမန္မာစစ္တပ္ကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳမႈ ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရသည္။

ရန္သူေဟာင္းမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးအရည္ေပ်ာ္ျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ပ်ံ႕ႏွံ႔တည္ရွိေနေသာ တ႐ုတ္တို႔၏ စီးပြားေရးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာၾကားက ရွည္လ်ားရႈပ္ေထြးေသာ ဆက္ဆံေရးကို ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားေၾကာင့္  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ အဓိကလက္နက္ေထာက္ပံ့သူ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ယင္းဆက္ဆံေရးအေပၚ ျမန္မာက အလြန္အမင္း မွီခိုေနရေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္အကူအညီ ယူေနရၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္ႀကီးထြားလာေနေသာ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည္။ တ႐ုတ္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားထံ လက္နက္ေရာင္းခ်သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရၿပီး ဗဟိုအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ၎တို႔၏ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သံတမန္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ယခင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရႏွင့္ ယင္းတို႔ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ႏွင့္ မိတ္ဘက္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး CMEC မူေဘာင္အတြင္း ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာေသာအခါမ်ားတြင္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တ႐ုတ္ႏွင့္ ေဒသခံလူထုၾကား ဖ်န္ေျဖေပးသူအျဖစ္ မၾကာခဏ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရသည္။ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈက တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကို ဆိုးဆိုး႐ြား႐ြား ဆုတ္ယုတ္သြားေစခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေဝးကြာသေယာင္ ရွိခဲ့ေသာ္ျငား အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ရပ္တန႔္ရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို ကန႔္သတ္ထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဘဂ်င္းသည္ ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ ကုလသမဂၢဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာမတူလက္မခံဘဲ ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။  အာဏာသိမ္းမႈ မတိုင္ခင္ကေတာ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးမားဆုံး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား အနက္ တစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ အမ်ားျပည္သူဆန႔္က်င္မႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့မႈ ေရရွည္တည္တံ့ေစရန္အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္သည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစီမံကိန္း အသစ္မ်ားႏွင့္ အေဟာင္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ေမလတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ ေဒၚလာ ၂ ဒႆမ ၅ ဘီလီယံတန္ မီးလင္းခ်ိဳင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံသစ္ကို တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားက တည္ေဆာက္လည္ပတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈ ၈၁ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားမည္ျဖစ္သည္။ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းသည္က ယင္းစီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ထိုအခ်ိန္က စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ေသာ ဦးဝင္းခိုင္၏ စာရင္းမ်ားကို စတင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္မရွိေတာ့ေပ။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရေသာ CMEC အတြင္း အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ေနာက္ထပ္ပေရာဂ်က္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (KPSEZ) ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းမ်ားကို ျမန္မာစစ္တပ္က အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္လာခဲ့သည္။ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၿပီး အစုရွယ္ယာမ်ားကို ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး စီမံကိန္းစေကးကို သိသိသာသာ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးမ်ားက တ႐ုတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စီးပြားေရးမ်ားက ေဒသတြင္း စီးပြားေရးအလားအလာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားအတိုင္း ျဖစ္မလာႏိုင္ဘဲ ေႂကြးၿမီေထာင္ေခ်ာက္တြင္း သက္ဆင္းရမည္ကို သတိျပဳမိၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ေသာေမလတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ျမႇင့္ရန္ စစ္တပ္က မီးစိမ္းျပခဲ့ေလသည္။ ဤအခ်က္က ျမန္မာစစ္တပ္သည္ တ႐ုတ္အကူအညီကို ဝယ္ယူရန္ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ အလြန္အျငင္းပြားဖြယ္ရာ စီမံကိန္းကို အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။

တ႐ုတ္သံ႐ုံးေရွ႕တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကသူမ်ားအား ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေတြ႕ရစဥ္။ (ဓာတ္ပုံ - AFP)

တ႐ုတ္က လူတိုင္းႏွင့္မိတ္ေဆြဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္း

