ျမန္မာ့ကမ္းေျခမွ တရုတ္ျပည္အေနာက္ပိုင္းထိ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ၇၇၁ ကီလိုမီတာအရွည္ရွိေသာ တရုတ္ - ျမန္မာ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းတစ္ေနရာ။ (ဓာတ္ပံု - စာေစာင္)

တရုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္သည္ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္းစီမံကိန္းအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ဆက္ခဲ့စဥ္က ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ နိမိတ္ဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုစီမံကိန္းႀကီးတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ပတ္သက္လွ်က္ရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၅ ထရီလီယံအထိ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကမၻာႀကီးအားခ်ိတ္ဆက္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာသည္ အျခားတစ္ဘက္တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနၿပီး ဇီဝမ်ိဳးစိတ္မ်ားအား အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။ ထိုအေနအထားသည္ တရုတ္၏ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္သည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအတြက္လည္း စိုးရိမ္မကင္းသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားသည္ ကမၻာ့ဇီဝမ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္ အေရးပါသည့္ေနရာမ်ားျဖစ္သည္။ က်ားႏွင့္ အာရွဆင္မ်ားကဲ့သို႔ ေဒသရင္းတိရစၦာန္မ်ား အပါအဝင္ ကမၻာေပၚရွိ အျခားေနရာမ်ား၌ မေတြ႔ရေတာ့သည့္ မ်ိဳးစိတ္မ်ား ေပါက္ဖြားရာေနရာလည္း ျဖစ္သည္။

ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္း စီမံကိန္း၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအမ်ားစုသည္ ေျမေအာက္ေလာင္စာ သို႔မဟုတ္ သဘာဝသယံဇာတ ထုတ္ယူျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းႏွစ္မ်ိဳးလံုးသည္ ေနရာအေဆာက္အအံု ဆံုးရံႈးမႈ၊ သက္ရွိဝန္းက်င္ႏွင့္ သားရဲတိရစၦာန္မ်ားအား ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေနေပသည္။

ေဘက်င္းအစိုးရက ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္း စီမံကိန္း၌ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအား အေလးထားလုပ္ကိုင္မည္ဟု ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း ၎ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ အမ်ားစုမွာ ေျမေအာက္ေလာင္စာမ်ားကို ဦးတည္ျခင္းျဖစ္သည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ မ်ားျပားလွေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ေတြ႔ျမင္ရၿပီး ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ေျမေအာက္ေလာင္စာအား မွီခိုအားထားေနရသည့္အေနအထား၌ ႏွစ္ႏိုင္ငံလံုး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ပိတ္မိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏွင့္ လာအိုတို႔ရွိ ဧရာမ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားသည္လည္း ေဒသတြင္း ေဂဟစနစ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ ထိုစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဧရာဝတီႏွင့္ မဲေခါင္ကဲ့သို႔ အေရးပါေသာျမစ္မ်ား၏ ေရလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲလာလွ်င္ အနီးအနားရွိ သက္ရွိဝန္းက်င္မ်ားအား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ တရုတ္၏ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အမ်ားစုမွာ ေျမေအာင္ေလာင္စာ ထုတ္ယူမည့္စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - EPA)

မၾကာေသးမီကမွ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေလ့လာခ်က္အမ်ားအျပားအရ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္း စီမံကိန္းသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ အထူးသျဖင့္ ဇီဝမ်ိဳးစိတ္မ်ားအား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိေနေၾကာင္း ေတြ႔ရွိထားသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ကားလမ္းမအသစ္မ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆံုးရံႈးမႈႏွင့္ ေနရာအႏွံ႔အျပား ျပန္႔ၾကဲမႈတို႔ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေနသည္။ က်ယ္ျပန္႔လာေသာ ဟင္းလင္းျပင္မ်က္ႏွာစာမ်ားႏွင့္အတူ သစ္ခိုးခုတ္ျခင္း၊ ေတာရိုင္းတိရစၦာန္မ်ားအား တရားမဝင္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ကားလမ္းမေၾကာင့္ တိရစၦာန္မ်ားယာဥ္တိုက္ခံရၿပီး ေသဆံုးျခင္းတို႔ ပိုမ်ားလာႏိုင္သည္။

