{{ ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္ ၀ါဒျဖန္႔ႏုိင္ငံေရး မိႈင္းတုိက္မႈေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု ၿပဳိကြဲမည္၊ ခြဲထြက္မည့္စနစ္ဟု အထင္မွားခ့ဲၾက၍လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပည္တြင္းစစ္ ၾကာရွည္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ }}

ေအာင္ၾကည္မိုး(သင္းပုန္းတန္း) | DMG

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိအခ်င္းခ်င္း ေအးအတူပူအမွ် အတူတကြ ေနထုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ တန္းတူညီမွ်ေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ ကုိယ္စီရွိေနၾကဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရင္း တစ္ဆက္တည္းမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေဆာက္ေရးကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ပါမွ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ ေသနတ္သံမ်ား ဆိတ္သုဥ္းလာမည္ျဖစ္ သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ျပည္ေထာင္စုရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး ေမွ်ာ္မွန္းေနၾကသည့္ ေရႊျပည္ေတာ္္ ေမွ်ာ္တုိင္းေ၀း ျဖစ္ေနပါမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ေနသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) ေက်ာ္ ရွိေနၿပီး ကမၻာေပၚ၌ အရွည္အၾကာဆုံး စစ္အျဖစ္ စံခ်ိန္သစ္တင္ထားပါ၏။  ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ပါတီ၊ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီထဲက ႏုိင္ငံေရးအယူအဆ က်ဥ္းေျမာင္းသူမ်ား၏  အာဏာလြန္ဆြဲမႈ ႐ႈပ္ေထြးလာၿပီး အခ်င္းခ်င္းဂုိဏ္းဂဏကြဲ၍ ျပည္တြင္းစစ္သ႑ာန္ရွိခ့ဲပါေသာ္လည္း လက္ ရွိအခ်ိန္တြင္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၌ ယမ္းမီးခုိးေ၀ေနသည္က တုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ မရရွိ၍ ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြားေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ ေပါၾကြယ္၀ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းစစ္၏ ဆုိးက်ဳိးေၾကာင့္ ကမၻာေပၚႏွင့္လ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ား တြင္ပါ တုိးတက္မႈ မ်ားစြာေနာက္က်က်န္ေနခ့ဲရသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒသည္ အသက္ေသြးေၾကာတမွ် အေရးႀကီးသည္။ တုိင္းရင္းသားအားလုံး တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိဖုိ႔ ဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိဖုိ႕၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ ရွင္သန္ေနထုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အဓိကက်သည့္ အုတ္ျမစ္တစ္ခု၊ လူမ်ားစု၏ အခြင့္အေရး ကုိ အာမခံသလုိ၊ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အာမခံႏုိင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက တုိင္းရင္းသားမ်ား လုိလားေတာင့္တေနသည့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ ဦးတည္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္ ၀ါဒျဖန္႔ႏုိင္ငံေရး မိႈင္းတုိက္မႈေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု ၿပဳိကြဲမည္၊ ခြဲထြက္မည့္စနစ္ဟု အထင္မွားခ့ဲၾက၍လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ျပည္တြင္းစစ္ ၾကာရွည္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာမ်ား၌ ဖက္ဒရက္စနစ္၏ ဆုိးက်ဳိးမ်ားကုိ ျပဌာန္းသင္ၾကားေပးလုိက္ျခင္းက ဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရး၊ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ကုိယ့္ကံၾကမၼာကုိယ္ ဖန္တီးခြင့္အေပၚ ၀ိ၀ါဒ ကြဲျပားလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနရျခင္း အဓိကအေၾကာင္းရင္းတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ ဖက္ဒရက္ဟူေသာ  အာဏာခြဲေ၀၍ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၌ ေနထုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ၾကေသာ စနစ္တစ္ခု ျမန္မာႏုိင္ငံ၌္ ပီျပင္စြာျဖစ္ေပၚလာသည့္တစ္ေန႔ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားမည္မွာ ဧကန္မလြဲပါပဲ။