ျမန္မာစစ္တပ္ကိုဆန႔္က်င္ေသာ ကုလသမဂၢဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေဘဂ်င္းက ပိတ္ဆို႔ထားေသာ္လည္း အာဆီယံႏွင့္ဆက္ဆံေရး ေႏြးေထြးေစရန္ တ႐ုတ္ကမကူညီႏိုင္ေပ။ ႏိုဝင္ဘာလက က်င္းပခဲ့ေသာ တ႐ုတ္-အာဆီယံ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကို တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားကို ေဘဂ်င္းက လႈံ႕ေဆာ္ခဲ့ေသာ္လည္း အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပင္းထန္စြာကန႔္ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ အာဆီယံထိပ္သီး အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ မည္သူ႔ကိုမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အာဆီယံက အသိအမွတ္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈမွန္သမွ်ကို သတိထားေနခဲ့သည္။ ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ေဘဂ်င္းကလည္း လက္ခံထားသည့္အတြက္ စစ္တပ္ေထာက္ခံသူအျဖစ္ တ႐ုတ္ကို သတ္မွတ္ရန္ကလည္း သံသယျဖစ္စရာ ေကာင္းေနသည္။

စစ္တပ္၏ လက္ရွိ အာဏာကိုင္စြဲထားမႈကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အရွိအတိုင္း အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း ဥပမာ - ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရေသာ  ယခင္အာဏာရ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ NLD ႏွင့္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ၎၏ကာလရွည္ၾကာ ဆက္ဆံေရးကို ထိန္းသိမ္းသည့္ဗ်ဴဟာကို လိုက္နာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားရွိၿပီး စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ခုခံေနမႈ သို႔မဟုတ္ အျခားအလွည့္အေျပာင္းမ်ားတြင္ ျဖစ္လာႏိုင္မည့္အႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာဧၿပီလတြင္ ရန္ကုန္ရွိ တ႐ုတ္သံ႐ုံးမွ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPH) အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါေကာ္မတီသည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ တရားဝင္မႈကို စိန္ေခၚရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး NLD လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဩဂုတ္လတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အာရွေရးရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ဆြန္းေကာ့ရွန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ EAO တို႔အၾကား တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ပိုင္နယ္ေျမမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံေရးျပႆနာမ်ားသည္ တ႐ုတ္အတြက္ ကာလရွည္ၾကာရွိထားေသာ  ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီကပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ဝန္တင္း ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ခဲ့ေသးသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း EAO အမ်ားအျပားႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ား ျပင္းထန္လာခဲ့သျဖင့္ ကိုဗစ္ကာကြယ္ေဆးကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက သံခင္းတမန္ခင္းအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ေထာက္ခံမႈ ရယူရန္ နည္းလမ္းသစ္တစ္ခုအျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့ေသးသည္။ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA မွ လူေပါင္း ၂ ေသာင္းေက်ာ္ကို တ႐ုတ္က ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္ကူးစက္မႈ စံခ်ိန္ျမႇင့္တက္လာျခင္း၊ ကာကြယ္ေဆးရရွိရန္ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ စစ္တပ္ကိုဆန႔္က်င္ေသာ ဆႏၵျပေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ EAO မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ျပည္သူမ်ားသည္ တ႐ုတ္ ကာကြယ္ေဆးကို အဓိကအားထားခဲ့ရသည္။

ကုန္က်စရိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား

အာဏာသိမ္းၿပီးတစ္ႏွစ္ပတ္လုံး တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႀကီးထြားလာေနေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားလုံၿခဳံရန္က တ႐ုတ္-ျမန္မာ သံတမန္ေရးေနာက္ကြယ္က အဓိကတြန္းအား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို အာဏာသိမ္းမႈ ဆန႔္က်င္ေသာအုပ္စုမ်ားက တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ပထမအႀကိမ္တိုက္ခိုက္မႈက အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္လအၾကာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ အမ်ားအျပား တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသည္။ ေနာက္တစ္ခုမွာ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းမ်ား ေဖာက္ခြဲခံရႏိုင္သည္ဟု ဆိုရွယ္မီဒီယာ အသုံးျပဳသူမ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎အေၾကာင္းအရာက အြန္လိုင္းေပၚက ေဒါသထြက္ေနေသာ လူအုပ္ႀကီးအတြက္ အခ်က္အခ်ာက်ေသာအရာ ျဖစ္လာေနသည္။

