ဓာတ္ပုံ - AP

DMG ၊ ဇြန္ ၄
(ဘာသာျပန္ေဆာင္းပါး)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနၾကေသာလူအမ်ားစုအၾကား ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းတခ်ိဳ႕က မွန္ကန္မႈမရွိေသာ္လည္း လူသိမ်ားထင္ရွားေသာ စကားတစ္ခြန္းရွိေနသည္။ ယင္းက “ဗမာသုံးေယာက္ရွိေနရင္ အျမင္ေလးမ်ိဳးရွိေနတယ္” ဆိုေသာစကား ျဖစ္သည္။

၎စကားတစ္ခြန္းက ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေထြျပားနက္နဲေသာ သေဘာထားကို ေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ ယွဥ္တြဲေနေသာအျမင္မ်ားက တိုင္းျပည္၏စံႏႈန္းကြဲျပားမႈမ်ားကို ကာလရွည္ၾကာ မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ စစ္အာဏာသိမ္းယူမႈက အင္အားႀကီးမားေသာ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို အေရးတႀကီး လိုအပ္လ်က္ရွိေနေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ကို ျပန္လည္ခုခံေနၾကေသာ အေဟာင္းႏွင့္အသစ္ ၾကားက ေတာ္လွန္ေရးမ်ိဳးဆက္မ်ားတြင္ ဘုံသေဘာတူညီမႈ လမ္းေၾကာင္းကို ယခုအခ်ိန္ထိ ရွာမေတြ႕ႏိုင္ေသးပါ။

တူညီေသာဘုံလမ္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိရမည့္အစား အာဏာသိမ္းမႈမတိုင္ခင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာတည္းက ရွိ ေနခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေႏွာက့္အယွက္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားအတြင္း အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ ဂိုဏ္းကြဲျခင္းက ယေန႔ေခတ္အတိုက္အခံမ်ား၏ ထိေရာက္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈကို ဆက္လက္ထိခိုက္လ်က္သာ ရွိေနပါေတာ့သည္။

အသစ္ေပၚေပါက္လာေသာ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ား

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၂၁ ေဖေဖာ္ဝါရီအာဏာသိမ္းမႈအၿပီး ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ ေ႐ြးေကာက္ခံအမတ္တစ္စုက ၂၀၂၁ ဧၿပီ ၁၆ ရက္တြင္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ (NUG) ကိုတည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းကို အာဏာသိမ္း စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေကာင္စီ (SAC) က တရားမဝင္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာေမလမွာေတာ့ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (PDFs) ကို ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း NUG ကေၾကညာခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာလမွာေတာ့ “ျပည္သူမ်ား၏ခုခံစစ္” ကိုေၾကညာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း NUG သည္သာ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုတရားဝင္ကိုယ္စားျပဳေသာ အစိုးရအျဖစ္ NUG ကေၾကညာထားၿပီး အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရမ်ားက NUG ကိုသာ သံတမန္ေရးအရ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုထားေသာ္လည္း ထိုက္သင့္သည့္တုံ႔ျပန္မႈမ်ား မရရွိႏိုင္ေသးေပ။

ၿပီးခဲ့ေသာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆုံးသုံးလပတ္တာ ကာလအတြင္း NUG အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာခဲ့ၾကရၿပီး ျပည္ေျပးအစိုးရအျဖစ္ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ျငား ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလုံးမွာ ရွိေနေသာ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ (PDF) မ်ားက ၎တို႔ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ နယ္ေျမက်ဥ္းက်ဥ္းကေလးမ်ားတြင္ ေဒသႏၲရ႐ုံးခြဲမ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေအာက္ေျခအဆင့္ ေတာ္လွန္သူမ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ျပည္နယ္ ရ ျပည္နယ္မွာေတာ့ NUG ႏွင့္ PDF မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ေထာက္ခံသူမ်ားရွိေနၾကသည့္တိုင္ ျပည္တြင္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးက PDF တို႔၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု မဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပးခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။