ျမန္မာ့ျပည္တြင္းစစ္ ျဖစ္ပြား ေနရျခင္း အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာထဲက လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးေနာက္ပုိင္း ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအား ပေဒသရာဇ္စနစ္ ဆန႔္က်င့္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအျဖစ္ လုပ္ေဆာင္လာခ့ဲသည္။ ယခင္အစုိးရအဆက္ဆက္ ရခုိင္ႏွင့္မြန္တုိ႔ မင္းဆက္ျဖင့္ ေနခ့ဲၾကသည့္ အတိတ္ကာလ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားခ့ဲမႈကုိ ဖုံးကြယ္ရန္ ႀကဳိးစားခ့ဲၾကသည္။ ကရင္ တစ္က်ပ္ ဗမာတစ္က်ပ္ ျဖစ္မလာသည္ကလည္း ျပည္တြင္းစစ္ ရွည္ၾကာေနရ ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိ႔  ႏွစ္ဘက္တုိက္ပြဲ စစ္ေရးအရွိန္ တေျဖးေျဖး ျမင့္တက္လာေန၍ တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူ မ်ားသထက္မ်ားလာၿပီး ယခုဆုိလွ်င္ တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူ ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိလာေနမည္ ျဖစ္ သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၌ ႏွစ္ဘက္တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနျခင္းေၾကာင့္ အတိဒုကၡေရာက္ေနၾကရသည္က ေျမစာ ပင္ ျပည္သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ “ယာလည္း မညက္ ၾကက္လည္းမပန္း” ၍ ေျမစာပင္ျဖစ္ေနရသည့္ ျပည္သူမ်ား အုိးပစ္အိမ္ပစ္ ေတာင္ယာစပါး ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား စုိက္ခ့ဲသေလာက္ မရိတ္သိမ္းရ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား သည္လည္း ပညာဆက္လက္ဆည္းပူးရာတြင္ အခက္ခဲမ်ားစြာ ရွိေနၾကရသည္။ က်န္းမာေရးအပုိင္းတြင္လည္း အထူးကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား ရွိေနသည့္ စစ္ေတြၿမဳိ႕သို႔တက္ၿပီး ေဆးကုသဖုိ႔ လက္ထဲ၌စုေဆာင္းထားေငြမရွိ၍  မေသသင့္ဘဲ ေသဆုံးေနရသည္မ်ားလည္း ရွိေနၾကရသည္။

တုိက္ပြဲေရွာင္စခန္း၌ ေနထုိင္ၾကရေသာ အရြယ္ေကာင္း လူငယ္လူရြယ္မ်ား အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္း မရွိ၍ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ ဖားကန္႔ႏွင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္မ်ားသုိ႔ မိဘမ်ားႏွင့္ခြဲခြာ ၿပီး မိေ၀းဖေ၀း အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ သြားေရာက္ေနၾကရသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕ အရြယ္ေကာင္း အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား တ႐ုတ္နယ္စပ္သုိ႔ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔သြားၾကရင္း ပြဲစားမ်ားရဲ႕ မစားရ၀ခမန္း စကားမ်ားေၾကာင့္ အယုံလြယ္ကာ တ႐ုတ္မယား ျဖစ္သြားၾကရ သည္မ်ားကုိ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ ၾကားေနရသည္။  တုိက္ပြဲေရွာင္စခန္း မေရာက္ ၾကေသးသူမ်ားလည္း ငါတုိ႔လည္း ဘယ္ ေန႔၊ ဘယ္ခ်ိန္ ေနရပ္စြန္႔ခြာၿပီး တုိက္ပြဲေရွာင္စခန္းကုိ ေရာက္ရွိကာ သူမ်ားေပး စာကမ္းစာ  စားၾကရမလဲဆုိၿပီး စိတ္ပူပင္ေနၾကရသည္။

သုိ႔ျဖစ္၍ ယေန႔အခ်ိန္  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိအေျခအေနအရ   အဓိက လုိအပ္ေနသည္မွာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါ။  တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ား၌ အမ်ဳိးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ ဒရက္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚထြန္းလာ ပါမွ  ေသနတ္သံမ်ား ဆိတ္သုဥ္းလာပါမည္။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ပုိင္းေဒသတုိ႕၌ ယမ္းမီးခုိး မ်ား ၿငိမ္းသတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါၿပီ။