ေဖာ္ျပပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ပိုမ်ားႏိုင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤေဒသ၌ ဇီဝမ်ိဳးကြဲ မ်ားျပားစံုလင္စြာရွိသည့္အျပင္ လူသူမေရာက္ေသးသည့္ ဧရာမ ေတာရိုင္းဧရိယာ အမ်ားအျပားလည္း ေဒသအား ဝန္းရံလႊမ္းၿခံဳထားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း အားနည္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ားေၾကာင့္ ဤေဒသသည္ နဂိုတည္းက သားရိုင္းတိရစၦာန္မ်ားအား တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေရးအတြက္ ပင္မလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္ရာ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္း စီမံကိန္းအတြက္ ေဖာက္လုပ္ထားသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသတြင္းရွိ မ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲအႏၱရာယ္မ်ား ရွိလာဦးမည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားတြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ တြက္ခ်က္ရမည့္အခ်က္မ်ား ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအေရး ျဖစ္သည္။ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈ ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည့္ လက္ရွိ လုပ္ငန္းပံုစံမ်ားအား အေျပာင္းအလဲ မလုပ္ပါက ပိုဆိုးလာဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဆက္စပ္ေနေသာ ေနာက္ထပ္စိတ္ပူစရာတစ္ခုမွာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည့္ တရုတ္ျပည္မွစက္ရံုလုပ္ငန္းမ်ားအား ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အားနည္းသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းလာႏိုင္သည့္အေရး ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ထြက္ရွိခဲ့သည့္ အဆင့္ျမင့္ မူဝါဒစာရြက္စာတမ္းမ်ား အရဆိုလွ်င္ တရုတ္အစိုးရသည္ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည့္ အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ား၌ က်င့္သံုး မသံုးဆိုသည္မွာ မရွင္းလင္းေပ။ အားနည္းေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ညံ့ဖ်င္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိၿပီး သယံဇာတနည္းပါးသည့္ ဆင္းရဲေသာႏိုင္ငံမ်ားအဖို႔ ပို၍ အေလးထားရမည့္အေရး ျဖစ္သည္။

ေဘက်င္းေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈစစ္တမ္းကဲ့သို႔ ကာကြယ္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနသည့္ အာရွ အေျခခံအေဆာက္အအံု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (Asia Infrastructure Investment Bank) သည္လည္း ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္း စီမံကိန္းအတြက္ မဆိုစေလာက္ေသာ ရန္ပံုေငြပမာဏသာ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဆူမားၾတားေျမာက္ဘက္ရွိ ဘာတန္တိုရုသစ္ေတာ၌ တရုတ္အကူအညီျဖင့္ ေရကာတာေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခု စတင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ (ဓာတ္ပံု - EPA)