PDF မ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက မွ်ေဝခံစားႏိုင္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အမိန႔္ဩဇာမ်ားအားလုံးကို လက္ခံရမည္ဆိုသည္ကလည္း သဘာဝက်ေသာ ကိစၥေတာ့လည္း မဟုတ္ေပ။ တကယ္တမ္းေတာ့လည္း PDF မ်ား လက္ေအာက္တြင္ရွိေနေသာ အမည္ခံဌာနခြဲမ်ား အားလုံးကလည္း NUG ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိေနသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ PDF မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုသာ ႏွစ္သက္သေဘာက်ေန ၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ယင္းအခ်က္က ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ဖန္တီးေပးေနသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၎တို႔အေပၚဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေနသည့္ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳမႈအတြက္ ႀကီးမားေသာေမးခြန္းမ်ား ေပၚေပါက္လာသည္။ ဥပမာဆိုရလွ်င္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ နီးစပ္သည္ဟုလူသိမ်ားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉးေဟာင္းသုံးဦးကို NUG ႏွင့္ PDF တို႔က လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ စစ္ေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဗုံးခြဲတိုက္ခိုက္ေနျခင္းမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေနၿပီး အဆိုပါစာရင္းမ်ားကလည္း အမွန္တကယ္ရွိေနေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ မူဝါဒ ဆိုင္ရာေလ့လာေနသူမ်ားက သိေနၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါသုံးေယာက္ကို လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ရန္အစီအစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သူက စီစဥ္ဖန္တီးေနသနည္း။ NUG ေလာ၊ PDF ေလာ၊ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔ႏွစ္ဖြဲ႕လုံးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသူမ်ားေလာ။ NUG ကလည္း အဆိုပါလုပ္ႀကံ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာစာရင္းမ်ိဳး ၎တို႔ထံတြင္မရွိေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားေသာေၾကာင့္ အေျခအေနကို ပိုမိုရႈပ္ေထြးေစသည္။ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ေနာက္ထပ္တိုးပြားလာေနေသာေၾကာင့္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး NUG ႏွင့္ PDF ႏွစ္ဘက္လုံးကို ျငင္းပယ္ဖို႔အခြင့္အေရး ပိုမိုေပးစြမ္းလာႏိုင္သလို တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎တို႔၏ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုလည္း ပ်က္စီးေစႏိုင္ပါသည္။

အရင္တည္းက ရွိထားႏွင့္ၿပီးျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ရွိေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ခုခံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရးက ပိုၿပီးရႈပ္ေထြးလာခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္ သမၼတသက္တမ္း (၂၀၁၁ - ၂၀၁၆) ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ရပ္ခြဲျခားၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ မေရးထိုးသူမ်ားဟူ၍ ညႇိႏႈိင္းခဲ့သည္။

လက္မွတ္မေရးထိုးၾကသူမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ ျဖစ္ၾကသည္။ “ဝ”ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) ႏွင့္ ၎၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) တို႔တြင္ ႀကီးမားေသာစစ္ေရးစြမ္းအားႏွင့္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မ်ား ရွိေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္ရရွိရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ အဖြဲ႕မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းမွာ ရွိေနၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ၎အဖြဲ႕အစည္းငယ္မ်ားတြင္ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းပိုင္းအားနည္းမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ NCA ကို အေကာင္းဆုံးေသာ သေဘာတူညီမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ရႈျမင္ထားေသာေၾကာင့္ NCA ကိုလက္ခံခဲ့သည္။