ယခုလက္ရွိ ႏွစ္ဘက္တုိက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနသာ ရခုိင္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ပုိင္းေဒသတုိ႔၌ တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔ဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆုံး ေဖာ္ေဆာင္ၾကရပါေတာ့မည္။ တကယ္လို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွာလည္း မတရားအသင္းဥပေဒ ပုဒ္မလိုမ်ိဳး ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးထားဖို႔ လိုအပ္မည္ဟု ထင္ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ က်ဳိင္းတုံၿမဳိ႕၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းမဟာ မိတ္တပ္ဖြဲမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ရွိမလာျခင္းကုိ ေတြ႔ ျမင္ခ့ဲရသည္။သုိ႔ျဖစ္္၍ ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအား အလြတ္သေဘာ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ ညႇိႏႈိင္းေပးႏုိင္ဖုိ႔ “ပြဲစား” လုိအပ္လာေနၿပီဟု စာေရးသူ သုံးသပ္မိပါသည္။

တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကုိ မွန္ကန္စြာက်င့္သုံးၿပီး အရည္အ ေသြးမီ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျဖစ္လာေစရန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ Third Party လုိအပ္သလုိ ပါတီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္နိမ့္က်ေနျခင္း ဒီမုိကေရ စီနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ ေသြဖယ္ေသာအုပ္ ခ်ဳပ္မႈပုံစံကုိ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ဖုိ႔ ႏုိင္ငံေရး၌ ျပည္သူမ်ား ေတာင္းဆုိလာသည့္အခါ တတိယပါတီ လုိအပ္တတ္ပါသည္။

Third Party ၏ ဂုဏ္ျဒပ္က ဘက္မလုိက္မႈ ရွိေနရသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႕မ်ား တင္းမာမႈ ဆက္လက္္ျဖစ္ပြားေနမည္ ဆုိပါမူ ေျမစာပင္ျပည္သူမ်ား ဒုကၡထပ္မံ မေရာက္ေစဖုိ႔  Third Party က့ဲသုိ႔  (ေစ့စပ္ညႇိင္းေရးအဖြဲ႕) တစ္ခုက ျပႆနာမ်ား ေျပလည္ေစရန္ အလြတ္သေဘာ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးဖုိ႔ မျဖစ္မေန လုိအပ္လာေနၿပီဟု စာေရးသူ သုံးသပ္ေျပာဆုိ ေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ ေသနတ္သံမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလာေစဖုိ႔ ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ ေျပာဆုိဖုိ႔အတြက္ ၾကားေနအဖြဲ႕စည္းတစ္ခု  မျဖစ္မေန လုိအပ္ျခင္းဟု ေျပာဆုိရျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

တစ္ခ်ိန္က ကခ်င္ေဒသ၌ ျမန္ မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA တပ္ဖြဲ႕တုိ႔ တုိက္ပြဲအရွိန္ျမင့္မားၿပီး ျပည္သူမ်ား အတိဒုကၡ ေရာက္ရွိလာခ့ဲစဥ္ ခရစ္ယာန္ေကာင္စီ မွ Third Party (ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕) အျဖစ္ အလြတ္သေဘာ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးမႈမ်ား ရွိခ့ဲဖူးသည္ဟု ဖတ္ဖူးရပါသည္။

ယခုလည္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပုိင္း၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏွစ္ဘက္တုိက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔သြားႏုိင္ေစဖုိ႔ (ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕) တစ္ခုက ဘက္မလုိက္ဘဲ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ေနၿပီး ထုိ႔အဖြဲ႕မွ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ရဟန္း သံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား လုိလားေတာင့္တေနသည့္ ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆုံးက်င္းပႏုိင္ဖုိ႔  တန္ဖုိးရွိေသာ ေထာက္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႕သုိ႔ အလြတ္သေဘာ သြားေရာက္ညႇိႏႈိင္းသည့္အခါလည္း လက္ညႇဳိးေထာင္ ေခါင္းညိတ္တတ္သူမ်ား  (ေစ့ စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ ၌) ပါမလာသင့္ေပ။ 

အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္၊  ႏုိင္ငံေရးခံယူခ်က္ေကာင္းခ့ဲသူႏွင့္ အေတြးအျမင္ေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္ရပါမည္။ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္က  (ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕ ၌) ပါ၀င္လာသူမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ AA တုိ႔က ယုံၾကည္လက္ခံသူမ်ား ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ထုိအဖြဲ႕ ၌ ပါ၀င္ေနသူမ်ား၏ ေျပာစကားကုိ ႏွစ္ဘက္တပ္ဖြဲ႔မွ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက မပစ္ပယ္၀့ံဘဲ နားေထာင္ဖုိ႔က အဓိကျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမက္ပုိင္း၌  ျဖစ္ပြားေနေသာ တုိက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ဖုိ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အထေျမာက္လာေစဖုိ႔  အလြတ္သေဘာ ၾကား၀င္ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေပးေရးအဖြဲ႕ ၌ မည္သူမ်ား ပါ၀င္ သင့္သနည္း။ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္က်ဳိး တစ္စုံတစ္ရာမရွိဘဲ ကုိယ့္ထမင္းကုိယ္စားၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ၾကပါမည္လား။

(ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းေရးအဖြဲ႕) ၌ ဗမာလူမ်ဳိးလည္း ပါရမည္ျဖစ္သလုိ ရခုိင္လူမ်ဳိးႏွင့္ အျခားတုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ပါရွိရပါမည္။ တပ္မေတာ္က အၿငိမ္းစားယူထားေသာ အရာရိွႀကီးမ်ားအထဲ ရခုိင္လူမ်ဳိးႏွင့္ ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား ပါရွိရမည္။ ပါတီႏုိင္ငံေရး၊ လက္နက္ကုိင္ႏုိင္ငံေရး လုပ္ေဆာင္ခ့ဲသည့္ တုိင္းရင္းသားေဒသေပါင္းစုံက ၀ါရင့္ႏုိင္ငံေရး သမားမ်ား ပါရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါမည္။ ေထရ္ ႀကီး၀ါႀကီး ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ရခုိင္ေဒသရွိ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း (CSOs) မ်ားကလည္း   ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကရပါမည္။ တရားမွ်တမႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရး ကရင္တစ္က်ပ္ ဗမာတစ္က်ပ္၊ ရခုိင္တစ္က်ပ္ ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ (ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္း ေရးအဖြဲ႕ ၌) ပါ၀င္လာသူ အားလုံးက သေဘာထားႀကီးၾကရပါမည္။ ဘာသာေရးတြန္းအား၊ လူမႈေရးတြန္းအားကုိ အသုံးမျပဳဖုိ႔လည္း လုိၾကပါမည္။

ထုိလမ္းေၾကာင္းသည္သာ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ ႏွစ္ဘက္တုိက္ပြဲ ရပ္တန္႔ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ဆက္လက္ ေဆြးႏြးလာႏုိင္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ပစ္ခတ္တုိက္ ခုိက္မႈရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္လာပါၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတြင္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကုိ အေျခခံသည္။ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမွ ရလာဒ္ေကာင္း မ်ားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အစဥ္တစုိက္ ေတာင္းဆုိလာခ့ဲၾကသည့္ တန္းတူညီမွ် မႈကုိ အေျခခံေသာ ဖက္ဒရက္ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မည္။

ဖက္ဒရယ္ဟူသည္မွာ ခြဲထြက္ ေရးကုိ ဦးတည္ေသာစနစ္မဟုတ္၊ ျပည္နယ္မ်ား ပုိမုိအင္အားႀကီးမားေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ ေပါင္းစည္းလုိက္ ျခင္းကုိ ဖက္ဒရယ္ဟု ေခၚဆုိျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ေ၀းလ္၊ စေကာ့တလန္၊ ေျမာက္အုိင္ယာလန္၊ အဂၤလန္တုိ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္ ေပါင္းစည္းလုိက္ေသာ အခါ( UK) ႏုိင္ငံႀကီး ျဖစ္လာျခင္းသေဘာျဖစ္သည္။

က္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္လာမွသာ ျပည္နယ္၊ တုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာ၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားႏွင့္ အျခား၀င္ေငြမ်ားကုိ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အခ်ဳိးက်ခြဲေ၀သည့္ ဥပေဒစနစ္တစ္ခု ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား လူ႔အဆင့္အတန္း၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ ေနထုိင္လာ ႏုိ္င္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ညီအစ္ကုိပမာ အတူတကြ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္မႈ ရရွိလာမည္ျဖစ္သလုိ ေရႊျပည္သစ္ဆီကုိ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္မည္။

ေနာက္တစ္ခုက ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္လား၊ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီလား အျငင္းပြားမေနၾကဘဲ ဒီမုိကေရစီစနစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကုိ ေပါင္းစပ္အေျခခံထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ျဖစ္လာႏုိင္ပါေစလုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း.....။

Author: DMG