စီမံကိန္းလုံၿခဳံေရး ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ေဘဂ်င္းက ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအစည္းအေဝး ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေပါက္ၾကားလာေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားေၾကာင့္ လူထုတုန႔္ျပန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔အေလးထားသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ပေရာဂ်က္က ၎အရာသာ ျဖစ္ေၾကာင္း အင္တာနက္အသုံးျပဳသူမ်ားက အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ အာဏာသိမ္းျခင္းနည္းတူပင္ တ႐ုတ္ပိုက္လိုင္းမ်ား ေဖာက္ခြဲျခင္းကလည္း ျပည္တြင္းေရးကိစၥသာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားအင္အားစုမ်ားက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ပိုင္ခြင့္မရွိဟု ဆိုရွယ္မီဒီယာအသုံးျပဳသူမ်ားက ဆိုသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာေျပာဆိုမႈမ်ိဳးက အာဏာသိမ္းမႈကို ေထာက္ခံခဲ့ေသာ တ႐ုတ္၏ တရားဝင္ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားက ျပန္လည္အသုံးခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အာဏာသိမ္းခဲ့ေသာ ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ ဖိအားေပးမႈမ်ိဳး ေဘဂ်င္းကမျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားကို ေဖာက္ခြဲပစ္မည္ဟုလည္း ၿခိမ္းေျခာက္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္တို႔လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးအဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္ ဆန႔္က်င္ဘက္ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ တစ္ဘက္တြင္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အရွိန္ျပင္းထန္လာသည္။ တစ္ဘက္တြင္မူ နယ္စပ္ရွိ ဒီမိုကေရစီအတိုက္အခံမ်ားႏွင့္ EAO အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကဲ့သို႔ေသာ အရန္ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ိဳးကို ဆက္ၿပီးထိန္းသိမ္းရန္ တ႐ုတ္က ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ားညႇိႏႈိင္းထားေသာ ပေရာဂ်က္မ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ေနျခင္းက တ႐ုတ္အတြက္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ လက္ရွိအေနအထားအရ ေဘဂ်င္းသည္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ကမာၻ႔စင္ျမင့္ေပၚရွိ ၎တို႔သံတမန္ေရးရာပုံရိပ္ကို ထိခိုက္ေစမည့္ အရာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေစရန္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား က်ခံခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးက ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးကို ေဖာ္ျပႏိုင္သည္အထိ ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေသးေသာ္လည္း တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ ေက်နပ္စရာမရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ခုအျဖစ္ ရႈျမင္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားက ကန႔္သတ္ထားခ်က္မ်ားထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ေနေသးသည္။ ဤအခ်က္ကို စိတ္ထဲမွတ္ယူထားျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးႏိုင္ေသာ မည္သည့္အစိုးရမ်ိဳးႏွင့္မဆို တ႐ုတ္က လုံးေထြးမည္ဟုယူဆရန္ ခက္ခဲမည္မဟုတ္ေတာ့။ ၎တို႔အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ေဘးကင္းလုံၿခဳံေသာ ပိုက္ကြန္တစ္ခုကို တ႐ုတ္က ဖန္တီးရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ျဖဳတ္ခ်ခံထားရေသာ ဒီမိုကရက္တစ္အစိုးရ ႏွစ္ရပ္စလုံးႏွင့္ ကစားေနရသည့္ ေျမျပင္တြင္ တ႐ုတ္၏ေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားၾကား ကြဲလြဲမႈတိုးလာျခင္းက အက်ိဳးရွိမည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျပဳလြယ္ျပင္လြယ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိၿပီး လက္ေတြ႕အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးစားေပးသည့္  ရပ္တည္မႈကလြဲလွ်င္ တ႐ုတ္အတြက္ စစ္မွန္ေသာေရရွည္မဟာဗ်ဴဟာ မရွိႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳရမည္သာ ျဖစ္သည္။

ၾကည္ျဖဴစံ
blog.prif.org တြင္ Alena Zhabina ေရးသားထားေသာ  China in Post-coup Myanmar – Closer to Recognition, Further from „Pauk-phaw“ ကိုဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေရးသားသည္။

Author: Admin