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ NCA လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚ တြင္သာမက လက္မွတ္ ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေပၚမွာပါ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ လက္နက္စြဲကိုင္ေတာ္လွန္လာခဲ့ၿပီး NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးထားခဲ့ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) ကဲ့သို႔ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန႔္က်င္ရႈတ္ခ်ရန္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ပင္ လႈပ္ရွားလာခဲ့သည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈမ်ားကလည္း အလ်င္အျမန္ပင ၿပိဳပ်က္သြားခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ စတင္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားျခင္းမရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ေတာ့ လိုက္နာရမည့္ ကတိကဝတ္က ပို၍ပင္ နည္းပါးပါေသးသည္။ UWSA ကဲ့သို႔ေသာ အဓိက်သည့္ ကစားသမားမ်ားကေတာ့ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို လက္ခံသည္လည္းမဟုတ္၊ လက္မခံသည္လည္းမဟုတ္ေသာ သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ား ေပးၿပီး ၿခံစည္း႐ိုး ခြထိုင္ခဲ့ၾကသည္။

၎အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ခံစားခဲ့ရၿပီး ဗဟိုအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္မႈ အျပင္ဘက္ေဘးနား လည္ပတ္ေနသူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔ဆုံးျဖတ္ မႈအေပၚ နားလည္ႏိုင္စြမ္းရွိရေပမည္။ ၎တို႔အတြက္ကေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္သေ႐ြ႕ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ျပည္တြင္းမၿငိမ္သက္မႈမ်ားက ၎တို႔အတြက္ အသက္ရႉခြင့္ကို ပိုမိုဖန္တီးေပးႏိုင္မည္သာ ျဖစ္သည္။

NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသူမ်ား၊ လက္မွတ္မေရးထိုးထားသူမ်ားအျပင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၊ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္တို႔သည္လည္း လြန္ခဲ့ ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားလ်က္ ရွိေနခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္းမ်ား မွာေတာ့ ၎တို႔အဖြဲ႕မ်ား ျငင္းဆိုခံခဲ့ရသည္။ လက္မွတ္မေရးထိုးထားသူမ်ားႏွင့္ ပိုမို၍ညႇိညႇိႏႈိင္းႏႈိင္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္က အမွန္တရားသာျဖစ္သည္။

အသစ္ႏွင့္အေဟာင္း ေတြ႕ဆုံၾကရာဝယ္

EAO မ်ားအၾကား ကြဲျပားေသာအျမင္မ်ားျဖင့္ ရႈပ္ေထြးေနခ်ိန္မွာပဲ NUG/PDF ႏွင့္ EAO မ်ားၾကားက ဆက္ဆံေရးကလည္း ပိုမိုရႈပ္ေထြးေနေသးေသာ ႐ုပ္ပုံကားခ်ပ္သာ ျဖစ္ေနေသးသည္။ EAO မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ဗဟိုအစိုးရကို ဆန႔္က်င္သည့္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္မႈကို ၿပီးခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္ ရ စုအၾကာကပဲ စတင္ခဲ့သည္။ ႏႈိင္းယွဥ္ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံမ်ားသည္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ကို လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ျခင္းထက္ အၾကမ္းမဖက္ေသာႏိုင္ငံေရး နည္းလမ္းကိုသာ သမိုင္းတေလွ်ာက္ က်င့္သုံးလာခဲ့သည္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ NUG/PDF တို႔က လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး လက္နက္ႏွင့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားအတြက္ မဟာမိတ္ မ်ားထံမွ အကူအညီရယူရမည္သာ ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့လည္း PDF မ်ားက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ ထိုသို႔ေသာအကူအညီမ်ား ရယူထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း NUG ႏွင့္ PDF မ်ားအေပၚ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အျမင္မ်ားကလည္း မတူကြဲျပားမႈမ်ား ရွိေနသည္။ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း အခ်ိဳ႕ေသာ EAO မ်ားက PDF မ်ားကိုေလ့က်င့္ေပးမႈႏွင့္ လက္နက္ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္အျပင္ PDF မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းသို႔ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားက ဇာတ္လမ္း၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းမွ်သာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဗမာစစ္တပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တို႔သည္ ဗမာအမ်ားစုေနထိုင္ရာ ေဒသမ်ားမွျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အေျခခံအားျဖင့္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ အားၿပိဳင္မႈသာ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ကေတာ့ ႏွစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ အာဏာခြဲေဝေရးကို ျငင္းဆိုထားသည္။