တရုတ္ျပည္တြင္း၌မူ ပတ္ဝန္က်င္းထိန္းသိမ္းေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ တိုးတက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔အတြက္ ထည့္တြက္စရာ ရွိလာသည္မွာ တရုတ္ျပည္ျပင္ပတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနၾကသည့္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ တရုတ္က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ထိုစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာမည္လား ဟူေသာေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္သည္ သဘာဝက်ေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တရုတ္ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္ အားနည္းေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ဆိုးဝါးေသာအစိုးရမ်ား တည္ရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ား၌ စီမံကိန္းမ်ား၏ ေရရွည္တည္တံ့မႈအား တမင္လြဲမွားစြာ တင္ျပေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ တိုးတက္ေသာ လကၡဏာမ်ား ေတြျမင္ရျခင္းမ်ားလည္း ရွိသည္။ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ တျခားႏိုင္ငံမ်ား၌ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ပိုမ်ားလာေနၿပီး သက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္လည္း ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိလာေနသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ မေလးရွားကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ား၌ဆိုလွ်င္ ေဒသဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား အားေကာင္းၿပီး ေဒသတြင္းအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ သို႔အတြက္ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္းစီမံကိန္းအား လိုအပ္ေသာေနရာမ်ား၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွႈျပဳေအာင္ လမ္းေၾကာင္းခ်ေပးႏိုင္သည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၌ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ၿပီး အားနည္းေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္အတူ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေပါမ်ားသည့္ႏိုင္ငံမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ား အဓိက စိတ္ပူရမည့္ အေရးမွာ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္းစီမံကိန္းသည္ ေဒသတြင္း နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ လူထုအတြင္း စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ကာ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္မႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိပါးလာႏိုင္သလား ဟူေသာအခ်က္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ဆိုလွ်င္ စီမံကိန္းမ်ားသည္ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္စုႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္တို႔က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒသခံ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမွာ မရွိသေလာက္ျဖစ္သည္။ ထိုအေျခအေနမ်ားက သယံဇာတမ်ား ယူငင္ျခင္းသာမက ေဒသခံမ်ားအား ထိုက္သင့္ေသာေလ်ာ္ေၾကးမေပးဘဲ အိမ္ရာေရႊ႕ေျပာင္းခိုင္းျခင္းမ်ား ပိုမ်ားလာေအာင္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။

မေလးရွားကဲ့သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံ၌ပင္လွ်င္ နာဂ်စ္ရာဇက္အစိုးရ လက္ထက္၌ စြမ္းအင္က႑အတြက္ တရုတ္အစိုးရပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ ညွိႏိႈင္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ဖူးသည္။ ထိုလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခံခဲ့ရသည့္ မေလးရွားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီ (1MDB) ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည္။

လာအိုႏိုင္ငံ၌ တရုတ္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုက ေဖာက္လုပ္ေနေသာ မဲေခါင္ျမစ္ကို ျဖတ္ေက်ာ္မည့္ ရထားလမ္း။ (ဓာတ္ပံု - ဆင္ဟြာ)

ကမၻာတစ္ဝန္းရွိ အစိုးရမ်ားသည္ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္း စီမံကိန္းတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပါဝင္ခြင့္ရရန္ အင္တိုက္အားတိုက္ စီစဥ္ေနၾကေသာ္လည္း အဆိုပါစီမံကိန္းမွာ ပီပီျပင္ျပင္ ရုပ္လံုးေပၚမလာေသးေပ။
ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း လက္ေတြ႔ နမူနာျပသကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ဤေျခလွမ္းသည္ လက္ေတြ႔တြင္ အေၾကြးေထာင္ေခ်ာက္ ျဖစ္လာႏိုင္သလား၊ ထူးျခားေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဆာင္ၾကဥ္းလာမလား ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကိုလည္း အျငင္းပြားေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္း၌ အီတလီ၊ ၿဗိတိန္ႏွင့္ နယူးဇီလန္ကဲ့သို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ပါဝင္ေနရာ ထိုႏိုင္ငံမ်ားသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ လူမႈေရးစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ မည္သို႔ေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုင္တြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္မည္နည္း ဆိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

အေကာင္းဘက္က တြက္ခ်က္ရလွ်င္မူ တရုတ္သည္ ႏိုင္ငံတြင္း၌ ေရရွည္တည္တံ့ေရး နည္းပညာမ်ားအေပၚ အာရံုစိုက္ျခင္း၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းမ်ား ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၎၏ ရပ္ဝန္းႏွင့္လမ္း စီမံကိန္းတြင္လည္း ထိုနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း က်င့္သံုးလာျခင္းမ်ိဳးလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ေပသည္။

ေစာသႏၱာေအး
(SCMP သတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ‘China’s belt and road: an environmental disaster for Southeast Asia?’ ေဆာင္းပါးအား ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျမန္မာမႈျပဳပါသည္။)

ဆက္စပ္ဖတ္ရႈရန္ - တရုတ္ေငြေၾကးႏွင့္ အေမရိကန္လူ႔အခြင့္အေရး အားၿပိဳင္မႈၾကားက ကခ်င္ျပည္နယ္

Author: Admin