NUG ကလည္း ဗမာဗဟိုျပဳျဖစ္သည္ဟူေသာ အျဖစ္မွန္ေၾကာင့္ အျငင္းအခုံျဖစ္ေနမႈကို ပိုၿပီးအားေကာင္းလာေစ သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ ပါဝင္ေနေသာ္လည္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေနျခင္းမရွိေသးေပ။ NUG ႏွင့္ PDF မ်ားက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား ထံမွ အကူအညီလိုအပ္ေန ေသာ္လည္း အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ပိုမိုပါဝင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားက အဆိုျပဳထားေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္ သို႔မဟုတ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံမူေဘာင္ကို ပယ္ခ်ထားသျဖင့္ EAO မ်ားက NUG ႏွင့္ PDF မ်ားအေပၚ ရႈတ္ခ်မႈမ်ားရွိေနျပန္သည္။

လဲၿပိဳမႈမ်ားအေပၚ ပိုင္းျဖတ္ၾကည့္ျခင္း

သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်ိဳးရွာ တြက္ခ်က္မႈမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္က စစ္အာဏာရွင္မ်ားအေပၚ ထိေရာက္ေသာခုခံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈကို ပ်က္ျပားေစမည္သာျဖစ္သည္။ အကြဲအၿပဲမ်ားက မတူကြဲျပားေသာ သမိုင္းေနာက္ခံႏွင့္ လူမ်ိဳးစုဖြဲ႕စည္းပုံမ်ားအျပင္ ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစုမ်ား၏ မတူညီေသာ သေဘာထားမ်ား၊ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရး ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ေရာင္ျပန္ဟပ္လ်က္ရွိေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရားအရ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေငြေရးေၾကးေရးအရေသာ္လည္းေကာင္း အတူေပါင္းစည္းရန္ လြယ္ကူေသာအေျဖေတာ့ မရွိေသးပါ။

ဒါကလည္း ခုခံေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားအတြက္ သတင္းဆိုးသာျဖစ္သည္။ အတိုက္အခံမ်ား သေဘာထား ကြဲျပားေနခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က တစ္ေသြးတစ္သံတစ္မိန႔္ျဖင့္ အထက္ေအာက္စနစ္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ေနျပန္သည္။ PDF မ်ားႏွင့္ေသြးခြဲရန္အတြက္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို EAO မ်ားျဖင့္ က်င္းပေနသည္။

အာဏာသိမ္းစစ္တပ္က ေျမလွန္နည္းစနစ္ ပရိယာယ္မ်ားႏွင့္ အစုလိုက္အၿပဳံ လိုက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ PDF မ်ားကို ဆန႔္က်င္သည့္ ေသာင္းက်န္းသူႏွိမ္နင္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။ ယင္းက အာဏာသိမ္းစစ္တပ္ အေနျဖင့္ ေတာ္လွန္ေရးကို အလြယ္တကူ အႏိုင္ယူႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ဆိုလိုသည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ ရ စုတာကာလအတြင္း ထိုသို႔ျဖစ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါးေၾကာင္း ျပသခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းစစ္တပ္အေနျဖင့္ ရႈံးနိမ့္ဖို႔ေနေနသာသာ တန္ျပန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးခင္မွာေတာ့ သြားရမည့္ခရီးက ခရီးရွည္ႀကီး ျဖစ္ေနေပလိမ့္ဦးမည္။

ၾကည္ျဖဴစံ

“Brookings.edu” တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးရွင္ “Yun Sun” ၏ “One year after Myanmar’s coup, old and new resistance is undermined by divisions” ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ေရးသားသည္။

Author: Admin